Mgr. et Mgr. Tomáš DANĚK, Ph.D.

studijní poradce a koordinátor environmentální větve studia
(ESUR – Environmentální studia a udržitelný rozvoj )

Kontakt

místnost: 2.008

telefon: +420 585 634 987

e-mail: tomas.danek (zavináč) upol.cz

Konzultační hodiny

v zimním semestru 2020: pondělí 10.30 – 11.45 h nebo po domluvě e-mailem (silně preferuji návštěvu v konzultačních hodinách)

Aktuality

pro aktuální sdělení prosím sledujte informace na webu katedry v sekci „Pro studenty“ >> „Aktuality“

Výuka

Můj web věnovaný výuce naleznete na adrese envi.upol.cz. (Výše uvedené odkazy k jednotlivým předmětům vedou na jeho podstránky.)

Vzdělání

2000

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor Ochrana a tvorba životního prostředí

2003

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
obor Humanitní environmentalistika

2011

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
obor Sociologie – Humanitní environmentalistika

Dosavadní pedagogická činnost (mimo PřF UP)

 • Základy ekologie (LF MU – 2001-2004, 2006)
 • Humanitní a společenskovědní aspekty ekologických problémů (FSS MU – 2004)
 • Příroda, ŽP,  společnost – filosofický aspekt (FHS UK – 2006-2012)
 • C.G. Jung – opomíjená cesta poznávání (ZČU – 2011)
 • Ekologická etika (FHS UK – od 2013)
 • řada jednotlivých přednášek v akademickém i mimoakademickém prostředí

Profesní činnost

2006 – 2012

Mezioborové aktivity Výzkumné centrum Nové technologie (ZČU Plzeň)

 • organizace interdisciplinárních a epistemologických seminářů a konferencí
 • tvorba, překlady a vydávání knih, digitálních sborníků a multimediálních disků s konferenčními výstupy
 • vedení a přednášení na seminářích
 • administrace projektů ESF
 • webmastering

2005 – 2008

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (příspěvková organizace MŽP)

Realizované projekty

akademické

 • Ekologická krize jako gnoseologický problém (FRVŠ, 2003)
 • Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? (FRVŠ, 2004)
 • Mezioborový dialog a spolupráce, jako základní předpoklad interdisciplinární vzdělanosti vědeckých, výzkumných a pedagogických pracovníků (OP RLZ, 2005 – 2007)
 • Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro ZŠ a SŠ (JPD3, 2005 – 2007)
 • Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji (OP VK, 2009 – 2012)
 • POSTUP 2 – Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II. 2013 – 2015

terénní

Natura 2000

 • list 25-32-17 – vymapován 2001
 • list 25-32-13 – vymapován 2004

Běžící projekty

 • Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning (EduCange) … Erasmus+ od 2017
 • Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině (CultES) – TAČR ÉTA, od 2019 (ve spolupráci s CzechGlobe)
 • Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce (celouniverzitní projekt UP)

Vybrané publikace

STOJANOV, R., DUŽÍ, B., DANĚK, T., NĚMEC, D., PROCHÁZKA, D., 2015. Adaptation to Climate Extreme Impacts in Central Europe: Case Study of Rural Areas in the Czech Republic. Sustainability 7(9), 12758-12786; doi: 10.3390/su70912758.

DANĚK, T., 2015. Environmentalism in the age of Biologism. Development, Environment and Foresight. 1 (1), 24—43. ISSN 2336-6621.

MIKLÓS, L., DANĚK, T., VOLOŠČUK, I., DIVIAKOVÁ, A.,BELAŇOVÁ, E., ČERKALA, E., 2014: „State of the Art“ integrovaného manažmentu. – In Diviaková A. (ed.), Stav a trendy integrovaného manažmentu životného prostredia. Vydavateľstvo TU vo Zvoleni. pp 10-43; ISBN 978-80-228-2711-9.

DANĚK, T., JAROŠ, F. Poznání – proces na švu náboženství a vědy. Čs. čas. fyz. (60) 2010, č. 6, s. 389-394, 6 s. ISSN 0009-0700

DANĚK, T. Konečně kapka teorie v moři praxe! Veronica. 2009 roč. XXIII, č. 4, s. 27, 1 s. ISSN 1213-0699.

DANĚK, T. Pochybné filipiky proti pochybné přírodě. In Bartoš, M. (ed.) Krajinou pochybností. 1. vyd. Nymburk: O.P.S., 2007, s. 239 – 257, 18s. ISBN: 978-80-903773-4-9.

DANĚK, T., MARKOŠ, T. Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. 1. vyd. Červený Kostelec: nakladatelství Pavel Mervart, edice Amfibios, 2005. 205 s. ISBN 80-86818-11-X.

Odborné zájmy

 • environmentalistika
 • environmentální filosofie a etika
 • antropocén
 • worldviews…
  … souvislosti mezi environmentálními problémy a …

  • proměnami západního myšlní o přírodě
  • filosofií přírodních věd
 • interdisciplinarita
 • antropologie a sociologie ve vztahu k rozvojovým tématům
 • kulturní ekosystémové služby
 • ochrana přírody
 • biologie a možnosti aktivní ochrany blanokřídlých (zejm. Bombus sp.)
 • C. G. Jung

Nabídka vedení absolventských prací

Pro studenty rozvojové větve (MRS) nabízím vedení bakalářských a diplomových prací v tematických okruzích týkajících se vztahů mezi environmentálními problémy a problémy rozvojových zemí. Pro studenty environmentální větve (ESUR) pak témata týkající se společenskovědních aspektů environmentálních otázek či témata z oblasti environmental science. (Níže jsou uvedeny okruhy, sdružené dle tématické příbuznosti, nikoli konkrétní témata! Téma práce si každý student specifikuje sám na základě svého zájmu, popř. je můžeme v konzultaci definovat společně):

 • výzkum kulturních ekosystémových služeb
  • případové studie hodnocení kulturních ekosystémových služeb
  • reflexe kulturních přínosů přírody v environmentálních politikách (obsahová analýza)
  • krajinný ráz – situace v ČR
  • Kulturní ekosystémové služby – state-of-the-art (rešeršní studie)
 • environmentální problémy konkrétních rozvojových zemí
  • přírodní zdroje jako možný předmět konfliktu či naopak příležitostí v rozvojových regionech
  • vztah k místní biodiverzitě v rozvojových zemích
  • souvislosti a důsledky obchodování s přírodními zdroji
  • přírodní bohatství jako rozvojový potenciál (např. pro turismus)
  • vztah mezi produkcí potravin a stavem životního prostředí
  • environmentální migrace
  • dopady průmyslu na životní prostředí v rozvojových zemích
 • antropologická témata
  • kulturní imperialismus západu včera a dnes a jeho důsledky pro méně rozvinuté země
  • antropologické souvislosti inkulturace západních norem chování v rozvojových zemích, její způsoby a důsledky
 • environmentální myšlení (diskurzy)
  • environmentální etika a rozvojové problémy (teoretická i aplikační témata)
  • ekofeminismus a genderová otázka ve vztahu k environmentálním problémům
  • Divočina a přirozenost – vývoj vnímání svébytnosti přírody v USA a Evropě (rešeršní studie)
  • vývoj názorů na environmentální problémy v díle Jamese Lovelocka, v kontextu mediální diskuse hypotézy GAIA
  • Potřebují biologové hypotézu GAIA? Role Lovelockovy hypotézy v současném biologickém mainstreamu
 • konflikt člověka vs. příroda
  • Reakce na návrat velkých šelem do ČR
  • Ekopragmatismus vs. staroochranářství – anamnéza paradigmatické změny
  • Důsledky (především sjezdového) lyžování na přírodu chráněných území v ČR
  • Reprezentace environmentálních katastrof v médiích (např. deforestace Amazonie či Sibiře, úbytek hmyzu apod.) vs vědecké poznání
 • antropocén (zejm. klimatická změna a její vztah k lidské společnosti)
  • Současné klimatické změny v perspektivě vývoje kvartérní vědy
  • Podíl člověka na procesu klimatické změny. Fakta, argumenty, polemiky
  • Klimatická etika – state-of-the-art (rešeršní studie)
  • fenomén Greta Thunberg – osobnost, mediální (re)presentace a/vs současné vědecké poznatky o klimatu

Zájemce nechť si prosím sám zvolí a promyslí vlastní téma, navrhne konkrétní zemi a problém na rozmezí rozvojové a environmentální problematiky (v případě MRS), jeho definitivní podobu pak společně doladíme. V případě ESUR totéž, analogicky k zaměření studijní větve.