Magisterské studium


O programu

Cílem magisterského studijního programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia je rozšířit znalosti a dovednosti získané na bakalářském stupni tohoto či obdobného studijního programu. V rámci magisterského studijního programu je, podobně jako na bakalářském stupni, důraz kladen na znalosti v oblasti rozvojových studií, rozvojových příležitostí ve vybraných regionech a environmentálních studiích. Studijní plán zahrnuje povinné předměty společné pro rozvojová a environmentální studia a povinně volitelné předměty pro rozvojové, resp. environmentální zaměření studia.

Předměty

Předměty se dělí na povinné předměty, které jsou společné pro obě specializace – rozvojovou i environmentální.

 • Udržitelný rozvoj
 • Životní prostředí a rozvoj
 • Rozvojová geografie a globalizace 
 • Politicko-geografické procesy v RZ 

Povinně volitelné předměty:

 • MRS – Rozvojová studia
  • Rozvojové teorie 
  • Socio-ekonomický rozvoj 1 
  • Socio-ekonomický rozvoj 2 
 • MRS – Rozvojová geografie
  • Rozvojové příležitosti: Afrika 
  • Rozvojové příležitosti: Latinská Amerika 
  • Rozvojové příležitosti: Asie
 • ES – Environmentální problémy
  • Aktuální témata v environmentalistice 
  • Přírodní faktory podmiňující rozvoj v RZ 
  • Vodní hospodářství krajiny 
 • ES – Environmentální management 
  • Environmentální management ekosystémů 
  • Ekologie lesa a udržitelné lesnictví
  • Ochrana přírody a krajiny

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu je přijímací zkouška, která je ústní. Rovný přístup je deklarován v Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci, ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého v Olomouci a v Etickém kodexu akademických pracovníků a vědeckých pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci.