Předměty

Blok expertů 1

Blok expertů bude naplňován přibližně jedenkrát za čtrnáct dní přednáškami významných odborníků z praxe (např. z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ústavu mezinárodních vztahů, Ministerstva životního prostředí ČR apod.). Jejich přednášky přiblíží konkrétní práci našich vládních a nevládních institucí i mezinárodních organizací, a to zvláště těch, které souvisejí s rozvojovou a humanitární pomocí. Budou se zabývat zkušenostmi s řízením projektů a jejich vyhodnocováním, ale také zprostředkují hlubší pochopení politických, kulturních, historických a náboženských podmínek v rozvojových zemích. Každý expert bude mít během semestru jednoodpolední blok.

Diplomová práce 1

Volba tématu diplomové práce z oblasti: regionální geografie se zaměřením na Afriku, Latinskou Ameriku a Asii; ohrožení životního prostředí v rozvojových zemích; sociální, ekonomické, bezpečnostní a kulturní aspekty rozvoje; vybrané aspekty mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci a teorie rozvoje. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodiky pro zpracování problému.

Přírodní faktory podmiňující rozvoj

Země jako planeta a její postavení ve Sluneční soustavě. Geofyzikální model Země, vnitřní uspořádání planety a vztah k ostatním tělesům. Zákonitosti vývoje zemské litosféry, interakce mezi endosférou a exosférou Země. Geofaktory přírodního prostředí a jejich vliv na rozvoj. Horninové prostředí a jeho vlastnosti. Hlavní přírodní abiotické faktory limitující udržitelný rozvoj.

Rozvojové příležitosti: Afrika

Regionální členění Afriky z pohledu socio-geografického a ekonomického rozvoje. Historické determinace rozvoje Afriky – dějiny, kolonialismus, způsoby dekolonizace – a jejich vliv na rozvoj zemí. Postkoloniální období a vliv studené války. Afrika po skončení studené války a hlavní důvody nastalého vývoje. Přírodní podmínky a zdroje – vliv na rozvoj jednotlivých regionů. Hlavní environmentální problémy Afriky determinující rozvoj. Lidská práva v Africe. NEPAD a rozvojová pomoc v subsaharské Africe. Milléniové rozvojové cíle a Afrika.

Blok expertů 2

Blok expertů bude naplňován jedenkrát za čtrnáct dní přednáškami významných odborníků z praxe (např. z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ústavu mezinárodních vztahů, Ministerstva životního prostředí ČR apod.). Jejich přednášky přiblíží konkrétní práci našich vládních a nevládních institucí i mezinárodních organizací, a to zvláště těch, které souvisejí s rozvojovou a humanitární pomocí. Budou se zabývat zkušenostmi s řízením projektů a jejich vyhodnocováním, ale také zprostředkují hlubší pochopení politických, kulturních, historických a náboženských podmínek v rozvojových zemích. Každý expert bude mít během semestru jednoodpolední blok.

Diplomová práce 2

Na konci prvního ročníku navazujícího magisterského studia předloží studenti dílčí část diplomové práce (v rozsahu cca 25 stran), kterou obhájí na studentské odborné konferenci před učiteli i svými kolegy.

Praxe v instituci

Praxe ve vybrané vládní nebo nevládní instituci, zabývající se humanitární nebo rozvojovou pomocí (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Správa uprchlických zařízení MV ČR – uprchlické tábory, Člověk v tísni, Charita, Volonté aj.). Má za cíl zvýšit připravenost absolventů studia Mezinárodních rozvojových studií na budoucí práci v institucích, které se podílejí na programech české rozvojové pomoci a spolupráce.

Regionální politika a regionální rozvoj

Předmět se zaměřuje na definice základních pojmů a hlavní metodologické přístupy, nejdůležitější ekonomické teorie, teorie regionálního růstu a nástroje regionální politiky. Důraz je kladen na kritéria pro vymezování periferních, zaostalých či strukturálně postižených území, na zpracování objektivní SWOT analýzy a na výběr optimálních nástrojů regionální politiky v různých typech území.

