DeepEn – projekt k hlubinné ekologii 2020 – 2023

Projekt „Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vědění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii“, byl věnován studiu a rozvoji (zejména prožitkových) výukových metod vycházejících z tradice hluboké ekologie (Deep Ecology) s cílem znovu tuto tradici oživit v univerzitním kontextu, a vybudovat mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Občanská angažovanost v otázkách udržitelnosti často vychází spíš z prožitku osobního dotčení důsledky ekologické krize, případně empatie s více-než-lidským-světem (sensu David Abram), než ze samotných vědomostí. Současné vzdělávání, obzvlášť na univerzitách, je však do značné míry jednostranně vychýleno na stranu abstraktních, teoretických znalostí, případně technicko-praktických dovedností, chybí však možnost učinit osobní, tělesnou zkušenost s přírodou, která by zažehla hluboký zájem o ni, a potažmo tak o angažovanější občanské povědomí o environmentálních problémech. Z těchto důvodů byl projekt postaven na tradici hluboké ekologie Arneho Nasse, ve které je občanská angažovanost úzce propletena s filosofickou reflexí a vědění se zkušeností, a která má za cíl rozvinout vzdělávání na zapojených institucích směrem k synergii těchto opomíjených dimenzí.

Hlavními unoiverzitními účastníky byly za českou stranu Katedra environmentálních studii FSS MU (řešitel) a Katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP, partnerem na norské straně pak Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies na University of South-East Norway. Za nevládní sféru bylo spoučástí též Centrem ekologických aktivit Sluňákov.

Zapojení lektoři sdíleli své poznatky na společných workshopech, při nichž zkoumali a trénovali různé inovativní zkušenostní a vzdělávací přístupy, založené na přímé tělesné zkušenosti při poznávání přírody. Vedle tradice hluboké ekologie (která představovala hlavní příspěvek za norskou stranu) čerpali řešitelé také z norské filosofie „života na čerstvém vzduchu“ (friluftsliv), a české tradice zážitkových přístupů v environmentálním a outdoorovém vzdělávání, z fenomenologické tradice filosofie živé přírody, a také z umění či environmentální estetiky.

Výstupem je především inovativní vzdělávací program, složený z relativně nezávislých modulů, jež každý z partnerů nakombinoval podle svých potřeb do dílčích výstupů. Na českých univerzitách (MU a UP) vznikl nový kurz Hlubinná ekologie: od myšlení k tělesnosti, kde se studující seznámí s hlubinnou ekologii. Na partnerské norské univerzitě došlo k inovacím v kurzech Ecophilosophy a Nature, experience and meaning. Hlavní důraz při těchto inovacích byl kladen na to, aby byla k teoretickým znalostem vždy připojena nějaká osobní, tělesná zkušenost. V Centru ekologických aktivit Sluňákov pak vznikla nová zážitková exkurze s průvodcem, která skrze galerii v přírodě realizuje aktivity k tělesnému prožívání přírody s využitím staveb a instalací v místě. Projekt také položil základy pro dlouhodobou spolupráci a další šíření rozvíjených přístupů.

V rámci projektu vznikl web DeepEn (akronym projektu), kde najdete informace o jeho výstupech a dalších aktualitách.


Projekt Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vědění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii (EHP-CZ-ICP-3-013) je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Na projektu spolupracují Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, University of South-East Norway a Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce.