Praxe v instituci

Požadavky na absolvování předmětů „Praxe v instituci“ Bc. a Mgr.

Systém praxí a stáží na Katedře rozvojových a environmentálních studií se neustále vyvíjí, s cílem lépe naplňovat potřeby studentů i institucí, se kterými katedra spolupracuje. Snažíme se posilovat zejména následující složky: příprava na praxi, management očekávání a reflexi zkušeností a získaných dovedností, aby bylo aktivněji podpořeno učení a profesionální rozvoj studentů.

S dotazy k praxím se obracejte na Lenku Duškovou (zaměření na mezinárodní rozvoj) či Tomáše Daňka (zaměření na environmnetální studia), nejlépe v konzultačních hodinách nebo výjimečně e-mailem.

Výběr instituce/organizace pro praxi

Obecně by se mělo jednat o rozvojově/environmentálně relevantní vládní nebo nevládní organizaci, privátní firmu, akademickou instituci či think-tank, popř. orgány místní správy a samosprávy (např. projektově relevantní praxe na úrovni obcí). Dále lze praxi realizovat ve spolupráci se členy Katedry rozvojových a environmentálních studií (pomocná vědecká síla; prezentace rozvojových témat a prezentace Katedry rozvojových a environmentálních studií pro potencionální zájemce o studium z řad žáků středních škol).

Požadavky a dokumenty

Povinná praxe v bakalářském programu je čtyřtýdenní (MRS i ESUR). To odpovídá minimálně 120 odpracovaným hodinám. Povinná praxe pro studenty a studentky magisterského studia MRS je osmitýdenní, tj. alespoň 320 pracovních hodin. Volitelná praxe v bakalářském studijním programu MRES je šestitýdenní, to odpovídá 240 pracovním hodinám. Volitelná praxe v magisterském studijním programu MRES je osmitýdenní, to odpovídá 320 pracovním hodinám.

Je možné kombinovat pracovní činnost (praxi) pro více institucí. Praxi je nutné absolvovat v průběhu studia. Lze kombinovat praxi v České republice a zahraničí (ALE!!!) pouze pokud zahraniční praxe nebude uznána (a ohodnocena kredity) jako jiný předmět.

O podmínkách pro uznání praxe byli studenti informováni na povinném setkání  a v rámci úvodního setkání pro první ročníky.

Podmínky uznání praxe jsou následující:

  • Před zahájením praxe je nutno si nechat schválit organizaci/instituci u Lenky Duškové (MRS)/ Tomáše Daňka (ESUR) v konzultačních hodinách (nikoliv e-mailem).
  • Po schválení organizace a náplně práce je nutno vyplnit Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta PřF (*doc)/Agreement on securing professional internship (*doc)
  • Podepsanou smlouvu přineste ve třech vyhotoveních ke kontrole Barboře Frličkové (po dohodě e-mailem), po její kontrole a po následném podpisu koordinátorem praxí bude smlouva postoupena k podpisu na děkanát.
  • Praxi lze zahájit až po obdržení podepsané smlouvy (prosím, nechávejte si dostatečný předstih, minimálně 7 dní).
  • Po absolvování praxe je nutno odevzdat formální Potvrzení o absolvování praxe (povinný formulář 1), podepsané a orazítkované zástupcem instituce, kde byla praxe prováděna.
    • praxe zaměřené na mezinárodní rozvoj: Potvrzení je nutno odevzdat Lence Duškové v vytištěné podobě, potvrzené od dané organizace a s telefonním kontaktem na pověřenou osobu, kterou bude moci p. Dušková kontaktovat kvůli kontrole. Na emailem zaslané formuláře nebude reflektováno.
    • praxe zaměřené na environmentální studia: Potvrzení je nutno odevzdat Tomáši Daňkovi ve vytištěné podobě, potvrzené od dané organizace a s telefonním kontaktem na pověřenou osobu, kterou bude moci p. Daněk kontaktovat kvůli kontrole.
  • Pokud bude student chtít, může navíc vyplnit i nepovinný formulář 2 – evaluaci praxe. Schopnost reflektovat získané zkušenosti je součástí budování vašich kapacit. Poznatky zformulované v osobní evaluaci se Vám také mohou hodit při přípravě na výběrová řízení na další stáže i pracovní pozice. Tento formulář prosím odevzdejte společně s formulářem 1, tedy v tištěné podobě.

Zápis předmětu do STAGu

Po předložení a uznání výše uvedených dokumentů relevantním koordinátorem praxe se student zapíše do STAGu na nejbližší vyhlášený termín a praxe mu bude zapsána.

Praxe a stáže pro studenty MRES

Informace o možnostech praxí a stáží pro studenty MRS