Zadání pro absolvování předmětu MRS/ZVHK Zákl vodního hosp krajiny

Pro detailní info kontaktujte prof. Machara nebo lépe přímo dr. J. Koutného.

Případ 1
Investor chce stavět novou derivační MVE a za tímto účelem navrhuje na přírodním vodním toku vybudovat zcela nový jez. Popište, s jakými obecnými ekologickými důsledky pro vodní tok je třeba v takovém případě počítat.

Příípad 2
Máte připomínkovat návrh plánované revitalizace úseku malého vodního toku. V současnosti se jedná o technicky upravené koryto, kdysi přeložené mimo údolnici k patě svahu, je zahloubené, narovnané a stabilizované. Návrh, který je vám předložen počítá pouze s opravou opevnění starého koryta a osázení břehů stromy.
Stručně vysvětlete, v čem je navržené řešení nedostatečné a navrhněte jiné, vhodnější řešení revitalizace toku s využitím původní nivy, pokud víte, že je k dispozici celé území původní nivy vodního toku, ve které jsou ještě patrné zbytky původního přírodního koryta.

Případ 3
Vaše obec má k dispozici přibližně hektarové území v nivě toku, zde je v územním plánu naplánován obecně „mokřad s tůněmi“. Starosta vás, jako budoucí odborníky, požádá, abyste pomohli s návrhem řešení. Jaké parametry byste pro tůně navrhli (počet, velikost, hloubka atd. atd.).

Zpracujte prosím odpovědi na všechny tři případy, přičemž jeden z těchto tří případů rozpracujte do obsáhlejší „eseje“ (používání odborných výrazů, ale zároveň i vyjádření vlastních názorů vítáno). Rozsah eseje cca 1 strana A4.

Deadline pro poslání je 31.1. 2021
Prosím poslat na e-mailovou adresu: martin.rulik@upol.cz