Doc. Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D.

Kontakt

Místnost: 2.011

Tel.: +420 585 634 984; +420 731 846 830

E-mail: zdenek.oprsal(at)upol.cz

ORCID: 0000-0003-4716-2114

Konzultační hodiny

v semestru: ve středu 13:00-15:00 (nebo po předchozí domluvě emailem)

v období mimo semestr: po předchozí domluvě / emailem

Pedagogická činnost

  • Rozvojová spolupráce (MRS/ROSP)
  • Global Environmental Geography (MRS/WGEG) (v anglickém jazyce)
  • Environmentální geografie (MRS/ENGEO) 
  • Rozvojová geografie a globalizace (MRS/ZRGG)
  • Životní prostředí a rozvoj (MRS/ZZPR) 
  • Úvod do rozvojových studií (MRS/RST), pouze dílčí přednášky
  • Impact of European Union Policies on GeoSciences (PRF/EUGEO), pouze dílčí přednášky

Vzdělání

2020

Doc.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství (obor: Tropické zemědělství a ekologie)

2005–2011

Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta (obor: Environmentální geografie)

1998–2004

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Ochrana a tvorba životního prostředí) 

Profesní činnost

od 2007

Katedra rozvojových a environmentálních studií, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (odborný asistent, docent)

2005–2007

Katedra geografie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (asistent) 

Odborné zájmy

Mezinárodní rozvoj a rozvojová pomoc (se zaměřením na postkomunistické země a nové dárce), teritoriální alokace rozvojové pomoci, environmentální aspekty rozvojové pomoci, rozvojová pomoc na sub-nacionální úrovni, efektivita rozvojové pomoci.

Ekonomické a sociální aspekty environmentálních změn v rozvojových regionech, změny ve využívání půdy (land-use chages), land governance,  udržitelné využívání přírodních zdrojů, socio-ekologické systémy.

Publikace

Příspěvky v odborném periodiku / sborníku z konference indexovaném na Web of Science:

Harmáček, J., Opršal, Z., Vítová, P., 2022. Aid, Trade or Faith? Questioning Narratives and Territorial Pattern of Gulf Foreign Aid, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, DOI: 10.1080/19448953.2022.2037958 (50 free online copies: https://www.tandfonline.com/eprint/5SR8AQVMFVRECICRAMZQ/full?target=10.1080/19448953.2022.2037958)

Opršal, Z., Harmáček, J., Vítová, P., Syrovátka, M., Jarecka‑Stępień, K., 2021. Polish and Czech foreign aid: a ‘mélange’ of geopolitical and developmental objectives. Journal of International Relations and Development, 24, 279–305, DOI: 10.1057/s41268-020-00192-x. Impact factor2019: 2.028

Macková, L., Harmáček, J., Opršal, Z. 2019. Determinants of International Migration from Developing Countries to Czechia and Slovakia. Ekonomický časopis, vol. 67, no. 9, 931-952. Impact factor2018: 0.843

Vítová, P., Harmáček, J., Opršal, Z. 2019. Determinants of tourism flows in Small Island Developing States (SIDS). Island Studies Journal, vol. 14, no. 2, 3-22. DOI: 10.24043/isj.90. Impact factor2018: 1.377

Opršal, Z., Harmáček, J. 2019. Clean Aid or Dirty Aid? The Environmentalization of Czech Foreign Aid. Journal of Cleaner Production, vol. 224, 167-174. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.03.198. Impact factor2018: 6.395

Opršal, Z., Harmáček, J. 2019. Is foreign aid responsive to environmental needs and performance of developing countries? Case study of the Czech Republic. Sustainability, 11 (2), 401, DOI: 10.3390/su11020401. Impact factor2018: 2.592

Opršal, Z., Harmáček, J., Pavlík, P., Machar, I. 2018 What Factors can Influence the Expansion of Protected Areas around the World in the Context of International Environmental and Development Goals? Problemy Ekorozwoju, vol. 13, no.1, 145-157. Impact factor2018: 0.577

Opršal, Z., Harmáček, J. 2018. Geographic, environmental and socio-economic determinants of tourism in Small Island Developing States (SIDS). Geografický časopis, vol. 70, no.2, 161-177 

Pechanec, V., Machar, I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín, P., Málková, J. 2018 Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation – Bulgaria, vol. 24, 21-41, DOI: 10.3897/natureconservation.24.21608.  Impact factor2018: 1.22

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2017. Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie, vol. 122, no. 2, 169-189. Impact factor2018: 0.54

Opršal, Z., Nováček, P. 2017. Development Studies and Development Geography in the System of Earth Sciences.  In: Svobodová, H. (ed.) Proceedings of 25th Central European Conference. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 12th-13th October 2017, Brno. Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal Z. 2017. Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit = Factors of Czech Aid Selection and Allocation: Panel Probit and Tobit Analysis. Politická ekonomie,  vol. 65, no. 2, 179-197, DOI: 10.18267/j.polek.1135. Impact factor2018: 0.341

Dytrtová, K., Šarapatka, B., Opršal, Z. 2016. Does Organic Farming Influence Landscape Composition? Two Cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems, vol. 40, no. 7, 714-735, DOI: 10.1080/21683565.2016.1186131.  Impact factor2018: 1.381

Opršal Z., Kladivo, P., Machar, I. 2016. The role of selected biophysical factors in long-term land-use change of cultural landscape. Applied Ecology and Environmental Research, vol.14, no.2, 23-40. Impact factor2018: 0.689

Pavlík, P., Opršal Z. 2015. Ekosystémové služby a cukrová řepa = Ecosystem Services and Sugar Beet. Listy cukrovarnické a řepařské, vol. 132, no. 5-6, 182-184. Impact factor2018: 0.257

Daněk T., Kiliánová, H., Brus, J., Pechanec, V., Opršal, Z. 2015. Rozvoj cukrovarnictví na Hané v 19. století a jeho vliv na krajinný ráz = Development of Sugar Industry in Haná Region in 19th Century and Its Impact on Landscape Character. Listy cukrovarnické a řepařské, vol. 131, no. 4, 146-149. Impact factor2018: 0.257

Opršal, Z., Šarapatka, B., Kladivo, P. 2013. Land-use Changes and their Relationship to Selected Landscape Parameters in three Cadastral Areas in the Moravia Region, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, vol. 21, no. 1. Impact factor2018: 1.87

Machar, I., Pechanec, V., Kiliánová, H., Opršal, Z., 2013. Adaptation measures for the central European floodplains landscape in the context of global changes. Case study from the Czech Republic. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference. Ecology, Economics, Education and Legislation. Conference Proceedings, vol.I: pp 11-16. 

Machar, I., Pechanec, V., Opršal, Z., 2012. Applying of land-use analyse in environmental impact assessment of the gravel mining activities in floodplain landscape case study: Sustainable management plan of the Tovačov lakes (Czech Republic). 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2012. pp 457-464. 

 

Příspěvky v odborném periodiku / sborníku z konference indexovaném na SCOPUS / jiné:

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The Allocation of Czech Foreign Aid in Sub-Saharan Africa: The Influence of Historical Relationships.  Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, 9 (4), 325—343. (SCOPUS)

Voleníková, L.,  Opršal, Z. 2016. The Role of Urban Agriculture in Household Wellbeing: Case Study of Community-Based Urban Agriculture in Ndola, ZambiaDevelopment, Environment and Foresight, 2 (2), 80—90. (ERIH+)

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyondPerspectives on European Politics and Society 13 (1), s. 100–116. (SCOPUS)

 

Knižní publikace / kapitoly v knihách:

Opršal, Z. 2014. Mezinárodní rozvojová spolupráce: vybrané aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc

Opršal, Z. 2014. Rozvojová spolupráce. In Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Leichtová, M., Opršal, Z. 2013. Rozvojové aktivity Organizace spojených národů. In Leichtová, M. (ed.) Tvoříme rozvoj. Vybrané donorské instituce v současné rozvojové spolupráci. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Projekty (výběr)

Grantová agentura České republiky (GAČR): Geografie rozvojové pomoci na subnacionální úrovni v transitivních zemích východní a jihovýchodní Evropy, hlavní řešitel; 2022-2024

Jean Monnet Module: Impact of European Union Policies on Geosciences (EUGeo), člen projektového týmu, řešitel; 2021-2023

EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degree) in International Development Studies (GLODEP), člen projektového týmu, řešitel – glodep.eu; 2017-2021; garant studijního programu Global Development Policy (Joint Degree – Palacký University Olomouc, University of Clermont Auvergne, France, University of Pavia, Italy)

Členství v organizacích

Vedení kvalifikačních prací: příklady témat

rozvojová pomoc „nových“ donorů 

role nestátních aktérů v mezinárodním rozvoji (nevládní organizace, univerzity, místní samosprávy, soukromý sektor)

sub-nacionální pomoc (rozvojová pomoc na regionální a lokální úrovni)

environmentální aspekty rozvojové pomoci

potravinové systémy, potravinová bezpečnost, zemědělství a rozvoj venkova

udržitelný rozvoj (dílčí aspekty, např. plýtvání potravinami, uhlíková stopa, udržitelné kampusy, percepce UR aj.)

udržitelné využívání a management přírodních zdrojů, ochrana přírody v rozvojových zemích