Bezkontaktní monitorování půdy

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (MOSESO)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky – Program ALFA

Doba řešení: 01/2015 – 12/2017

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Člen řešitelského týmu za Katedru rozvojových studií: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Webové stránky projektu: http://gislib.upol.cz/moseso/

Projekt je zaměřen na aplikaci pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a její dynamiky. Předmětem řešení projektu je testování možností monitoringu půdy optickými senzory mimo viditelné spektrum za dynamické kalibrace založené na senzorových sítích s následným predikční modelování časoprostorové variability půdy v prostředí GIS.

Modelování časoprostorové variability diferenciačních půdních vlastností v závislosti na změně vegetačních, hydrologických, klimatických nebo jiných podmínek stanoviště vybraných typů ekosystémů povede ke stanovení míry korelací mezi změnou edafických a vegetačních vlastností krajiny. To umožní stanovení vhodných efektivních – časově a ekonomicky méně náročných – metod předpovědi prostorové variability.

Dílčí výzkumné úkoly

  • sběr pedologických dat s využitím obrazových technik v oblasti multispektrálního snímání
  • nasazení bezdrátových senzorových sítí pro kontinuální sběr proměnlivých dat
  • integrace multispektrálních dat a dat ze senzorových sítí
  • časoprostorové modelování půdní variability

Projekt je v souladu s indikátory národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti zvýšení úrovně výzkumu zaměřeného na fyzikálně chemické, chemické a biochemické vlastnosti půd vedoucí k výraznému zlepšení možností opakované inventarizaci obsahu organické hmoty v půdách různých typů ekosystémů pomocí rychlých, nedestruktivních a objektivně opakovatelných metod.