Perspektivy vysoce kvalifikovaných migrantů a postoje veřejnosti vůči nim

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, standardní projekt

Registrační číslo: 24-11759S

Trvání projektu: leden 2024 – prosinec 2026

Pandemie COVID-19 a situace ukrajinských uprchlíků částečně přesunuly pozornost od tématu, které je stále důležitější pro budoucí využití migračního potenciálu v zemích, které chtějí zůstat konkurenceschopné na globálním trhu práce. Migrace vysoce kvalifikovaných osob tak stále více nabývá na významu ve veřejných debatách v zemích OECD a v národních diskursech. Zároveň o této skupině migrantů ve střední a východní Evropě víme poměrně málo. V České republice roste zájem o vysoce kvalifikované pracovníky, kteří se ale potýkají s mnoha překážkami v každodenním životě. Tento projekt se bude zabývat diskriminací vnímanou vysoce kvalifikovanými migranty, což bude zkoumáno prostřednictvím dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Zároveň bude zkoumat postoje veřejnosti k vysoce kvalifikovaným migrantům v České republice, a to prostřednictvím dotazníkového šetření s českými občany. Pomocí optiky intersekcionality se pokusíme odhalit determinanty, které ovlivňují veřejnost v jejich názorech na různé skupiny migrantů.

Cílem projektu je:
1) Zkoumat žité zkušenosti vysoce kvalifikovaných migrantů v České republice a jejich vnímání diskriminace
2) Zkoumat postoje veřejnosti k vysoce kvalifikovaným migrantům v České republice

Projektový tým:

Lucie Macková, M.A., Ph.D.

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Mgr. Nikola Medová, Ph.D.

 

Highly Skilled Migrants’ Perspectives and the Public Attitudes Towards Them

The COVID-19 pandemic and the Ukrainian refugee situation have partly shifted the focus away from a theme that is increasingly salient for the future use of the migration potential in countries that want to stay competitive in the global labor market. Yet, highly skilled migration is increasingly gaining importance in public debates in OECD countries and national discourses. At the same time, we know comparatively little about this group of migrants in Central and Eastern Europe. There has been a growing interest in attracting highly skilled workers in the Czech Republic, but they face many barriers in their daily lives. This project will look at the highly skilled migrants’ perceived discrimination, which will be done through a survey and in-depth interviews. At the same time, we will investigate public attitudes towards highly skilled migrants in the Czech Republic through an original survey experiment with Czech citizens. Using the lens of intersectionality, we attempt to discover the determinants that influence the public in their views of different migrant groups.

Project aims:

1) Inquire about the lived experience of highly skilled migrants in the Czech Republic and their perception of discrimination
2) Investigate public attitudes towards highly skilled migrants in the Czech Republic