Okruhy k SZZ navazující na předměty MRS/KRAJ a MRS/KREK

Význam koloběhu vody v krajině pro globální biogeochemické cykly prvků

Ekosystémy tvoří strukturu krajiny (prvotní a sekundární struktura, matrix, koridory…)

Ekotony v krajině, teorie

Fragmentace krajiny a metody envi managementu ke zmírňování důsledků…

Ekologické sítě (silné a slabé stránky konceptu ekologických sítí…)

Hodnocení a klasifikace ekosystémových služeb (ne-služby)

Ekologie obnovy (vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, dobývací prostory…)

Proč je znalost historie kulturní krajiny důležitá (a co z ní vyplývá…)

Pojetí krajiny (i společenských věd, paměť krajiny a její aplikace…)

Charakteristika biotopů v krajině (lesy, skály, vodní biotopy…)