Do kterých kurzů se přihlašovat? Informace pro studenty 1. ročníku MRES.

Vážení studenti,
vzhledem k opakovaným dotazům směřujícím k zřetelnější formulaci studijního plánu a s ním souvisejícího zápisu relevantních kurzů, nabízíme níže zevrubný popis struktury studia Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií (MRES) a ke stažení též vlastní studijní plán v přehledné tabulce. Ten najdete na webu Přírodovědecké fakulty po proklikání se následující cestou:
Studenti > Studium > Bakalářské a magisterské studium > klik na Více… > v sekci Sezamy přednášek klik na odrážku „jednotlivé studijní plány 2019/2020 ke stažení ve formátu pdf“ > Bakalářské studium jednooborové > klik na „Více…“ > v sekci Bakalářské studium jednooborové > klik na Mezinárodní rozvojová a environmentální studia.
Tento delší způsob neuvádíme samoúčelně, poslouží vám jako příležitost k seznámení se s organizací webu fakulty, kde můžete najít řadu dalších užitečných informací.
Tabulku si pozorně prostudujte, zjistíte z ní mj. ve kterých semestrech a ročnících je vhodné absolvovat povinné předměty (v tabulce vpravo.)

Následuje slovní popis struktury studia:

O programu

Bakalářské studium programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (MRES) je tříleté a probíhá v prezenční formě. Program MRES vznikl sloučením a navazuje tak na tradici dvou bakalářských studijních programů Mezinárodní rozvojová studia (MRS) a Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR).

Program Mezinárodní rozvojová a environmentální studia má dva samostatné tematické okruhy studia – rozvojový a environmentální. Studentům tak umožňuje specializaci podle oblasti svých zájmů. Rozvojový tematický okruh je zaměřen zejména na socio-ekonomické a politické souvislosti rozvoje převážně mimoevropských regionů. Environmentální tematický okruh se soustředí na environmentální souvislosti udržitelného rozvoje a ochranu přírody a přírodních zdrojů zejména v českém kontextu.

Rozvojová specializace

Rozvojový tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou zahrnuty předměty společné pro obě specializace – rozvojovou i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v rozvojové či environmentální praxi. Zmíněné předměty musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou rozvojové specializaci určeny bloky Geografie rozvojových regionů a Rozvojová studia. Studenti si volí oba bloky:

Geografie rozvojových regionů (s předměty):

KGG/POLG

Politická geografie

KGG/RGAFR 

Regionální geografie Afriky

KGG/RGASI 

Regionální geografie Asie

KGG/RGLAM

Regionální geografie Latinské Ameriky

Rozvojová studia (s předměty):

MRS/RAS 

Rozvojová antropologie a sociologie

MRS/RTMV

Rozvojové teorie a mezinárodní vztahy

MRS/ROSP

Rozvojová spolupráce

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro rozvojovou, tak pro environmentální specializaci. Studenti si volí (zapisují předměty) jednoho ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON   

Ekonomie

MRS/REKO

Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO   

Environmentální geografie

MRS/ENETI 

Environmentální etika

MRS/ENSOC

Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN

Urbanizace

MRS/MIGRA 

Rozvojové aspekty migrace

MRS/KROPA

Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty rozvojové specializace jsou zajímavé například jazyky (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk), předmět Blok expertů, v rámci kterého vystupují různí odborníci a lidé z praxe (v oblasti rozvoje a příbuzných oborů), předmět Bezpečnost, konflikt a rozvoj (reagující na dnešní nestabilní svět) či předměty Geografické informační systémy 1 a 2, které jsou zaměřeny na praktické využití GIS v rozvojové i environmentální praxi. V nabídce jsou také terénní exkurze či odborná praxe.

Environmentální specializace

Environmentální tematický okruh se skládá z několika studijních bloků. V prvním bloku A (povinné předměty) jsou opět zahrnuty předměty společné pro obě specializace – rozvojovou i environmentální. Předmět Rozvojová a environmentální studia představí různá zajímavá témata, se kterými se studenti setkají v průběhu studia. V rámci předmětu se střídají různí přednášející, studenti tak mají možnost setkat se již v prvním semestru s většinou vyučujících naší katedry.

Další předměty bloku A jsou zaměřeny na porozumění základních společenských a přírodních fenoménů a výzev (například Globální problémy, Ekonomická geografie, Fyzická geografie). Součástí tohoto bloku jsou také metodologické (například Zásady odborné práce) a projektově orientované předměty (Projektový management). Nabyté znalosti a také praktické dovednosti studenti uplatní při dalším studiu, vlastní odborné práci, i v environmentální či rozvojové praxi. Zmíněné předměty musí absolvovat všichni studenti bez ohledu na zaměření.

V rámci Povinně volitelných předmětů A1 jsou environmentální specializaci určeny bloky Environmentální studia a Aplikovaná environmentalistika. (Zapisují si studenti, kteří se rozhodnou pro environmentální větev.) Studenti si volí oba bloky:

Environmentální studia (s předměty):

MRS/ENHO 

Environmentální hodnocení

MRS/ENVIR 

Environmentalistika

MRS/DZM   

Člověk a příroda v dějinách západního myšlení

Aplikovaná environmentalistika (s předměty):

MRS/OBEK 

Základy obecné ekologie

MRS/BOCH 

Biologické principy ochrany přírody

MRS/KREK 

Krajinná ekologie

Povinně volitelné předměty A2 jsou strukturovány do tří bloků, respektive zaměření – Ekonomické aspekty rozvoje, Environmentální aspekty rozvoje a Sociální aspekty rozvoje. Tyto bloky jsou inspirovány třemi pilíři udržitelného rozvoje a jsou proto relevantní jak pro environmentální, tak pro rozvojovou specializaci. Studenti si volí jeden ze tří bloků.

Ekonomické aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/EKON

Ekonomie

MRS/REKO

Rozvojová ekonomie

Environmentální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/ENGEO

Environmentální geografie

MRS/ENETI

Environmentální etika

MRS/ENSOC

Environmentální sociologie

Sociální aspekty rozvoje (s předměty):

MRS/URBAN  

Urbanizace

MRS/MIGRA

Rozvojové aspekty migrace

MRS/KROPA 

Komunitní rozvoj a participace

Ostatní povinně volitelné předměty B nabízejí širokou škálu předmětů, z nichž pro studenty environmentální specializace jsou zajímavé například předměty prohlubující biologické a ekologické znalosti (Přehled biologie pro environmentální studia, Terénní praktikum z biologie a ekologie, Terénní praktikum z ekosystémového managementu). Pro studenty se zájmem o environmentální vzdělávání je vhodná Environmentální a globální výchova. Předmět Geografické informační systémy 1 a 2, jsou zaměřeny na praktické využití GIS v environmentální i rozvojové praxi. V nabídce je také odborná praxe a týdenní terénní a zdravotní kurz. Konečně je možné rozšířit si jazykovou výbavu v rámci široké nabídky jazykových předmětů (v nabídce je španělský, francouzský a ruský jazyk).