Mgr. et Mgr. Tomáš DANĚK, Ph.D.

studijní poradce a koordinátor environmentální větve studia ESUR (Environmentální studia a udržitelný rozvoj )

Kontakt

místnost: 2.008

telefon: +420 585 63 4987

e-mail: tomas.danek (at) upol.cz

Konzultační hodiny

pondělí 10.30 – 11.45 h nebo po domluvě e-mailem (pokud to okolnosti umožňují, silně preferuji návštěvu v konzultačních hodinách)

Aktuality

pro aktuální sdělení prosím sledujte informace na webu katedry v sekci „Pro studenty“ >> „Aktuality“

Výuka

 • Aktuální témata v environmentalistice
 • Environmentalistika
 • Environmentální etika
 • Úvod do životního prostředí
 • Rozvojová antropologie a sociologie (i pro PGS)
 • Development Theories and Anthropology
 • Člověk a příroda v dějinách západního myšlení
 • Filmový seminář
 • Terénní praktikum z ekosystémového managementu
 • Semináře k bakalářské/diplomové práci
 • Ptaxe v istituci
 • Blok expertů

Můj web věnovaný výuce naleznete na adrese envi.upol.cz. (Výše uvedené odkazy k jednotlivým předmětům vedou na jeho podstránky.)

Vzdělání

2000

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
obor Ochrana a tvorba životního prostředí

2003

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
obor Humanitní environmentalistika

2011

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií
obor Sociologie – Humanitní environmentalistika

Pedagogická činnost mimo PřF UP

 • Základy ekologie (LF MU – 2001-2004, 2006)
 • Humanitní a společenskovědní aspekty ekologických problémů (FSS MU – 2004)
 • Příroda, ŽP,  společnost – filosofický aspekt (FHS UK – 2006-2012)
 • C.G. Jung – opomíjená cesta poznávání (ZČU – 2011)
 • Ekologická etika (FHS UK – od 2013)
 • řada jednotlivých přednášek v akademickém i mimoakademickém prostředí

Profesní činnost

2006 – 2012

Mezioborové aktivity Výzkumné centrum Nové technologie (ZČU Plzeň)

 • organizace interdisciplinárních a epistemologických seminářů a konferencí
 • tvorba, překlady a vydávání knih, digitálních sborníků a multimediálních disků s konferenčními výstupy
 • vedení a přednášení na seminářích
 • administrace projektů ESF
 • webmastering

2005 – 2008

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (příspěvková organizace MŽP)

 • referent
 • spolutvůrce první verze Multimediální ročenky životního prostředí

Projekty

realizované akademické projekty

 • Ekologická krize jako gnoseologický problém (FRVŠ, 2003)
 • Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? (FRVŠ, 2004)
 • Mezioborový dialog a spolupráce, jako základní předpoklad interdisciplinární vzdělanosti vědeckých, výzkumných a pedagogických pracovníků (OP RLZ, 2005 – 2007)
 • Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro ZŠ a SŠ (JPD3, 2005 – 2007)
 • Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji (OP VK, 2009 – 2012)
 • POSTUP2 – Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II. (2013 – 2015)
 • Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce (celouniverzitní projekt UP) … 2017 – 2021
 • EduChange – Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning. (Erasmus+ 2017 – 2020)

terénní mapování

Natura 2000

 • list 25-32-17 – vymapován 2001
 • list 25-32-13 – vymapován 2004

aktuální projekty

 • Educhange 2.0 – Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning. (Erasmus+ od 2020)
 • CultES – Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině – TAČR ÉTA, od 2019 (ve spolupráci s CzechGlobe)
 • DeepEn – Improving environmental education through a synergy of knowledge, experience and critical reflection inspired by Scandinavian and Czech ecophilosophy – EEA grant od 2021 (ve spolupráci s University of Oslo a Masarykovou univerzitou Brno).

Vybrané publikace

SLOVÁK, Ľ., DANĚK, J. & Daněk, T. (2023) The use of focus groups in cultural ecosystem services research: a systematic review. Humanit Soc Sci Commun 10, 45. https://doi.org/10.1057/s41599-023-01530-3

DANĚK, T., SLOVÁK. L. Antropocén jako globální změna pohledu. In Michal V. Marek. Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace. Praha: Academia, 2022. s. 267-294. ISBN 978-80-200-3362-8.

STOJANOV, R., DUŽÍ, B., DANĚK, T., NĚMEC, D., PROCHÁZKA, D., 2015. Adaptation to Climate Extreme Impacts in Central Europe: Case Study of Rural Areas in the Czech Republic. Sustainability 7(9), 12758-12786; doi: 10.3390/su70912758.

DANĚK, T., 2015. Environmentalism in the age of Biologism. Development, Environment and Foresight. 1 (1), 24—43. ISSN 2336-6621.

