Přijímací řízení

Mezinárodní rozvojová studia patří mezi obory Přírodovědecké fakulty UP, které jsou akreditovány pro konání rigorózního řízení. Uchazeč si podává přihlášku prostřednictvím formuláře s náležitostmi, přičemž termín podání přihlášky není určen a přihlášky lze podávat libovolně v průběhu roku. V přihlášce uchazeč navrhne téma rigorózní práce, které předem projedná s předsedou komise. Na základě podání přihlášky studijní oddělení do 60 dnů od jejího obdržení sdělí uchazeči rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do řízení. V případě přijetí je uchazeč zaregistrován na studijním oddělení a po konzultaci s předsedou komise je mu přidělen konzultant rigorózní práce. Uchazeč je povinen uhradit poplatek za náklady spojené s rigorózním řízením ve výši 8.000,- Kč do dvou měsíců od vyrozumění o přijetí.