Rigorózní řízení (RNDr.)


O programu

Mezinárodní rozvojová studia patří mezi obory Přírodovědecké fakulty UP, které jsou akreditovány pro konání rigorózního řízení (RNDr.).

Příjimací řízení

Uchazeč si podává přihlášku prostřednictvím formuláře s náležitostmi, přičemž termín podání přihlášky není určen a přihlášky lze podávat libovolně v průběhu roku. V přihlášce uchazeč navrhne téma rigorózní práce, které předem projedná s předsedou komise. Na základě podání přihlášky studijní oddělení do 60 dnů od jejího obdržení sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do řízení. V případě přijetí je uchazeč zaregistrován na studijním oddělení a po konzultaci s předsedou komise je mu přidělen konzultant rigorózní práce. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením ve výši 8.000,- Kč do dvou měsíců od vyrozumění o přijetí.

Informace o státní rigorózní zkoušce

Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci. Po úspěšném složení zkoušky a obhájení rigorózní práce je uchazeči na slavnostní promoci přiznán titul „RNDr.“.

Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého

Rigorózní práce

Uchazeč zpracovává rigorózní práci samostatně, v případě potřeby může využít konzultanta. Práce nesmí být totožná s bakalářskou, diplomovou ani disertační prací. Formálně se řídí pokyny pro zpracování diplomových prací na PřF UP. Doba na zpracování rigorózní práce se obvykle stanoví do dvou let od přijetí.