MIKLÓS, L., DANĚK, T., VOLOŠČUK, I., DIVIAKOVÁ, A.,BELAŇOVÁ, E., ČERKALA, E., 2014: „State of the Art“ integrovaného manažmentu. – In Diviaková A. (ed.), Stav a trendy integrovaného manažmentu životného prostredia. Vydavateľstvo TU vo Zvoleni. pp 10-43; ISBN 978-80-228-2711-9.

DANĚK, T., JAROŠ, F. Poznání – proces na švu náboženství a vědy. Čs. čas. fyz. (60) 2010, č. 6, s. 389-394, 6 s. ISSN 0009-0700

DANĚK, T. Konečně kapka teorie v moři praxe! Veronica. 2009 roč. XXIII, č. 4, s. 27, 1 s. ISSN 1213-0699.

DANĚK, T. Pochybné filipiky proti pochybné přírodě. In Bartoš, M. (ed.) Krajinou pochybností. 1. vyd. Nymburk: O.P.S., 2007, s. 239 – 257, 18s. ISBN: 978-80-903773-4-9.

DANĚK, T., MARKOŠ, T. Život čmelákův. Koláž o pobývání v různých světech. 1. vyd. Červený Kostelec: nakladatelství Pavel Mervart, edice Amfibios, 2005. 205 s. ISBN 80-86818-11-X.

Odborné zájmy

 • environmentalistika
 • environmentální filosofie a etika
 • antropocén
 • worldviews…
  … souvislosti mezi environmentálními problémy a …

  • proměnami západního myšlní o přírodě
  • filosofií přírodních věd
 • interdisciplinarita
 • antropologie a sociologie ve vztahu k rozvojovým tématům
 • kulturní ekosystémové služby
 • ochrana přírody
 • biologie a možnosti aktivní ochrany blanokřídlých (zejm. Bombus sp.)
 • C. G. Jung

Nabídka vedení absolventských prací

Pro studenty rozvojové větve (MRS) nabízím vedení bakalářských a diplomových prací v tematických okruzích týkajících se vztahů mezi environmentálními problémy a problémy rozvojových zemí. Pro studenty environmentální větve (ESUR) pak témata týkající se společenskovědních aspektů environmentálních otázek či témata z oblasti environmental science. (Níže jsou uvedeny okruhy, sdružené dle tématické příbuznosti, nikoli konkrétní témata! Téma práce si každý student specifikuje sám na základě svého zájmu, popř. je můžeme při konzultaci definovat společně):

 • výzkum kulturních ekosystémových služeb
  • případové studie hodnocení kulturních ekosystémových služeb
  • reflexe kulturních přínosů přírody v environmentálních politikách (obsahová analýza)
  • krajinný ráz – situace v ČR
  • kulturní ekosystémové služby – state-of-the-art (rešeršní studie)
 • environmentální problémy konkrétních rozvojových zemí
  • přírodní zdroje jako možný předmět konfliktu či naopak příležitostí v rozvojových regionech
  • vztah k místní biodiverzitě v rozvojových zemích
  • souvislosti a důsledky obchodování s přírodními zdroji
  • přírodní bohatství jako rozvojový potenciál (např. pro turismus)
  • vztah mezi produkcí potravin a stavem životního prostředí
  • environmentální migrace
  • dopady průmyslu na životní prostředí v rozvojových zemích
 • antropologická témata
  • kulturní imperialismus západu včera a dnes, a jeho důsledky pro méně rozvinuté země
  • antropologické souvislosti inkulturace západních norem chování v rozvojových zemích, její způsoby a důsledky
 • environmentální myšlení (diskurzy)
  • environmentální etika a rozvojové problémy (teoretická i aplikační témata)
  • genderová otázka ve vztahu k environmentálním problémům
  • divočina a přirozenost – vývoj vnímání svébytnosti přírody v USA a Evropě (rešeršní studie)
 • konflikt člověka vs. příroda
  • Reakce na návrat velkých šelem do ČR
  • Ekopragmatismus vs. staroochranářství – anamnéza paradigmatické změny
  • Reprezentace environmentálních katastrof v médiích (např. deforestace Amazonie či Sibiře, úbytek hmyzu apod.) vs vědecké poznání
 • antropocén (zejm. klimatická změna a její vztah k lidské společnosti)
  • Současné klimatické změny v perspektivě vývoje kvartérní vědy
  • Podíl člověka na procesu klimatické změny. Fakta, argumenty, polemiky, vývoj diskuse
  • role národních i mezinárodních nevládních organizací v řešení dílčích environmentálních prblémů
  • environmentální etika v době antropocénu: co je ejinak?
 • různé
  • Implementace systému řízení ŽP dle normy ISO 14001 pro vybrané zdravotnické zařízení. (Pozn.: Cílem práce by mělo být vypracování návrhu „ozelenění“ procesů v instituci od stavebních úprav po spotřebu materiálů a energií.)

Zájemce nechť si prosím sám zvolí a promyslí vlastní téma, navrhne konkrétní zemi a problém na rozmezí rozvojové a environmentální problematiky (v případě MRS), jeho definitivní podobu pak společně doladíme. V případě ESUR totéž, analogicky k zaměření studijní větve.