Rozvojové příležitosti: JV Asie

V průběhu kurzu budou adresována následující témata: Regionální členění jihovýchodní Asie z pohledu socio-geografického a ekonomického rozvoje. Historické determinace rozvoje regionu – dějiny, kolonialismus, způsoby dekolonizace – a jejich vliv na rozvoj zemí. Postkoloniální období a vliv studené války; války ve Vietnamu. Situace po skončení studené války a hlavní důvody nastalého vývoje. Etnografie, kultury, náboženství. Nejdůležitější problémy regionu, jejich popis a trendy. Přírodní podmínky a zdroje – vliv na rozvoj jednotlivých oblastí. Hlavní environmentální problémy jihovýchodní Asie determinující rozvoj. Demografický růst v jednotlivých zemích, vliv HIV/AIDS, malárie a ostatních nemocí – vývoj do budoucna. Gender otázka a problematika lidských práv. Bezpečnostní rizika v současnosti a hrozby do budoucnosti. Zemědělství a problematika výživy (potravinová krize a zelená revoluce). Rozvojová pomoc v jihovýchodní Asii a její efektivita. Postavení zemí jihovýchodní Asie ve světovém obchodu. Podrobný rozbor a evaluace uskutečněných projektů v rámci programů rozvojové pomoci a spolupráce ČR v regionu v posledních desetiletích.

Rozvojové příležitosti: Latinská Amerika

V průběhu výuky budou probrána následující témata: Regionální členění Latinské Ameriky z pohledu socio-geografického a ekonomického rozvoje. Historické determinace rozvoje regionu – dějiny, kolonialismus, způsoby dekolonizace – a jejich vliv na rozvoj zemí. Postkoloniální období a vliv studené války. Situace po skončení studené války a hlavní důvody nastalého vývoje. Etnografie, kultury, náboženství. Nejdůležitější problémy regionu, jejich popis a trendy. Přírodní podmínky a zdroje – vliv na rozvoj jednotlivých oblastí. Hlavní environmentální problémy oblasti determinující rozvoj. Demografický růst v jednotlivých zemích, vývoj do budoucna. Bezpečnostní rizika v současnosti a hrozby do budoucnosti. Zemědělství a problematika výživy. Rozvojová pomoc a její efektivita. Postavení Latinské Ameriky ve světovém obchodu. Podrobný rozbor a evaluace uskutečněných projektů v rámci programů rozvojové pomoci a spolupráce ČR v regionu v posledních desetiletích.

Seminář k diplomové práci 1

Diskuse obecných problémů a příprava prezentace výsledků.

Diplomová práce 3

Zpracování problému podle zvoleného nebo zadaného tématu z oblasti: regionální geografie (se zaměřením na Afriku, Latinskou Ameriku, a Asii); ohrožení životního prostředí v rozvojových zemích; sociálních, ekonomických, bezpečnostních a kulturních aspektů rozvoje; vybraných aspektů mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci; a teorií rozvoje.

Rozvoj. příležitosti: stř. Asie a Bl. v.

Pro oba makroregiony bude provedena analýza na základě následujících problémových oblastí: přírodní bohatství; lidské zdroje; problémy životního prostředí; problémy politického vývoje; problémy ekonomické transformace; následně bude provedena SWOT analýza zemí regionuModelové země a jejich rozvojové problémy a potenciál. V rámci semináře studenti provedou SWOT analýzu vybrané země.

Seminář k diplomové práci 2

Seznámení s aktuální problematikou mezinárodní rozvojové pomoci.

Diplomová práce 4

Dokončení textu a grafických příloh diplomové práce.

Angličtina – konverzace 1

Kurz je zaměřen na dovednosti, slovní zásobu a gramatiku pro účely konverzace. Zvláštní pozornost je věnována konverzačním tématům v oblasti rozvojových studií. Cílem kurzu je rozvinout jazykový projev studentů.

Španělština – konverzace

Komunikativní dovednosti: Prezentace a diskuze na daná témata: Vzdělání, zdravotnická péče, kulturní rozdíly, minority, diskriminace, sdělovací prostředky, reklama, konflikty a jejich řešení, transformace politická a ekonomická, humanitární pomoc, globální problémy, přelidnění, katastrofy, rozvojové země, ekologie a trvale udržitelný rozvoj. Psaní formálních dopisů, informací o projektech. Strukturovaný životopis. Žádost o grant, stipendium.

Angličtina – konverzace 2

Kurz je zaměřen na dovednosti, slovní zásobu a gramatiku pro účely konverzace. Zvláštní pozornost je věnována konverzačním tématům v oblasti rozvojových studií. Cílem kurzu je rozvinout jazykový projev studentů.

Francouzština – konverzace

Konverzace bude zaměřena na praktické užití francouzštiny v rámci témat vztahujících se k aktuálním problémům dneška, k problematice Francie a frankofonních zemí.(Oblast sociální, kulturní, hospodářská apod.)V rámci konverzace bude kladen důraz i na upevňování a prohlubování slovní zásoby a znalostí gramatiky a větných struktur nabytých v prvních dvou ročnících.

Švédština – konverzace

Základní konverzace v běžných hovorových situacích, zvládnutí témat z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Efektivní komunikace v organizaci

Předmět nabízí přehled teorie a empirické literatury efektivní komunikace v organizaci a zkoumá manažerské a vůdcovské znalosti a dovednosti, které jsou nutné při vedení organizací v dnešním globálním prostředí.

