Autor: businova

Odevzdání podkladu pro zadání kvalifikační práce

Vzhledem k mé nepřítomnosti na katedře se posouvá termín pro odevzdání zadání DP a to takto. Z původního termínu 28. 1. 2022 se posouvá na 28. 2. 2022.

Podklad pro zadání kvalifikační práce je potřeba odevzdat osobně v jednom vyhotovení, podepsaný vedoucím práce.

Podklad student odevzdá na sekretariát katedry v termínu 21. – 28. 2. v čase 9.00 – 11.00 hodin.

Po odevzdání podkladu vám údaje překlopím do STAGu a vygeneruji vlastní „Zadání diplomové práce“. Až v tomto okamžiku je vaše práce „zadaná“.

DŮLEŽITÉ: nezapomeňte práci ve STAGu označit jako dopracovanou!

Více naleznete na webu katedry : https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/02/Pravidla-pro-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce-2020.pdf

 

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací – únor 2022

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 7. – 11. 2. 2022. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu zápisu/odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny čtyři okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ neobhájil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený.

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu zápisu a odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit.

Obhajoby: práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním, údaj o kvalifikační práci (vše podepsané) a datový nosič, kde je práce nahraná (podrobnosti opět na webu katedry). V okamžiku odevzdání práce je student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : práce budu vybírat ve dnech: 9. 12. (sekretariát, místnost č. 2.010), 10. 12. (místnost 2.030 – paní Žwaková) a 13. 12. 2021 (sekretariát, místnost č. 2.010), vždy od 10.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin.

Student, který chce ve výše uvedeném termínu obhajovat, musí tedy do stanoveného termínu:

  1. přihlásit se přes STAG k obhajobě na vypsaný termín
  2. odevzdat jeden svázaný výtisk práce s vevázaným zadáním a datovým nosičem, vytisknutý „Údaj“ o kvalifikační práci, vše podepsané a to do stanoveného termínu.

Postup pro nahrávání kvalifikačních praci a vygenerování „Údaje o kvalifikační práci“ naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/06/Vkladani_ZP_-_postup_pro_studenty_2009_se_zmenami__od_23-3-2009.pdf

Po té, co student nahraje práci do STAGu a vygeneruje a odešle údaj o kvalifikační práci, není již možné práci editovat.

Vzhled kvalifikační práce a datového nosiče naleznete zde: https://www.development.upol.cz/new/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%A1-vypadat-sv%C3%A1zan%C3%A1-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

  • 1
  • 2
  • 8