Informace o státní rigorózní zkoušce

Veřejná státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou děkanem a schválenou Vědeckou radou PřF UP. Skládá se z obhájení rigorózní práce a ústní zkoušky formou odborné rozpravy. Předseda komise ustanoví požadavky k ústní zkoušce a dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci. Po úspěšném složení zkoušky a obhájení rigorózní práce je uchazeči na slavnostní promoci přiznán titul „RNDr.“.

 

Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého B1-06/3-HN