Doc. Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.011

Tel.: +420 585 634 984

E-mail: zdenek.oprsal(at)upol.cz

Konzultační hodiny

z důvodu opatření souvisejících s COVID-19 jen po předchozí domluvě emailem

v období mimo semestr: po předchozí domluvě / emailem

Pedagogická činnost

  • Rozvojová spolupráce (MRS/ROS)
  • Global environmental geography (MRS/WGEG) (v anglickém jazyce)
  • Environmentální geografie (MRS/ENG) 
  • Rozvojová geografie a globalizace (MRS/ZRGG) 
  • Zemědělství a rozvoj venkova (MRS/ZZLH)
  • Úvod do rozvojových studií (MRS/RST), pouze dílčí přednášky

Vzdělání

2020

Doc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství (obor: Tropické zemědělství a ekologie)

2005–2011

Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)

1998–2004

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Ochrana a tvorba životního prostředí) 

Profesní činnost

od 2007

Katedra rozvojových a environmentálních studií, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (odborný asistent, docent)

2005–2007

Katedra geografie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (asistent) 

Odborné zájmy

Mezinárodní rozvoj a rozvojová pomoc (se zaměřením na postkomunistické země), teritoriální alokace rozvojové pomoci, environmentální aspekty rozvojové pomoci, rozvojová pomoc na sub-nacionální úrovni, efektivita rozvojové pomoci.

Ekonomické a sociální aspekty environmentálních změn v rozvojových regionech, změny ve využívání půdy (land-use chages), land governance,  udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Publikace

Příspěvky v odborném periodiku / sborníku z konference indexovaném na Web of Science:

Opršal, Z., Harmáček, J., Vítová, P., Syrovátka, M., Jarecka‑Stępień, K., 2020. Polish and Czech foreign aid: a ‘mélange’ of geopolitical and developmental objectives. Journal of International Relations and Development, online first version, DOI: 10.1057/s41268-020-00192-x. Impact factor2019: 2.028

Macková, L., Harmáček, J., Opršal, Z. 2019. Determinants of International Migration from Developing Countries to Czechia and Slovakia. Ekonomický časopis, vol. 67, no. 9, 931-952. Impact factor2018: 0.843

Vítová, P., Harmáček, J., Opršal, Z. 2019. Determinants of tourism flows in Small Island Developing States (SIDS). Island Studies Journal, vol. 14, no. 2, 3-22. DOI: 10.24043/isj.90. Impact factor2018: 1.377

Opršal, Z., Harmáček, J. 2019. Clean Aid or Dirty Aid? The Environmentalization of Czech Foreign Aid. Journal of Cleaner Production, vol. 224, 167-174. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.03.198. Impact factor2018: 6.395

Opršal, Z., Harmáček, J. 2019. Is foreign aid responsive to environmental needs and performance of developing countries? Case study of the Czech Republic. Sustainability, 11 (2), 401, DOI: 10.3390/su11020401. Impact factor2018: 2.592

Opršal, Z., Harmáček, J., Pavlík, P., Machar, I. 2018 What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals? Problemy Ekorozwoju, vol. 13, no.1, 145-157. Impact factor2018: 0.577

Pechanec, V., Machar, I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín, P., Málková, J. 2018 Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation – Bulgaria, vol. 24, 21-41, DOI: 10.3897/natureconservation.24.21608.  Impact factor2018: 1.22

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2017. Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie, vol. 122, no. 2, 169-189. Impact factor2018: 0.54

Opršal, Z., Nováček, P. 2017. Development Studies and Development Geography in the System of Earth Sciences.  In: Svobodová, H. (ed.) Proceedings of 25th Central European Conference. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 12th-13th October 2017, Brno. Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal Z. 2017. Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit = Factors of Czech Aid Selection and Allocation: Panel Probit and Tobit Analysis. Politická ekonomie,  vol. 65, no. 2, 179-197, DOI: 10.18267/j.polek.1135. Impact factor2018: 0.341

Dytrtová, K., Šarapatka, B., Opršal, Z. 2016. Does Organic Farming Influence Landscape Composition? Two Cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems, vol. 40, no. 7, 714-735, DOI: 10.1080/21683565.2016.1186131.  Impact factor2018: 1.381

Opršal Z., Kladivo, P., Machar, I. 2016. The role of selected biophysical factors in long-term land-use change of cultural landscape. Applied Ecology and Environmental Research, vol.14, no.2, 23-40. Impact factor2018: 0.689

Pavlík, P., Opršal Z. 2015. Ekosystémové služby a cukrová řepa = Ecosystem Services and Sugar Beet. Listy cukrovarnické a řepařské, vol. 132, no. 5-6, 182-184. Impact factor2018: 0.257

Daněk T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z. 2015. Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz = Development of Sugar Industry in Haná Region in 19th Century and Its Impact on Landscape Character. Listy cukrovarnické a řepařské, vol. 131, no. 4, 146-149. Impact factor2018: 0.257

Opršal, Z., Šarapatka, B., Kladivo, P. 2013. Land-use Changes and their Relationship to Selected Landscape Parameters in three Cadastral Areas in the Moravia Region, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 1. Impact factor2018: 1.87

Machar, I., Pechanec, V., Kiliánová, H., Opršal, Z., 2013. Adaptation measures for the central European floodplains landscape in the context of global changes. Case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings, vol.I: pp 11-16. 

Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., 2012. Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mining activities in floodplain landscape case study: Sustainable management plan of the Tovačov lakes (Czech Republic). 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012. pp 457-464. 

 

Příspěvky v odborném periodiku / sborníku z konference indexovaném na SCOPUS / ERIH+:

Opršal, Z., Harmáček, J. 2018. Geographic, environmental and socio-economic determinants of tourism in Small Island Developing States (SIDS). Geografický časopis, vol. 70, no.2, 161-177 (SCOPUS)

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The Allocation of Czech Foreign Aid in Sub-Saharan Africa: The Influence of Historical Relationships.  Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, 9 (4), 325—343. (SCOPUS)

Voleníková, L.,  Opršal, Z. 2016. The Role of Urban Agriculture in Household Wellbeing: Case Study of Community-Based Urban Agriculture in Ndola, ZambiaDevelopment, Environment and Foresight, 2 (2), 80—90. (ERIH+)

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyondPerspectives on European Politics and Society 13 (1), s. 100–116. (SCOPUS)

 

Knižní publikace / kapitoly v knihách:

Opršal, Z. 2014. Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc

Opršal, Z. 2014. Rozvojová spolupráce. In Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Leichtová, M., Opršal, Z. 2013. Rozvojové aktivity Organizace spojených národů. In Leichtová, M. (ed.) Tvoříme rozvoj. Vybrané donorské instituce v současné rozvojové spolupráci. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

 

Členství v organizacích

Účast na konferencích

Konference s aktivním příspěvkem

Výroční konference ČGS „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“. Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, České geografická společnost (ČGS), 8. – 10. září 2020, Plzeň.

International Relations 2019: Current issues of world economy and politics, 20th International Scientific Conference Smolenice Castle, Slovakia 28th – 29th November 2019. University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations. 

Migration: Educational, Political and Cultural Aspects. 18-19 March 2019, Beit Berl College, Izrael.

Geografia na (v)zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. sjezd České geografické společnosti.  4-8 September 2018, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovakia. 

Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 25th Central European Conference. 12-13 October 2017, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Globalisation at the Crossroads. Rethinking Inequalities and Boundaries. EADI NORDIC 2017; 21-23 August 2017, Bergen, Norway.

1st Annual Eastern Africa Business and Economic Watch Conference; University of Rwanda, College of Business and Economics (co-organised by  Jonkoping International Business School,  Sweden);  4-7 May 2015, Kigali, Rwanda.

Geografie v srdci Evropy: 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Univerzita Karlova v Praze, 2014.

9th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) Jagiellonian University, Krakow,  September 2012

American Association of Geographers – AAG Annual Meeting 2010, Washington, DC, April 2010

Vedení kvalifikačních prací: témata

rozvojová pomoc „nových“ donorů (např. Turecko, Thajsko, Izrael, SAE, pobaltské státy a další)

role nestátních aktérů v mezinárodním rozvoji (nevládní organizace, univerzity, místní samosprávy, soukromý sektor)

sub-nacionální pomoc (rozvojová pomoc na regionální a lokální úrovni)

environmentální aspekty rozvojové pomoci

financování mezinárodního rozvoje, nelegální toky kapitálu a jejich vztah k problematice rozvoje

koherence politik pro rozvoj

problematika vlastnický práva k půdě v rozvojových zemích, land governance for development, land grabbing

udržitelné využívání a management přírodních zdrojů, ochrana přírody v rozvojových zemích

 

Projekty (výběr)

 

EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degree) in International Development Studies (GLODEP), a member of the project team within the EMJMD Consortium’s coordinating university (glodep.eu); 2017-2021

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity -NAKI II; research project  „Zapomenutá historie horských lesů Hrubého Jeseníku“; 2018-2021

IGA – Land-use changes – analysis of selected landscape parameter: coordinator of a research project, 2014-2015

Practical competencies for project activities in the regional development (POPRAR): participation in the project since 2012-2013; research in Peru; creation of educational materials

Enhancing Employability of Students of Development Studies in Practice (UP PSTROS): participation in the project since 2011; creation of educational materials and innovations of study courses