Doktorské studium (Ph.D.)

Letáček


O programu Environmentální a rozvojová studia

Doktorské studium je čtyřleté a probíhá v prezenční nebo kombinované formě. S platností od akademického školního roku 2014/2015 (Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 20. 8. 2014) se řídí kreditovým systémem.

Absolvent doktorského studijního programu Environmentální a rozvojová studia bude připraven na samostatnou tvůrčí vědeckou práci v multidisciplinárních aplikacích vybraných geověd (s důrazem na aplikované geografické obory) při úspěšném řešení environmentálních problémů současného světa v širším pojetí dynamicky se rozvíjející vědy o udržitelnosti (Sustainability Science). Absolvent bude schopen aplikovat kritické myšlení pro samostatné řešení odborných environmentálních i rozvojových problémů v českém i mezinárodním geografickém kontextu. Díky kvalitní teoretické vědecké průpravě a metodologické výbavě dokáže absolvent porozumět příčinným souvislostem environmentálních problémů a relevantním otázkách udržitelného mezinárodního rozvoje v jejich mezioborovém a společenském rámci a k tomu využívat nejmodernější metodologické přístupy geografie (např. pokročilé metody dálkového průzkumu Země aj.). Absolvent bude připraven identifikovat konkrétní klíčové environmentální problémy a navrhovat jejich řešení v intencích udržitelného rozvoje. Absolvent bude kompetenčně schopen koordinovat přípravu výzkumných projektů a zajišťovat jejich týmové řešení. Absolvent najde profesní uplatnění v základním výzkumu i aplikovaném vývoji a v institucích oborově relevantního zaměření, a to jak na národní úrovni, tak i v mezinárodních výzkumných a vývojových týmech.

U studentů prezenční formy studia se předpokládá aktivní účast na činnosti pracoviště.

Studijní plán zde.

Příjimací řízení

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:
 • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
 • současný stav poznání,
 • cíle práce a výzkumné otázky,
 • způsob řešení projektu,
 • předpokládaný časový harmonogram řešení projektu,
 • použitou literaturu.
Tento výzkumný záměr se odevzdává spolu s dalšími podklady pro přijímací řízení.

Více informací ke studiu na PřF UP a přijímacímu řízení naleznete zde.

Disertační práce

Upřednostňována jsou témata disertačních prací s přímou vazbou na současné vědecko-výzkumné zaměření Katedry rozvojových a environmentálních studií. Vypsané témata disertačních prací naleznete zde.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací:

 • Ekosystémové služby a jejich scénáře v odlišných geografických měřítcích a v různých geografických regionech
 • Geodiverzita jako základní rámec pro environmentální hodnocení antropogenních vlivů na biodiverzitu
 • Mapování ekosystémů v krajině jako základní kontext pro řešení environmentálních problémů na lokální, nadregionální i globální úrovni
 • Ekosystémový adaptační management v krajinách s různou mírou antropogenního ovlivnění
 • Porovnání přístupů k výpočtům fragmentace krajiny, analýzy konektivity kulturní krajiny
 • Environmentální analýzy vlivu biotopů na vodoretenční funkce krajiny
 • Geografie rozvojové pomoci na subnacionální úrovni ve vybraných zemích východní a jihovýchodní Evropy
 • Zahraniční partnerství českých měst geografie, dynamika a příležitosti pro mezinárodní rozvoj
 • Problematika měření a hodnocení environmentálních přínosů a nákladů zahraniční rozvojové spolupráce
 • Hodnocení environmentálně zaměřených projektů české zahraniční rozvojové spolupráce ve vybraných zemích východní a jihovýchodní Evropy
 • Financování adaptací na klimatické změny v rámci zahraniční rozvojové spolupráce
 • Indikátory kvality a udržitelnosti života
 • Foresight v rozvojových a environmentálních studiích

Přes uvedené preference bude nadále možné navrhovat vlastní témata, která by měla vycházet především z oblasti regionálních, environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů rozvojových problémů s přihlédnutím k politickým a kulturním souvislostem.

Školitelé

 • doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
 • prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
 • doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.