Ekonomická analýza rozvojových regionů

Předmět je zaměřen na základní ekonomickou analýzu třech hlavních rozvojových regionů světa: Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Srovnává výchozí podmínky pro jejich hospodářský rozvoj, stejně tak i shodné/specifické faktory, které v průběhu desetiletí hospodářský vývoj v těchto regionech ovlivňovaly. Soustředí se na jejich současnou pozici jak v rámci světového hospodářství, tak v rámci tzv. rozvojového světa.

Global Challenges

Historický úvod – kolonizace Země Homo sapiens? Iluze nekonečného růstu, determinanty populačního růstu.
Populační trendy od 19. století: determinanty a dynamika populačního růstu na jednotlivých kontinentech, přechod od růstu k demografickému zrání a stárnutí (na příkladu zemí EU, Japonska, Číny).
Produkce potravin a její limity: klíčové faktory růstu produkce potravin v dějinách, šlechtění kulturních plodin a domestikace zvířat, limity růstu, strach z hladu v dějinách Evropy.
Velký regulátor – epidemie a lidstvo: černá smrt v Evropě 1348-1353, pád říše Aztéků a Inků, „španělská“ chřipka 1918-1919, H1N1 – konspirace nebo hrozba?
Voda – klíčový determinant zemědělské produkce: sucha v dějinách, srážkové a závlahové zemědělství, čerpání podzemních vod – USA, Austrálie, Indie, Čína.
Sucho, degradace půd a dezertifikace: Sahel, Austrálie, Středomoří, fenomén Dust Bowl.
Energie: uhlí, ropa, plyn, průmyslová revoluce, ropný zlom. budoucnost: jaderná energie? Obnovitelné zdroje? Uskromění se?
Limity ostatních zdrojů: kovy, uran…
Klimatické změny: historická rekapitulace. globální oteplování – forcings, dynamika a předpokládané důsledky, spolehlivost dat, metody.
2030 – the Perfect Storm? Kumulace a synergie limitujících trendů, kaskádové katastrofy, stárnutí infrastrukur, bezpečnost

Management organizací

Předmět zkoumá vývoj a užití konceptu strategického managementu úspěšných organizací v dynamickém prostředí globalizace. Společně budou identifikovány manažerské strategie, které pomohou realizovat poslání a cíle organizací. Budou integrovány znalosti marketingu, lidských zdrojů, PR, fundraising a moderní technologie, aby bylo pochopeno celkové fungování organizace. A konečně, budou prozkoumány rozdíly a podobnosti mezi neziskovým sektorem u nás a v USA.

Nature and Development

Cílem tohoto kursu je poskytnout netradiční pohled na problematiku životního prostředí ve vztahu k rozvoji. Důraz tedy není kladen na detailní poznání ekologických procesů, ale daleko více na vzájemné interakce životního prostředí a člověka především v rozvojových zemích. Zároveň je uplatňován kritický přístup: jsou diskutovány některé „environmentální mýty“ vyskytující se v laické i odborné environmentální literatuře. Sociální a politické souvislosti environmentálních problémů v rozvojovém světě jsou rozebírány v rámci dílčích témat (aridní oblasti, tropické lesy, ochrana biodiverzity aj). Pozornost bude mimo jiné věnována otázce, zda je možné sladit cíle ochrany přírody a socioekonomického rozvoje – přičemž budou představeny a diskutovány klasické i alternativní koncepty zaměřené na udržitelné využívání přírodních zdrojů (striktní ochrana přírody versus koncepty komunitního managementu přírodních zdrojů, ekoturismu aj.). Závěr kurzu je věnován (stále) aktuálním tématům environmentální spravedlnosti (například bioprospekting a biopirátství) a environmentální bezpečnosti a konfliktům a diskusi možných řešení – od lokálních po globální iniciativy. V průběhu kurzu budou pro ilustraci probíraných témat a facilitaci diskuse prezentovány případové studie (case studies) a krátká videa.

Kurz bude veden v anglickém i českém jazyce (prezentace, články v AJ; výklad – zejména složitějších konceptů – podle potřeby v obou jazycích).

