Autor: Tomas Danek

Přidej se k EDO 2024!

Chceš se stát součástí nejvýznamnějšího ekologického festivalu v ČR? Zajímají tě širší souvislosti environmentálních problémů? Chceš se setkat s výraznými osobnostmi české vědecké, intelektuální nebo umělecké scény? Zajímá tě alternativní hudba? Pak se přidej k organizačnímu týmu Ekologických dnů Olomouc, jejichž realizace už 33 let stojí také na nadšených dobrovolnících, jakým se můžeš stát i ty!
Pokud se chceš dozvědět víc, doraz ve středu 14.2. v 15:20h do místnosti 5.007 na PřF UP, kde po Bloku expertů vystoupí Michal Bartoš, ředitel pořádající organizace CEA Sluňákov, aby představil letošní ročník i to, jak by ses jako dobrovolník mohl do jejich spolupořádání zapojit.

Hlubinná ekologie: od myšlení k tělesnosti

(Vždy v úterý od 17:15 do 19:30 v místnosti 2.005.)

Chcete se s přírodou setkat jinak, než přes displeje svých elektronických prostředníků? Chcete ji vidět i jinak, než jako fakta a data? Láká vás osobní, tělesný kontakt s přírodou? Zajímá vás, jaké pohnutky a způsoby poznávání motivovaly zakladatele environmentálního hnutí v 70. letech? A jaké jsou současné přístupy v alternativních environmentálních komunitách jejich pokračovatelů? Nebo si prostě jenom chcete vyzkoušet, jaké je to poznávat přírodu coby plně účastný pozorovatel, ale bez aktivního vymáhání odpovědi? Pak se přijďte podívat na první hodinu Hlubinné ekologie (MRS/HEK)! Ještě před tím si prosím přečtěte podrobnější popis ve STAGu, a pokud usoudíte, že je kurz pro vás, zapište se do tohoto formuláře. Neváhejte, počet míst je limitován!
Těším se na vás!
Tomáš Daněk

 

Last minute offer! Přidejte se na exkurzi!

Nabízíme všem studentům katedry volná místa na Praktiku z environmentálního managementu. Terénní exkurze se koná od 5. do 9.6. a bude letos zaměřena na obnovní management. Ukážeme si jeho různé formy na příkladech území narušených lidskou činností, seznámíme se s příklady více či méně úspěšné obnovy území po těžbě surovin jako jsou lomy, povrchové doly, rašeliniště apod. Exkurze zároveň nabídne ukázku některých maloplošných i velkoplošných chráněných území. Konkrétně navštívíme např. Brdská vřesoviště, šumavská rašeliniště, hnědouhelné velkolomy na Sokolovsku, kaolinový důl, Borkovická blata či oblast ekologické obnovy pískoven na Třeboňsku.
Celý program je k nahlédnutí tady, bližší info k podmínkám účasti, ubytování, ceně atd. pak zde.
Případní zájemci nechť se zapíší do této tabulky, nejpozději do pátku 3.6. 18h. Zapsání kurzu do STAGu vyřešíme dodatečně.
Neváhejte, program je nadupaný! B-)
Tomáš Daněk

Do kterých kurzů se přihlašovat? Informace pro studenty 1. ročníku MRES.

Vážení studenti,
vzhledem k opakovaným dotazům směřujícím k zřetelnější formulaci studijního plánu a s ním souvisejícího zápisu relevantních kurzů, nabízíme níže zevrubný popis struktury studia Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií (MRES) a ke stažení též vlastní studijní plán v přehledné tabulce. Ten najdete na webu Přírodovědecké fakulty po proklikání se následující cestou:
Studenti > Studium > Bakalářské a magisterské studium > klik na Více… > v sekci Sezamy přednášek klik na odrážku „jednotlivé studijní plány 2019/2020 ke stažení ve formátu pdf“ > Bakalářské studium jednooborové > klik na „Více…“ > v sekci Bakalářské studium jednooborové > klik na Mezinárodní rozvojová a environmentální studia.
Tento delší způsob neuvádíme samoúčelně, poslouží vám jako příležitost k seznámení se s organizací webu fakulty, kde můžete najít řadu dalších užitečných informací.
Tabulku si pozorně prostudujte, zjistíte z ní mj. ve kterých semestrech a ročnících je vhodné absolvovat povinné předměty (v tabulce vpravo.)

Následuje slovní popis struktury studia:

O programu

Bakalářské studium programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (MRES) je tříleté a probíhá v prezenční formě. Program MRES vznikl sloučením a navazuje tak na tradici dvou bakalářských studijních programů Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR).

