Významné stromy

Projekt „Významné stromy – živé symboly národní a kulturní identity“

Financován z  „Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)“ v gesci Ministerstva kultury ČR

Projekt je řešen Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní a regionální identity; výzkumné testování moderních neinvazních metod akustické tomografie a vodního potenciálu k hodnocení provozního a zdravotního stavu významných stromů jako základ pro návazné vypracování certifikované metodiky identifikace a hodnocení významných stromů; návazně na tuto metodiku realizovat vývoj software Registr významných stromů ČR včetně webové a mobilní aplikace; přípravu certifikované metodiky péče o významné stromy zohledňující jejich specifika a vývoj navazujícího software k ekonomickému oceňování významných stromů jako biotopů v kulturní krajině; monografické zpracování vazby nehmotné lidové kultury na významné stromy; průběžnou prezentaci výsledků projektu odborné i laické veřejnosti s cílem podpořit vnímání významných stromů v kontextu národní a kulturní identity. Projekt by měl také přispět k propojení památkové péče a ochrany přírody do společného a systematicky realizovaného úsilí k trvale udržitelné péči o významné stromy v rámci ochrany a managementu našeho kulturního dědictví a entit místní identity.

 

Seznam projektových pracovníků s úvazkem na Katedře rozvojových a environmentálních studií PřF UPOL:

  • Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – hlavní řešitel
  • Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
  • Doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
  • Ing. Aleš Rudl
  • Ing. Martin Kovář
  • Ing. Marek Žďárský
  • Ing. Pavel Wágner