Projektový cyklus

Obsah
V úvodu předmětu získají studenti přehled o jednotlivých fázích projektového cyklu (programování, identifikace, formulace, implementace a evaluace). Stěžejní část předmětu je zaměřena na praktickou aplikaci přístupu logického rámce při přípravě rozvojových projektů. Formou zpracování zadané případové studie studenti aplikují analýzu stakeholderů, problému, cílů a strategií, vytváří matici logického rámce, připravují plán aktivit a rozpočet projektu. V rámci předmětu jsou studenti také prakticky seznámeni s postupem podávání projektových žádostí v rámci evropských strukturálních fondů v České republice. Předmět zahrnuje následující témata:
teorie projektového cyklu
praktická aplikace přístupu logického rámce
analýzy stakeholderů, problému, cílů a strategií
vytváření matice logického rámce
vytváření plánů aktivit a rozpočtu projektu
postupy a náležitosti podávání projektových žádostí v rámci strukturálních fondů EU

Rozvojová antropologie

Obsahem kurzu je přezkoumání role antropologie v rozvojovém diskurzu. Populární dichotomie může stavět antropologa do role aktivního účastníka, který se podílí na přípravě a realizaci rozvojových aktivit (pomáhá „lámat“ domorodou kulturu) či do role antagonistického pozorovatele, který zkoumá sociální realitu vytvořenou rozvojovým diskurzem (a zaujímá stanovisko teoretika potažmo kritika rozvoje).
Nejprve bude proto proveden historický exkurz a přezkoumáno pojetí rozvoje v jednotlivých obdobích formování antropologického myšlení: Stojí evolucionismus 19. století za současným etnocentrickým pojetím rozvojového paradigmatu? Jakým způsobem byli antropologové zapojeni do správy koloniálních území a jaké etické otázky z této spolupráce vyvstaly? Jaká je role kultury v rozvoji? Následně budou představeny vybrané rozvojové teorie z pohledu antropologa, čímž se těžiště přednášky přesouvá z rozvojové antropologie do tzv. antropologie rozvoje. Úkolem studentů pak bude najít třetí cestu představující vhodnou podobu spolupráce antropologické disciplíny a rozvojového diskurzu.

Rozvojová geografie a globalizace

Předmět rozvojová geografie a globalizace je úvodní kurz pro studenty rozvojových studií. V průběhu kurzu jsou analyzovány hlavní ekonomické, sociální a politické trendy a aspekty rozvoje v méně rozvinutých zemích světa. První část kurzu se zaměřuje na roli a odkaz kolonializmu (včetně vlivu geografie na vnímání rozvojového světa) a geografické dopady globalizace. V druhé části je věnována pozornost vypraným komponentům rozvoje (populaci a chudobě, přírodním zdrojům, rozvojovým institucím) a prostorovým aspektům rozvoje (migrace, pohyb kapitálu, městské a venkovské oblasti v rozvojových zemích).

Sport and Development

Předmět je zaměřen na vysvětlení konceptu sportu a rozvoje, jeho aplikaci v rozvojové praxi a konkrétní příklady. Během předmětu bude zmíněna základní teorie a také rozvojová spolupráce, která probíhá v rozvojových zemích. Studenti budou seznámeni se všemi stakeholdery v oblasti a také s organizacemi, které pracují přímo v terénu. Semináře jsou založeny na četbě článků ze zmiňované oblasti a jejich diskuzi.

Development Economics

Předmět je zaměřen na analýzu ekonomických problémů rozvojových zemí zejména z mikroekonomické perspektivy. Diskutovány budou otázky jako ekonomický růst, nové teorie růstu a současné modely rozvoje a podrozvinutosti. Mezi další témata předmětu patří například chudoba, nerovnost, populační růst, problematika lidského kapitálu (vzdělání a zdraví), urbanizace a vztahy mezi městem a venkovem, pozemkové reformy, trh práce, role trhu a státu a strategie ekonomického rozvoje.

Environmental Geography

Předmět environmentální geografie se zaměřuje na porozumění specifických vztahů mezi lidmi a přírodním prostředím v méně rozvinutých zemích světa. Předmět tak kombinuje poznatky socioekonomické a fyzické geografie v kontextu rozvojových zemí. Témata řešená v průběhu kurzu zahrnují environmentalismus a udržitelný rozvoj; problematiku suchých oblastí a desertifikaci; odlesňování v tropických oblastech; ochranu biodiverzity a rozvoj; udržitelnost a problematiku vodních děl; průmyslové a další lidmi zapříčiněné hazardy; environmentální konflikty; produkci potravin a zemědělství v globalizovaném světě.

Humanitární pomoc

V předmětu jsou probíraná následující témata: Vymezení pojmu humanitární pomoc ve vztahu k rozvojové pomoci a další sociální práci. Koncept zranitelnosti. Historie a vývoj humanitární pomoci. Zásady humanitární pomoci, etický kodex, humanitární charta. Poskytovatelé humanitární pomoci, spolupráce v rámci poskytování humanitární pomoci. Militarizace humanitární pomoci. Získávání prostředků pro poskytování humanitární pomoci. Dobrovolnictví v humanitární pomoci. Člověk a lidé poskytující humanitární pomoc. Sphere Project – realizace humanitární pomoci a minimální standardy v poskytování humanitární pomoci. Krizový záchranný systém v ČR, příslušné zákony, struktura, fungování.

