Autor: businova

Nabídka exkurze do části Vojenského újezdu Libavá, sobota 27. 4. 2024

Katedra rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP připravila jednodenní exkurzi do části Vojenského újezdu Libavá (příroda kolem řeky Odry, zbytky lidského osídlení). Exkurze se mohou zúčastnit zájemci z řad studentů i zaměstnanců katedry. Uskuteční se 27. dubna 2024 (sobota), odjezd autobusem v 8 hod. od fakulty, návrat kolem 17 hod. Pronájem autobusu uhradí katedra. Kromě toho každý účastník zaplatí 100 Kč, vybranou částku poskytneme jako dar místnímu okrašlovacímu spolku Lubavia. Provázet nás bude pan Jindřich Machala z tohoto spolku. Je třeba mít dobré boty (nemusí to být pohorky, ale uzavřená a pevná bota).

Od přednosty Vojenského újezdu máme povolený maximální počet 45 účastníků.

Pokud máte závazný zájem, nahlaste se u sekretářky katedry, paní Marii Bušinové, a to ve dnech 27.3. 9:00 – 11:00, 28. 3. 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00, 2. – 4. 4. 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00 hodin.

Potřebujeme jméno, příjmení, číslo Vašeho telefonu, nevratnou zálohu 100 Kč a Váš podpis (potvrzení), že se akce zúčastníte.

Prosíme však, abyste se hlásili jen v případě, že opravdu s účastí počítáte.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby květen 2024

SZZ a obhajoby kvalifikačních prací bakalářského a magisterského studia proběhnou v termínu 27. – 31. 5. 2024. Přesný harmonogram bude zveřejněn po termínu odzápisu SZZ a obhajob, tedy v okamžiku, kdy bude jasné, kolik studentů se na SZZ či obhajobu přihlásilo.

Státní závěrečné zkoušky: student se musí přihlásit na všechny okruhy (v případně řádných SZZ) přes STAG. Pokud jde na opravný termín, přihlásí se přes STAG jen na daný okruh, který při minulých SZZ nesplnil.

Student se přihlašuje na vypsané termíny, a to stejně, jako na zkoušku. Neznamená tedy, že pokud si předmět (SZZ) zapsal v předzápisu, že je ke státnicím automaticky přihlášený. 

BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IS STAG NENÍ MOŽNÉ K SZZ ANI K OBHAJOBĚ NASTOUPIT!

Termíny pro přihlášení jsou vypsány ve STAGu a to i s termínem možnosti zápisu a odzápisu. Po termínu odzápisu již není možné se na SZZ či obhajobu přihlásit. Pokud student vypsané termíny ve STAGu nevidí, musí kontaktovat svoji studijní referentku.

Obhajoby: kvalifikační práce se odevzdávají fyzicky, student donese 1 x svázaný výtisk práce s vevázaným „Zadáním kvalifikační práce“ (nevkládejte „Podklad pro zadání kvalifikační práce), dále student přinese „Údaj o kvalifikační práci“, který si vygeneruje při vkládání práce do STAGu, (vše podepsané). Podrobnosti opět na webu katedry.

V okamžiku odevzdání práce musí být student již přihlášen k obhajobě přes IS STAG.

Práce bude po obhajobě studentovi vrácena.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ : 11. 4. 2024 do 14:00 hodin (student do tohoto termínu donese na sekretariát katedry jeden výtisk kvalifikační práce, Údaj o kvalifikační práci a je přihlášen k obhajobě přes IS STAG).

Práce budu vybírat ve dnech: 9. 4. až 11. 4. 2024, vždy od 9.00 – 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin na sekretariátu katedry.