Naši absolventi

Veronika Ambrozyová, metodička globálního rozvojového vzdělávání, Varianty – Člověk v tísni, o. p. s.

Studium mezinárodních rozvojových studií mi pomohlo získat vhled do problematiky globálního rozvoje z mnoha hledisek – ekonomického, environmentálního, komunitního, politického, geografického i společenského. Široké zaměření oboru mě dovedlo k vnímání souvislostí a pochopení komplexních globálních systémů. Díky Vavrouškovu stipendiu a také otevřenosti vyučujících jsem mohla během studia strávit několik měsíců prací a výzkumem přímo v Tanzanii a Jihoafrické republice. Nezapomenutelnou součást studia tvořily odborné exkurze – např. exkurzi do Moldavska považuji za klíčovou, jelikož se jednalo o můj první reálný kontakt s projekty rozvojové spolupráce. Mnoho z toho, co mi studium dalo, nyní využívám na každodenní bázi při tvorbě metodik GRV a práci s učiteli.

Lenka Suchá, výzkumná pracovnice Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Studium na Katedře rozvojových a environmentálních studií mi přineslo nečekané možnosti. Kromě hlubšího porozumění rozvojové a environmentální problematice oceňuji hlavně možnost cestovat do zahraničí. Během let strávených na katedře jsem proto mohla za podpory katedry zrealizovat výzkumné pobyty v Zambii, na Filipínách a v Jihoafrické republice, kde jsem skloubila teoretické poznatky z jednotlivých kurzů s jejich praktickým využitím. Především díky těmto zkušenostem jsem se mohla stát členkou výzkumného týmu v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde se věnuji především participativnímu výzkumu s využitím foresightových metod.

Ondřej Suchánek, pracovník Člověka v tísni

Obor rozvojových studií mi především otevřel cestu k hloubějšímu poznání rozvojových zemí i z praktického pracovního pobytu ve Východní Africe, poskytnul vhled do širších souvislostí potřebných k pochopení příčin přetrvávajících problémů v chudších zemích světa, i rozdílných přístupů k řešení stálých či nově vznikajících civilizačních a přírodních krizí. Mezinárodní rozvojová studia mi otevřela cestu pro práci v Africe i Asii a vybavila znalostmi, které jsem využil při práci pro UNV-UNDP v Kambodži, či v rámci současného pracovního uplatnění Desk Officera pro Angolu v Člověku v tísni.

Lenka Pánková,  ARPOK, o.p.s.

Studium mezinárodních rozvojových studií mi přineslo vhled do témat jako jsou globální problémy, rozvojová spolupráce a další. Získávané znalosti se mi už od 2. ročníku bakalářského stupně povedlo využívat v praxi lektorky globálního rozvojového vzdělávání. Teoretické informace z předmětů jsem tak mohla předávat dál žákům na základních a středních školách, později i pedagogům při školení o tom, jak začleňovat globální témata do běžné výuky. V ARPOKu jsem si prakticky ověřila znalosti nabyté ve škole. Od roku 2010 do roku 2019 jsem působila na pozici ředitelky malé neziskovky, kde jsem propojovala nejen znalosti z tématických oblastí při tvorbě metodických materiálů a seminářů pro pedagogy, ale hlavně znalosti z předmětu projektový cyklus s psaním projektových žádostí a fundraisingem.

Jiří Chovaneček, projektový manažer v PDCS (2019–2020), Slovensko

Studium bakalářského a magisterského stupně na KRES mi pomohlo pochopit provázanost dnešního světa a přiblížilo mi rozmanitost a strukturu globálních rozvojových problémů včetně jejich možných řešení. Díky vstřícnému přístupu pedagogů jsem měl možnost vycestovat během studia do zahraničí na odborné stáže či studium, což považuji za největší přínos. Navštívil jsem Belgii, Egypt, Maltu, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Ukrajinu. Studijní pobyt na Malmö Högskola byl pro můj život naprosto přelomový a nesmírně si vážím této možnosti, kterou mi katedra nabídla. Pracovní stáž v Bratislavě mi umožnila získat pozici projektového manažera v PDCS.

Veronika Šťastná, vedoucí programů v Demokratické republice Kongo, Člověk v tísni

Motivací pro studium tohoto oboru byla především možnost ke studijnímu či pracovnímu pobytu v zahraničí, jež fakulta svými programy a iniciativami studentům nabízí. Díky finanční podpoře katedry v rámci Vavrouškova stipendia jsem se mohla účastnit pětiměsíční zahraniční stáže v rámci kambodžské mise Člověka v tísni. Tato zkušenost mi nejen doplnila mé teoretické znalosti, které jsem během studia měla příležitost získat, ale mimo jiné přispěla k tomu, že jsem se tak zařadila mezi zaměstnance mezinárodních neziskových organizacích (Člověk v tísni, Premiere Urgence International, Lalmba Association). V současnosti působím jako vedoucí programů pro Člověka v tísni v DR Kongo a pokračuji tak ve své již několikaleté cestě za tím, co mě dělá opravdu Šťastnou 😊. 

Kateřina Hradilová, expert obchodní politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Studium na Katedře rozvojových a environmentálních studií pro mě bylo pestrou kombinací mezi teorií a praxí. Získala jsem zde schopnost analyzovat rozvojové problémy z různých perspektiv a rozšířila si také jazykové dovednosti. Díky programu Erasmus jsem měla možnost absolvovat část svého studia ve Francii a získat praktické dovednosti během stáží v agenturách OSN v Ženevě a ve Vídni. Z hlediska pracovního uplatnění je specializace v tomto oboru velkou výhodou, pro mě osobně byla rozvojová ekonomie a zájem o problematiku obchodu a udržitelného rozvoje cestou k současné práci na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jakub Ambros, učitel na základní škole

Studium oboru Mezinárodní rozvojová studia mi poskytlo všeobecný rozhled v dnešním globalizovaném světě. Nejvíce si cením hledání rozvojových příležitostí jednotlivých regionů a výuky v angličtině. Během studia jsem si mohl rozšířit geografický základ o tzv. pedagogické minimum. Získané znalosti jsem zpočátku během studia využíval jako lektor globálního rozvojového vzdělání, v současné době jsem se posunul na pozici učitele na Základní škole a mateřské škole Ptení, kde se v rámci programu Světová škola snažím v duchu hesla „Mysli globálně, konej lokálně“ vést své žáky k udržitelnému způsobu života.

Kateřina Dostálová, kongresová manažerka, Solen s.r.o.

Jsem absolventkou magisterského oboru Mezinárodní rozvojová studia, kde jsem se od začátku zaměřovala na environmentálně zaměřené předměty a problémy. Zároveň mám vystudovaného bakaláře v oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj. Moje bakalářská práce pojednávala o environmentální migraci, což je také téma, kterému se nyní věnuji v doktorském studiu. Díky studiu jsem měla možnost vyrazit na zahraniční pobyt Erasmus do belgického Gentu, což je zkušenost, kterou bych doporučila každému. Momentálně se kromě doktorského studia věnuji také organizování kongresů po České republice ve společnosti Solen a podílím se na každoroční konferenci časopisu Naše příroda. Zároveň také pracuji v redakci tohoto časopisu, který mi přirostl k srdci a díky kterému jsem v kontaktu se zajímavými lidmi z oboru ochrany české krajiny a z environmentálních institucí.