Krajinné plánování, využití země

Krajinné plánování: základní prostorová diferenciace krajiny – přírodní regiony, krajinné segmenty. Abiotické vlastnosti krajiny – vlastnosti geologického substrátu, reliéfu, půdního krytu, klimatické a hydrologické podmínky, abiokomplexy, abiotická stabilita krajiny. Biotické vlastnosti krajiny – rekonstruovaná přirozená vegetace, analýza reálné vegetace, charakteristika živočišstva, biotická kvalita krajiny. Socioekonomické vlastnosti krajiny – urbanizace a osídlení, těžba surovin a energetika, průmyslová výroba, odpadové hospodářství, doprava, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rekreace a cestovní ruch. Syntéza ekologicky negativních faktorů. Produktivita krajiny – odvětvové potenciály, celková produktivita krajiny. Limity využití území, funkční a prostorové uspořádání území, environmentální strategie využívání území, rezortní návrhy na využití území. Návrh opatření na eliminaci negativních vlivů, priority a postup realizace opatření.

Kvantitativní metody

Předmět se zaměřuje na využívání kvantitativních nástrojů při ekonomické a statistické analýze a výzkumu problémů v oblasti rozvojových studií. Předmět přispěje k rozvoji technických a kvantitativních dovedností studentů, usnadní rozbor a interpretaci kvantitativních rozvojových výzkumů a umožní studentům realizovat vlastní analytickou a výzkumnou činnost. Studenti se také zdokonalí v používání statistického softwaru a budou schopni pracovat s různými datovými sadami při analýze klíčových problémů mezinárodního rozvoje.

Migrace v dnešním světě

Migrace v dnešním světě je jednosemestrální kurz určený pro studenty s aktivním zájmem o migrační a azylovou problematiku. Během jednotlivých přednášek jsou prezentovány a analyzovány následující otázky: teorie mezinárodní migrace; multifaktorová podmíněnost migračního procesu a stírání hranic mezi dobrovolným a nuceným vystěhovalectvím (se zvláštním ohledem na environmentální migraci); měnící se profil migranta; uprchlictví a azyl (se zvláštním ohledem na otázku pronásledování kvůli příslušnosti k určitému pohlaví); znesnadňování vstupu migrantů na území státu; důsledky migrace pro země původu, přijímající země a migranty samotné; etická dilemata spojená s migrací a migrační politikou. Teoretické úvahy doprovází příklady resp. rozsáhlejší případové studie z různých části světa.

Rozvojová specifika Blízkého Východu

Náboženská, sociální, ekonomická a politická specifika Blízkého východu, jež jsou relevantní pro socioekonomický rozvoj regionu. Významná část kurzu je zaměřena na analýzu úrovně lidského rozvoje a klíčových rozvojových deficitů a příležitostí arabského světa.

Udržitelné zemědělství, rozvoj venkova

Specifická pozornost je věnována možnostem a limitům evaluace udržitelnosti tohoto hospodaření. Je podán obraz kořenů a současného stavu tří globálních typů zemědělství, posluchači jsou seznámeni s ekologickém způsobem hospodaření v krajině jako s globálně uplatnitelnou udržitelnější variantou.Seznam témat: Populace a potraviny, Posuzování udržitelnosti, Hodnocení udržitelného hospodaření v krajině, Ekologické zemědělství – charakteristika, společenské aspekty, Zemědělství a krajina, Zelená revoluce a její environmentální a sociální důsledky, Evropské zemědělství, Ekonomická globalizace a její důsledky pro zemědělství rozvojových zemí.

Udržitelný rozvoj

Předmět analyzuje základní principy a pilíře udržitelného rozvoje (environmentální, ekonomický, sociální, institucionální). Dále se zabývá hlavními aktéry udržitelného rozvoje v ČR a v zahraničí a indikátory udržitelného rozvoje (jak měřit, jestli se situace zlepšuje či zhoršuje).
Historie, definice a principy udržitelného rozvoje
Lidské hodnoty slučitelné a neslučitelné s udržitelném rozvojem, ekologická etika
Ekonomické nástroje životního prostředí a udržitelného rozvoje, ekologická daňová reforma
Technologie pro udržitelný rozvoj
Politické a institucionální aspekty udržitelného rozvoje
Sektorové aspekty udržitelného rozvoje (zejména energetika, doprava a zemědělství)
Indikátory udržitelného rozvoje
Strategie udržitelného rozvoje na národní a evropské úrovni
Aktéři v oblasti udržitelného rozvoje

