Doktorské studium


O programu

Doktorské studium je čtyřleté a probíhá v prezenční nebo kombinované formě. S platností od akademického školního roku 2014/2015 (Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 20. 8. 2014) se řídí kreditovým systémem.

U studentů prezenční formy studia se předpokládá aktivní účast na činnosti pracoviště.

Studijní plán zde:

Povinné předměty 1 – společný základ (blok A, 60 kr.)

PRF/PGS00  Management vědy a výzkumu – 10 kr.

PRF/PGS01 Vědecko-výzkumná stáž – 30 kr.

VCJ/PGSAJ Anglický jazyk po doktorské studium – 20 kr.

 

Povinné předměty 2 – oborové (blok A, 40 kr.)

MRS/ PGSTR Teorie rozvoje, reg. souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSER Environmentální souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSSE Sociální a ekonom. Souvislosti rozvoje – 10 kr.

MRS/PGSBE Behaviorálně geografické aspekty rozvoje – 10 kr.

 

Povinně volitelné předměty 1 – oborové (blok B, 20 kr.)

MRS/ PGSRA Rozvojová antropologie pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSRS Rozvojová spolupráce pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSKL Kvalitativní metody pro PGS – 10 kr.

MRS/PGSKV Kvantitativní metody pro PGS – 10 kr.

 

Povinně volitelný předměty 2 – publikační činnost (blok B, 60 kr.)

MRS/PGS2A Hlavní autor publikace v časopise s IF – 40 kr.

MRS/PGS2R Hlavní autor publ. V recenzovaném časopise – 20 kr.

MRS/PGS2S Spoluautorství v časopise s IF – 10 kr.

MRS/PGS2P Ostatní populárně-vědecké publikace – 5 kr.

Student je povinen odevzdat před obhajobou disertační práce minimálně dvě prvoautorské publikace, z toho jednu v časopise s nenulovým IF.

 

Povinně volitelné předměty 3 – vědecké-výzkumná a pedagogická činnost (45 kr.)

MRS/PGS3T Teze k dizertační práci – 15 kr.

MRS/PGS3V Výuka odborného předmětu na UP – 15 kr.

MRS/PGS3K prezentace na konferenci (poster) – 5 kr.

MRS/PGS3U Ústní prezentace na mezinár. konferenci – 10 kr.

MRS/PGS3P Projektová činnost- 10 kr.

 

Volitelné předměty (blok C)

MRS/PGSC1 Vedení bakalářských a diplomových prací – 10 kr.

MRSúPGSC2 Oponování závěrečných prací – 5 kr.

MRS/PGSC3 Seminář na pracovišti UP – 5 kr.

MRS/PGSC4 Popularizační aktivity na UP – 5 kr.

 

Státní závěrečná zkouška

MRS/PGSZZ Státní doktorská zkouška

 

Příjimací řízení

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:
– věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
– současný stav poznání,
– cíle práce a výzkumné otázky,
– způsob řešení projektu,
– předpokládaný časový harmonogram řešení projektu,
– použitou literaturu.
 
Tento výzkumný závěr se odevzdává spolu s dalšími podklady pro přijímací řízení.

Více informací ke studiu na PřF UP a přijímacímu řízení naleznete zde.

Disertační práce

Upřednostňována jsou témata disertačních prací s přímou vazbou na současné vědecko-výzkumné zaměření Katedry rozvojových a environmentálních studií.

Přes uvedené preference bude nadále možné navrhovat vlastní témata, která by měla vycházet především z oblasti regionálních, environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů rozvojových problémů s přihlédnutím k politickým a kulturním souvislostem.

Školitelé

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV a Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,  Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV a Přírodovědecká fakulta UP
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc., Fakulta tělesné kultury UP
Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Prof. Pavel Ambros, Th.D., Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., Právnická fakulta
Doc. PhDr. Peter Valček, PhD., Filozofická fakulta UP