Post-conflict reconstruction and development

—– ENGLISH & UKRAINIAN VERSIONS BELOW —–

Katedra rozvojových a enivronmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci bude od února nabízet program celoživotního vzdělávání Post-conflict reconstruction and development pro účastníky z Ukrajiny. Podmínkou pro uchazeče je dokončené VŠ vzdělání v jakémkoliv oboru (Bc., Mgr.).

Program bude probíhat v angličtině s možností tlumočení do ukrajinštiny.

Co účastníkům nabízíme

– rozšíření znalostí z multidisciplinárního oboru rozvojových studií

– propojení s dalšími účastníky a možnost dozvědět se více o praxi v organizacích, které se zabývají rozvojovými otázkami

– posílení dovedností pro uplatnění v rámci mezinárodních organizací a neziskových organizací

– osvědčení o absolvování kurzu (účastníci absolvováním tohoto programu získají 11 ECTS kreditů, které jim mohou být uznány v rámci dalšího studia)

– plně hrazené ubytování a doprava

Předběžný harmonogram programu v roce 2024:

23. 2. Development cooperation

24. 2. Theories and approaches to development

8. 3. Development aspects of migration

9. 3. Security, conflict and development

22. 3. Project management

23. 3. Community participation

12. 4. Expert lecture (IOM)

13. 4. Project management

14. 4. Sport and development + final ceremony

Proč tento program?

Program vychází z potřeby rozšířit vzdělání zájemcům z řad kvalifikovaných ukrajinských uprchlíků, kteří mají zájem a potenciál podílet se na poválečné rekonstrukci a socioekonomickém rozvoji Ukrajiny. Ukrajina je prioritní zemí Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a lze očekávat její dlouhodobé angažmá v oblasti humanitární a rozvojové pomoci na Ukrajině. Totéž lze očekávat u dalších zahraničních bilaterálních i multilaterálních donorů. Z toho vyplývá, že bude zapotřebí mnoho expertů z řad ukrajinských občanů, kteří naleznou uplatnění v rámci spolupráce s těmito organizacemi v ukrajinské státní správě nebo samosprávě nebo i v soukromých firmách zapojených do rekonstrukce a rozvoje Ukrajiny.

Jedná se o první program celoživotního vzdělávání tohoto typu v České republice. Program staví na dlouhodobé pedagogické činnosti i výzkumné expertíze akademických pracovníků Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UPOL.

Pro více informací kontaktujte paní Barboru Frličkovou (barbora.frlickova01@upol.cz).

 

Za podporu děkujeme Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) a vládě Spojených států amerických.

 

The Department of Development and Environmental Studies of the Palacký University Olomouc will offer the Post-conflict reconstruction and development lifelong learning program for participants from Ukraine starting in February 2024. Applicants need to have at least a completed Bachelor degree in any field.

The program will be held in English with the possibility of interpreting into Ukrainian.

What we offer

– expanding knowledge from the multidisciplinary field of development studies

– networking with other participants and the opportunity to learn more about practice in organizations that deal with development issues

– enhancing the skills for employability in international and non-profit organizations

– course completion certificate (participants will receive 11 ECTS credits by completing this program, which can be recognized as part of their further studies)

– fully paid accommodation and transport

Preliminary schedule of the program in 2024

23. 2. Development cooperation

24. 2. Theories and approaches to development

8. 3. Development aspects of migration

9. 3. Security, conflict and development

22. 3. Project management

23. 3. Community participation

12. 4. Expert lecture (IOM)

13. 4. Project management

14. 4. Sport and development + final ceremony

Why this program?

The program is based on the need to expand the education of interested skilled Ukrainian refugees who have the interest and potential to participate in the post-war reconstruction and socio-economic development of Ukraine. Ukraine is a priority country of the Czech Republic’s Foreign Development Cooperation and its long-term engagement in the field of humanitarian and development aid in Ukraine can be expected. The same can be expected of other foreign bilateral and multilateral donors. It follows that there will be a need for many experts from among Ukrainian citizens who will find employment within the framework of cooperation with these organizations in the Ukrainian state administration or local government or even in private companies involved in the reconstruction and development of Ukraine.

This is the first lifelong education program of this type in the Czech Republic. The program builds on the long-term pedagogical activities and research expertise of the academic staff of the Department of Development and Environmental Studies of the Faculty of Science, Palacký University Olomouc.

For more information, contact Barbora Frličková (barbora.frlickova01@upol.cz).

 

Кафедра розвитку та охорони навколишнього середовища Університету Палацького в Оломоуці запрошує учасників з України на програму безперервного навчання Постконфліктна реконструкція та розвиток, яка розпочнеться у лютому 2024 року. Кандидати повинні мати щонайменше завершений ступінь бакалавра у будь-якій галузі.

Програма буде проводитись англійською мовою з можливістю перекладу на українську.

Що ми пропонуємо:

– розширення знань з міждисциплінарної сфери досліджень розвитку

– нетворкінг з іншими учасниками та можливість дізнатися більше про практику в організаціях, які займаються питаннями розвитку

– покращення навичок для працевлаштування в міжнародних та неприбуткових організаціях

– сертифікат про проходження курсу (Закінчивши програму, учасники отримають 11 ECTS кредитів, які можуть бути зараховані як частина їхнього подальшого навчання.)

– повністю покривається проживання та проїзд

Попередній графік програми на 2024 рік:

23. 2. Співпраця у сфері розвитку

24. 2. Теорії та підходи до розвитку

8. 3. Аспекти міграції з точки зору розвитку

9. 3.  Безпека, конфлікти та розвиток

22. 3. Управління проектами

23. 3. Залучення громади

12. 4. Експертна лекція (МОМ)

13. 4. Управління проектами

14. 4. Спорт і розвиток + фінальна церемонія

Чому ця програма?

Програма ґрунтується на необхідності розширення освіти зацікавлених кваліфікованих українських біженців, які мають зацікавленість і потенціал для участі у післявоєнній відбудові та соціально-економічному розвитку України. Україна є пріоритетною країною для Чеської Республіки у сфері зовнішньої співпраці з метою розвитку, і можна очікувати на її довгострокову участь у наданні гуманітарної допомоги та допомоги у сфері розвитку в Україні. Цього ж можна очікувати і від інших іноземних двосторонніх та багатосторонніх донорів. Звідси випливає, що виникне потреба у великій кількості експертів з числа громадян України, які в рамках співпраці з цими організаціями знайдуть роботу в органах державної влади чи місцевого самоврядування або навіть у приватних компаніях, що займаються відновленням та розвитком України.

Це перша програма безперервної освіти такого типу в Чеській Республіці. Програма ґрунтується на багаторічній педагогічній діяльності та дослідницькому досвіді викладачів Кафедра розвитку та охорони навколишнього середовища Університету Палацького в Оломоуці.

За додатковою інформацією звертайтеся до Barbora Frličková (barbora.frlickova01@upol.cz).