Vybrané kapitoly z envir. geografie

Antropologie

Kulturní a sociální antropologie studuje kulturu člověka jako souhrn všech specifických, negenetických jevů. Zabývá se vznikem a vývojem lidských kultur, rozvíjí globální pojetí kultury jako specificky lidského adaptačního mechanismu, včetně jeho struktury a dynamiky. Studuje člověka jako člena určité kultury, věnuje pozornost lidskému chování a vývoji společnosti. Klade velký důraz na chápání konkrétní kultury ze zorného úhlu kultury jiné, stejně jako popisu skutečnosti z pohledu zkoumaného nebo zkoumaných. Zdůrazňuje význam společenských hodnot, institucí a zvyků v kontextu sociální struktury.
Sylabus přednášek:
1. Biologické kořeny kultury, evoluce vnitřní a vnější informace.
2. Lidské chování a vývoj společnosti, sociální selekce, sociální rozdílnost, jazyk a sociální
plasticita.
3. Přehled historického vývoje zabezpečování potravy. Sociokulturní adaptace k lovu a sběru,
rozvoj zemědělství, biologická rizika zemědělské výroby.
4. Adaptační změny („představa obecného dobra“), mezilidské vztahy, rodičovství lovců a
sběračů a zemědělské společnosti.
5. Technoantropocenózy, vznik měst, písma, psychologické a biologické změny obyvatel
měst.
6. Vnímání a změněné stavy vědomí, drogy, meditace.
7. Paměť, agresivita (krátkodobá agrese, promyšlená dlouhodobá agrese, vnitrodruhová
agrese).
8. Kulturní stereotypy, intersexuální rozdíly v sociálním chování.
9. Náboženství.
10. Kultura jako předmět kulturologického výzkumu – generická kultura, kultura v čase a
prostoru, kultura jako determinanta osobnosti člověka.
11. Sociální stratifikace, životní role a životní dráha, kulturní a sociální typologie člověka.
12. Výzkum v oblasti migrace, integrace menšin a přistěhovalců, prevence xenofobie,
fundamentalismu a rasismu.

Development Assistance

Předmět se zaměřuje základní pojmy v oblasti rozvojové spolupráce s hlavním zaměřením na aktuální témata. Dále analyzuje vývoj rozvojové spolupráce vybraných donorů z pohledu příjemce, a zaměřuje se na otázky jako je harmonizace, koordinace a komplementarita. Předmět se věnuje hloubkové analýze rozvojové pomoci znovu vynořujících se donorů Visegrádské skupiny. Komplexnost multilaterální rozvojové pomoci je ilustrována na případě Evropské unie. Předmět dále analyzuje problematiku efektivnosti pomoci a zabývá se novými přístupy a institucemi, jejichž cílem je zkvalitnění pomoci. Poslední část kriticky hodnotí roli nevládních organizací a občanské společnosti v rozvojové spolupráci.

Environmentální ekonomie

Předmět seznamuje studenty s ekonomickým přístupem k problematice životnímu prostředí. Probíraná témata zahrnují: ekonomické přístupy k životnímu prostředí, externality a veřejné statky, analýza nákladů a přínosů, oceňování životního prostředí, nástroje ochrany životního prostředí, ekonomie přírodních zdrojů, životní prostředí a rozvoj. Důraz je kladen na možnosti, jak lze pomocí ekonomické analýzy řešit problémy životního prostředí.

International Political Economy of Dev.

Předmět je zaměřen na otázky související se zapojením rozvojových zemí do světové ekonomiky. V rámci předmětu jsou analyzovány mezinárodní organizace a pravidla v oblastech obchodu, výroby a financí včetně rozvojové pomoci. Na rozdíl od tradičních předmětů mezinárodní politické ekonomie jsou tato témata nahlížena především z pohledu rozvojových zemí. Po charakteristice mezinárodních režimů v jednotlivých oblastech budou hledány odpovědi na otázky, jak tyto režimy a globalizační procesy ovlivňují rozvojové země a jaké jsou možnosti národní a mezinárodní politiky ve prospěch rozvojových zemí.

Kultura a křesťanské misie v rozv. zem.

V průběhu semestru budou adresována následující témata: Kultura ve smyslu etnologickém a sociologickém; definice kultury. Kultury a náboženství. Kultura a křesťanství. Inkulturace. Kultura a teologie.Biblické kořeny křesťanských misií. Vliv starověkých a středověkých misií na vytváření evropských tradic a evropského povědomí. Dějiny a přítomnost misií v jednotlivých světadílech (Asie, Afrika, Amerika). Konfesně pojaté misie (katolická, protestantská a ortodoxní misie) a ekumenismus.Geografická a historická korelace křesťanství a nekřesťanských náboženstvích v druhé polovině 20. století.Teologie náboženství a mezináboženský dialog. Proces globalizace, křesťanství rozvojového světa a její vztah k evropskému křesťanství.

Politico-geogr. Processes in Dev. World

V rámci předmětu bude věnována pozornost vybraným tématům týkajícím se vnitřních politických procesů v rozvojových zemích a také relevantním problémům z oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti, které vnitřní politické procesy do jisté míry ovlivňují. Jednotlivé přednášky budou zaměřeny na současnou debatu o procesech formování moderních států, na politické systémy v rozvojových zemích, na demokracii a dobrou správu věcí veřejných či koncept slabých, zhroucených a de facto států, atd.

Udržitelný rozvoj 2

Kurz volně navazuje na předmět „Principy udržitelného rozvoje“, ve kterém byly probírány zejména teoretická východiska, definice a principy udržitelného rozvoje, dále pak hodnotové, ekonomické, environmentální a sociální aspekty udržitelného rozvoje. Navazující kurs se zaměří na možnosti prosazování udržitelného rozvoje v některých odvětvích, zejména v zemědělství, energetice a dopravě. Dále pak budou diskutováni hlavní aktéři udržitelného
rozvoje na úrovni mezinárodní, národní i lokální (využití tzv. Agendy 21). Podrobně také budou diskutovány alternativní indikátory udržitelného rozvoje, které poháhají stanovit jestli se udržitelnému rozvoji spíše přibližujeme, nebo vzdalujeme

Přírodní zdroje pro 21. století

Typy nerostných surovin. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin. Vyhledávání ložisek nerostných surovin. Hlavní metody těžby a úpravy nerostných surovin; historie těžby. Průmyslové typy rudních ložisek ve světě. Významná světová ložiska kaustobiolitů, surovin pro chemický průmysl a drahých kamenů. Ekonomika neobnovitelných přírodních zdrojů a surovinová politika.

Veřejné zdraví

Epidemiologie a její význam ve veřejném zdravotnictví. Veřejné zdravotnictví založené na důkazu (Evidence-Based Public Health). Typy epidemiologických studií. Výhody a nevýhody jednotlivých typů epidemiologických studií. Interpretace výsledků epidemiologických studií.Speciální epidemiologie infekcí v tropických oblastech: malárie, tuberkulóza, AIDS, lymfatická filarióza, leishmaniázy, schistosomiáza, další významné tropické infekce

Exkurze do českých rozvojových institucí

Řešení konfliktů v mezinár. otázkách

Development Issues 1

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Development Issues 3

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Ekonomický rozvoj

Jedná se o vyrovnávací předmět pro studenty, kteří nestudovali bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia. Předmět shrnuje poznatky z bakalářských předmětů Rozvojová ekonomie 1 a Rozvojová ekonomie 2.

Geografická exkurze do rozvoj. regionu

Exkurze trvá 7 – 10 dní v závislosti na vybraném regionu. Obsahem exkurze jsou besedy a setkání s rozvojovými organizacemi, dále také diskuze mezi studenty navzájem.

Kapacity vládnutí: svět, EU, ČR

Témata: Předpoklady dobrého vládnutí (fungující parlamentní demokracie, stabilizovaný systém politických stran, svobodné sdělovací prostředky, aktivní občané a jejich organizace hájící různorodé zájmy). Faktory, které ohrožují dobré vládnutí (nekvalitní právní systém a justice, korupce ve veřejné správě, nekompetentní politické strany, odcizování mezi občany a politikou, slabé neziskové organizace). Nástin strategií směřujících ke zkvalitnění vládnutí.

Rozvojová ekonomie a politika 1

Předmět je zaměřen na analýzu ekonomického rozvoje méně rozvinutých zemí. Předmět je rozdělen do čtyř částí: koncept, měření a teorie ekonomického rozvoje a růstu; chudoba, nerovnost a lidské zdroje; strukturální transformace rozvojových ekonomik a jejich zapojení do mezinárodního obchodu; domácí a mezinárodní financování rozvoje. Důraz je kladen na pochopení ekonomického přístupu k rozvojovým problémům (s využitím grafů spíše než rovnic) a možnosti národních a mezinárodních politik.

