Profil absolventa

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

Absolvent bude vybaven znalostmi a dovednostmi získanými studiem geografických oborů (s důrazem na regionální geografii rozvojových zemí), environmentálních disciplín (s důrazem na pochopení fungování ekosystémů a ohrožení životního prostředí v rozvojových zemích) a vybraných společenskovědních disciplín (s důrazem na pochopení historických, kulturních, náboženských, zdravotních, ekonomických a politických podmínek v rozvojových zemích).

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent najde uplatnění v institucích, které se podílejí na programech české rozvojové i humanitární pomoci. Prostřednictvím těchto programů najdou uplatnění také jako experti v rozvojových zemích, především však budou tyto programy a projekty zajišťovat organizačně a administrativně jak u nás, tak v cílové zemi. Kromě našich vládních i nevládních institucí mohou najít uplatnění i v mezinárodních organizacích (např. agenturách a programech OSN, jako např. FAO, UNICEF, UNHCR, UNEP, UNDP, UNCTAD, UNHCR aj.). Mohou však také najít uplatnění jako pracovníci v diplomatických službách, jako zaměstnanci státní správy organizující péči o uprchlíky z rozvojových zemí, v médiích apod.