Globální udržitelný rozvoj (Mgr.)

Od akademického roku 2024/25 je u nás na katedře možné studovat nový magisterský studijní program Globální udržitelný rozvoj (GUR).

Žijeme v antropocénu – éře člověka. Boom lidské civilizace přináší řadu nových výzev, mezi nimiž problémy rozvojových zemí a environmentální krize patří k nejnaléhavějším. Abychom jim dokázali čelit, potřebujeme mezioborově vzdělané odborníky, kteří jim dokážou správně porozumět, a hledat řešení na globální i lokální úrovni, v rozvojových regionech i u nás doma, ve státních institucích i nevládních organizacích, ve firmách i vědeckém výzkumu. Přijďte k nám studovat jediný magisterský program v ČR, který se v rámci konceptu udržitelného rozvoje věnuje udržitelnosti i rozvoji, a přispějte k řešení problémů současného světa.

Co se u nás můžete naučit?

Vybavíme vás teoretickými znalostmi v oblasti globálních environmentálních a rozvojových problémů, i praktickými dovednostmi, jak si s nimi poradit, abychom se přiblížili udržitelnější budoucnosti. Nabízíme možnost zaměřit se buď na mezinárodní rozvoj, kde se budeme zabývat problémy a příležitostmi rozvojových zemí, nebo na tranzici k udržitelnosti, kde budeme řešit otázky transformace společnosti v době antropocénu. Společnými východisky pro obě specializace budou geografické, environmentální a ekonomické aspekty udržitelného rozvoje.

Specializace mezinárodní rozvoj (studijní plán) nabízí hlubší vhled do rozvojových regionů, zejména Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zaměřuje se na problémy i příležitosti rozvoje, porozumění vnitřním procesům v těchto regionech i jejich vztahům s rozvinutými zeměmi včetně rozvojové pomoci.

 

Specializace tranzice k udržitelnosti (studijní plán) staví na představení environmentálních výzev antropocénu. Zkoumat budeme mimo jiné společenskovědní aspekty tranzice k udržitelnosti, včetně roviny ekonomické, politické a právní.

Pochopení a řešení těchto problémů předpokládá znalosti způsobů vědeckého výzkumu a interpretace jeho výsledků. K tomu nabízíme průpravu v kvantitativním i kvalitativním výzkumu, práci se zdroji odborných informací, přípravě odborných publikací i popularizačních textů. Exkurze, praxe, stáže či zahraniční studijní pobyty poskytnou možnost rozšířit si studijní, odborné i osobní obzory; podporujeme též individuální projekty formou katedrálního stipendia.

Na jaká zaměstnání vás připravíme? 

Absolventi specializace mezinárodní rozvoj se mohou uplatnit ve vládních i nevládních organizacích, které se věnují plánování, realizaci či hodnocení rozvojové pomoci. Mohou ale také najít uplatnění v mezinárodních organizacích, které se rozvoji věnují na globální úrovni, či v komerčních subjektech, které se zabývají obchodem s méně rozvinutými zeměmi.

Absolventi specializace tranzice k udržitelnosti se mohou uplatnit jak v národních a nadnárodních institucích, tak v nevládních organizacích či místních spolcích, které mají na starosti tranzici, tedy zavádění udržitelných přístupů do praxe. Může se jednat o národní či evropské instituce prosazující environmentální politiku a cíle udržitelného rozvoje, think-tanky analyzující přechod na bezuhlíkovou či bezodpadovou ekonomiku, tzv. green offices v institucích či firmách, nebo lokální nevládní organizace prosazující udržitelné bydlení a ochranu životního prostředí.