Program Mezinárodní rozvojová a environmentální studia má dva samostatné tematické okruhy studia – rozvojový a environmentální. Studentům tak umožňuje specializaci podle oblasti svých zájmů. Rozvojový tematický okruh je zaměřen zejména na socio-ekonomické a politické souvislosti rozvoje převážně mimoevropských regionů. Environmentální tematický okruh se soustředí na environmentální souvislosti udržitelného rozvoje a ochranu přírody a přírodních zdrojů zejména v českém kontextu.

Rozvojová specializace

Rozvojový tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou zahrnuty předměty společné pro obě specializace – rozvojovou i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v rozvojové či environmentální praxi. Zmíněné předměty musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou rozvojové specializaci určeny bloky Geografie rozvojových regionů a Rozvojová studia. Studenti si volí oba bloky:

Geografie rozvojových regionů (s předměty):

KGG/POLG

Politická geografie

KGG/RGAFR 

Regionální geografie Afriky

KGG/RGASI 

Regionální geografie Asie

KGG/RGLAM

Regionální geografie Latinské Ameriky

Rozvojová studia (s předměty):

MRS/RAS 

Rozvojová antropologie a sociologie

MRS/RTMV

Rozvojové teorie a mezinárodní vztahy

MRS/ROSP

Rozvojová spolupráce

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro rozvojovou, tak pro environmentální specializaci. Studenti si volí (zapisují předměty) jednoho ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON   

Ekonomie

MRS/REKO

Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO   

Environmentální geografie

MRS/ENETI 

Environmentální etika

MRS/ENSOC

Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN

Urbanizace

MRS/MIGRA 

Rozvojové aspekty migrace

MRS/KROPA

Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty rozvojové specializace jsou zajímavé například jazyky (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk), předmět Blok expertů, v rámci kterého vystupují různí odborníci a lidé z praxe (v oblasti rozvoje a příbuzných oborů), předmět Bezpečnost, konflikt a rozvoj (reagující na dnešní nestabilní svět) či předměty Geografické informační systémy 1 a 2, které jsou zaměřeny na praktické využití GIS v rozvojové i environmentální praxi. V nabídce jsou také terénní exkurze či odborná praxe.

Environmentální specializace

Environmentální tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou opět zahrnuty předměty společné pro obě specializace – rozvojovou i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v environmentální či rozvojové praxi. Zmíněné předměty musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou environmentální specializaci určeny bloky Environmentální studia a Aplikovaná environmentalistika. (Zapisují si studenti, kteří se rozhodnou pro environmentální větev.) Studenti si volí oba bloky:

Environmentální studia (s předměty):

MRS/ENHO 

Environmentální hodnocení

MRS/ENVIR 

Environmentalistika

MRS/DZM   

Člověk a příroda v dějinách západního myšlení

Aplikovaná environmentalistika (s předměty):

MRS/OBEK 

Základy obecné ekologie

MRS/BOCH 

Biologické principy ochrany přírody

MRS/KREK 

Krajinná ekologie

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro environmentální, tak pro rozvojovou specializaci. Studenti si volí jeden ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON

Ekonomie

MRS/REKO

Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO

Environmentální geografie

MRS/ENETI

Environmentální etika

MRS/ENSOC

Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN  

Urbanizace

MRS/MIGRA

Rozvojové aspekty migrace

MRS/KROPA 

Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty environmentální specializace jsou zajímavé například předměty prohlubující biologické a ekologické znalosti (Přehled biologie pro environmentální studia, Terénní praktikum z biologie a ekologie, Terénní praktikum z ekosystémového managementu). Pro studenty se zájmem o environmentální vzdělávání je vhodná Environmentální a globální výchova. Předmět Geografické informační systémy 1 a 2, jsou zaměřeny na praktické využití GIS v environmentální i rozvojové praxi. V nabídce je také odborná praxe a týdenní terénní a zdravotní kurz. Konečně je možné rozšířit si jazykovou výbavu v rámci široké nabídky jazykových předmětů (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk).

Seznamovací a informační setkání pro studenty prvního ročníku

Vážení studenti,
zveme vás na seznamovací a informační setkání, které proběhne 25.9. od 17h v neformálním prostředí pivnice Doga. Na programu bude představení Katedry rozvojových a environmentálních studií, struktury studia, seznámení s chodem akademického prostředí a vybranými studijními pravidly.
Účast není povinná, přesto prosíme, abyste informaci o setkání sdíleli se svými spolužáky, protože ne všichni jsou seznámeni s informačními kanály katedry. Pokud se pro účast rozhodnete, doporučujeme, abyste se dostavili na místo včas. Kapacita pivnice je omezena cca 80 místy k sezení.
Těšíme se na setkání!

  • 1
  • 2