• Úvodní stránka

Okruhy k SZZ navazující na předměty MRS/KRAJ a MRS/KREK

Význam koloběhu vody v krajině pro globální biogeochemické cykly prvků

Ekosystémy tvoří strukturu krajiny (prvotní a sekundární struktura, matrix, koridory…)

Ekotony v krajině, teorie

Fragmentace krajiny a metody envi managementu ke zmírňování důsledků…

Ekologické sítě (silné a slabé stránky konceptu ekologických sítí…)

Hodnocení a klasifikace ekosystémových služeb (ne-služby)

Ekologie obnovy (vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, dobývací prostory…)

Proč je znalost historie kulturní krajiny důležitá (a co z ní vyplývá…)

Pojetí krajiny (i společenských věd, paměť krajiny a její aplikace…)

Charakteristika biotopů v krajině (lesy, skály, vodní biotopy…)

Okruhy k SZZ navazující na předmět OBEK

Co je ekologie a čím se zabývá, přístupy v ekologii a spolehlivost dat

Evoluční přístup v ekologii, evoluce na úrovni druhu i mezidruhových vztahů

Základní versus realizovaná nika, trade-off ekologický princip

Eukaryota v konceptech: mezidruhové kompetice, disturbance a predace (environmentální aplikace)

Proč je studium populací významné v environmentální praxi a jak funguje regulace populací v přírodě

Ekosystémy – dynamika toků energie a látek, stavební kameny ekosystémů

Environmentální význam hydrologického cyklu a globálních cyklů prvků

Ekologie globálního ekosystému

Info k ukončení předmětů PBES, OBEK, KREK, KRAJ

Zápočet – podmínkou pro získání zápočtu je odsouhlasení názvu a abstraktu eseje na téma spadající do daných předmětů.

Zkouška: Vypracovat krátkou esej na vybrané téma vázané k obsahu přednášek. Esej bude zaslána vyučujícímu mailem jako soubor ve formátu .pdf. Esej nesmí obsahovat gramatické a jiné jazykové chyby.

V nejasnostech mi pište dotazy mailem.

Ivo Machar

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – únor 2021

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 8. – 12. 2. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení budou v nejbližších dnech vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: vzhledem k nedobré epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že práce se budou odevzdávat elektronicky a to do vypsaného termínu (kalendář na stránkách katedry), tedy do 14. 12. 2020 .

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín

2. nahrát práci elektronicky do IS STAG a vygenerovat „Údaj o kvalifikační práci studenta“. Údaj nepodepisujte (podepíšete ho u obhajob), ale zašlete ho do stanoveného termínu, tedy do 14. 12. 2020 na e-mail: marie.businova@upol.cz. To, že jsem údaj převzala a je vše v pořádku vám bude do dvou dnů potvrzeno e-mailem.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu ji již není možné editovat!

Vlastní práci pak student odevzdá v jednom výtisku, podepsanou s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ a zároveň 1 x na datovém nosiči a to v den obhajoby, před jejím započetím na sekretariát katedry.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf