Mezinárodní rozvojová studia (Bc.)

Od akademického roku 2024/25 je u nás na katedře možné studovat nový bakalářský studijní program Mezinárodní rozvojová studia (MRS) – PODAT PŘIHLÁŠKU! 

Studijní program Mezinárodní rozvojová studia je vsazen do aktuálního globálního dění. Odráží současnou mezinárodní rozvojovou agendu, zejména Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) definované Organizací spojených národů (OSN). Program přibližuje klíčové výzvy, kterým dnešní svět čelí na globální, regionální i lokální úrovni, od chudoby, přes rozvojovou pomoc až po udržitelnost rozvoje; orientuje se však také na hledání inovativních řešení rozvojových problémů. Jeho posláním je příprava odborníků pro oblast mezinárodního rozvoje s cílem formování světa, který je bohatší, spravedlivější a udržitelnější pro všechny.

O čem jsou Mezinárodní rozvojová studia

Cílem bakalářského studijního programu Mezinárodní rozvojová studia (MRS) je poskytnout studentům znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro pochopení a analýzu globálních, regionálních a národních souvislostí rozvoje méně rozvinutých zemí.

Studium je postaveno na rozvojovém a geografickém zaměření a vyváženosti ostatních disciplín, které jsou zásadní pro pochopení oblasti mezinárodního rozvoje. Rozvojovou problematikou se zabývají například předměty jako Rozvojové teorie a mezinárodní vztahy nebo Rozvojová spolupráce. V rámci geografické perspektivy je kladen důraz zejména na rozvojovou geografii méně rozvinutých regionů – včetně těch nejrelevantnějších pro českou rozvojovou spolupráci (východní Evropa, Balkán). Mezi ostatní důležité předměty patří například Rozvojová ekonomie, Rozvojová antropologie a sociologie nebo Rozvojové souvislosti migrace.

Neméně významná je také praktická část studia, která je zaměřena na rozvoj dovedností, především v oblastech získávání, zpracovávání a vyhodnocování informací a dat (kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, geografické informační systémy, zásady odborné práce), jazykových kompetencí (anglický jazyk a jeden další světový jazyk) a projektového managementu (řízení projektů).

Co budete umět (studijní plán)?

Absolvent bakalářského programu MRS dokáže analyzovat rozvoj méně rozvinutých zemí a regionů, protože má:

 • znalosti socioekonomických, politických a přírodních procesů podmiňujících rozvoj;
 • schopnost vhodně zvolit metodu pro rozvojové analýzy (kvantitativní či kvalitativní) nebo pro terénní výzkum;
 • nadstandardní jazykovou výbavu (alespoň dva světové jazyky);
 • projektové dovednosti uplatnitelné v rozvojové praxi;
 • znalosti geografie klíčových rozvojových regionů (Afrika, Latinská Amerika, Asie) i regionů relevantních pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci (Balkán, východní Evropa)
 • schopnost orientace v mezinárodních rozvojových souvislostech (například problematika migrace, rozvojové spolupráce a pomoci, aj.).

Kde a jak se uplatníte

Absolventi mohou získat zaměstnání v českých nebo zahraničních institucích a organizacích, které se zabývají problematikou mezinárodního rozvoje na národní, regionální či globální úrovni. Především se jedná o vládní a nevládní instituce, které se podílí na české a zahraniční rozvojové spolupráci, nevládní think-tanky a mezinárodní organizace zabývající se rozvojovou problematikou, popř. soukromé společnosti, které působí v rozvojových zemích (v ziskovém či neziskovém sektoru). Typickými profesemi mohou být:

 • odborný pracovník v orgánech veřejné správy;
 • specializovaný konzultant nebo analytik národních a mezinárodních rozvojových politik;
 • analytik nebo pracovník nevládních rozvojových think-tanků či mezinárodních rozvojových organizací;
 • manažer/evaluátor rozvojových projektů;
 • koordinátor rozvojové spolupráce v nevládním a neziskovém sektoru;
 • různé pozice v soukromých společností působících v rozvojových zemích/obchodujících s rozvojovými zeměmi.

Absolventi bakalářského studia MRS jsou také kvalifikováni pokračovat v navazujícím magisterském studiu v relevantně zaměřených programech (rozvojová studia, mezinárodní vztahy, geografie, regionální rozvoj) – příkladem je třeba Globální udržitelný rozvoj na naší Katedře rozvojových a environmentálních studií.