Rozvojová spolupráce 1

Začátek kurzu je věnován rozvojovým teoriím a důležitým pojmům v oblasti rozvojové spolupráce. Kurz pokračuje analýzami motivů k poskytování rozvojové pomoci, rozvojových cílů a strategií a dopadům poskytování rozvojové pomoci na rozvojové země. Významná část kurzu pojednává o problematice rozvojové spolupráce v systému Evropské unie, OSN, OECD a vybraných států – donorů rozvojové pomoci. Závěr kurzu se věnuje posouzení problémů a perspektiv rozvojové spolupráce ve státech globálního Severu i Jihu.

Základy aplikované statistiky 2

Předmět poskytuje stručný přehled kvantitativních metod využitelných pro analýzy a výzkum v oblasti rozvojových studií, se zaměřením na základy ekonometrie a regresní analýzy. Předmět bude orientován zejména na praktické aplikace a interpretace výsledků ekonometrických rozvojových výzkumů. Studenti se na praktických příkladech ve statistickém programu naučí analytické práci s datovými soubory a budou vytvářet vlastní regresní analýzy.

Development Issues 2

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Development Issues 4

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Evaluace rozvojových projektů

Předmět poskytuje studentům základní teoretický podklad pro vypracování, zadávání i management rozvojových evaluací. Jednotlivé bloky předmětu se věnují evaluačním přístupům, evaluaci a monitoringu zaměřené na výsledky, evaluačním otázkám, evaluačnímu designu, metodám sběru dat, prezentaci výsledků evaluace, etickým otázkám evaluací, aktuálním standardům pro rozvojové evaluace. Kromě kvalitního teoretického základu, získají studenti také praktické dovednosti pro realizaci evaluací. Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování předmětu Projektový cyklus.

Evropská integrace a rozvoj. politika EU

Vývoj integračního procesu v Evropě a mechanismus fungování EU v současnosti. Zvláštní pozornost je věnována politikám EU s relevantními dopady na rozvojové země, zejména pak rozvojové politice EU a vnějším vztahům Unie s rozvojovými zeměmi, resp. regiony.

Exkurze do evropských institucí I

Seznámení se s fungováním významných evropských institucí v oblasti rozvojové spolupráce.

Exkurze do evropských institucí III

Seznámení se s fungováním významných evropských institucí v oblasti rozvojové spolupráce.

Gender and Development

The course aims to give an overview of terminology and concepts, complemented by a theoretical review which interrogates issues of representation and process. The course will also focus on economic, cultural and political forces affecting women’s lives in comparative contexts and the interconnection between gender, development and social change. This course analyzes the changing roles, opportunities and expectations of Third World women and men as their societies undergo social upheavals associated with development, and the resultant impact this has on gender relations and power. Part of the course is also focused on gender in the Czech Republic and the role of gender on Czech ODA, as well as assessing gender in the European context.

Komunitní rozvoj a participace

This course will offer students a set of theoretical concepts in community development including practical tools for engaging in community and social change in different types of communities. With a particular focus on case studies from communities lecturer has visited abroad, we will discuss varying approaches to community change. We will consider important aspects of community change, including building sustainability, community economic development, and gender issues. Linkages will be drawn between local and global context and community principles. Students will practically examine various cases of community development applied both locally and internationally.

Rozvoj osobnosti, komunik. v týmu

Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat pokročilé a kritické porozumění současným tématům a trendům mezinárodní rozvojové spolupráce. První část kurzu vysvětluje hlavní koncepty rozvojové spolupráce. Druhá část analyzuje zahraniční rozvojovou spolupráci vybraných bilaterálních donorů a tzv. vynořujících se donorů, včetně České republiky. Komplexnost multilaterální spolupráce je ilustrována na příkladě Evropské unie a Organizace spojených národů. Následně jsou rozebrány klíčové problémy efektivity pomoci a jsou diskutovány nové přístupy a instituce vytvořené pro zvýšení efektivity pomoci. Poslední část kriticky posuzuje roli nevládních organizací a občanského sektoru v rozvojové spolupráci.

Rozvojová spolupráce

Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat pokročilé a kritické porozumění současným tématům a trendům mezinárodní rozvojové spolupráce. První část kurzu vysvětluje hlavní koncepty rozvojové spolupráce. Druhá část analyzuje zahraniční rozvojovou spolupráci vybraných bilaterálních donorů a tzv. vynořujících se donorů, včetně České republiky. Komplexnost multilaterální spolupráce je ilustrována na příkladě Evropské unie a Organizace spojených národů. Následně jsou rozebrány klíčové problémy efektivity pomoci a jsou diskutovány nové přístupy a instituce vytvořené pro zvýšení efektivity pomoci. Poslední část kriticky posuzuje roli nevládních organizací a občanského sektoru v rozvojové spolupráci.

Rozvojová spolupráce 2

V průběhu kurzu jsou adresována následující témata:
Zahraniční rozvojová pomoc – základní pojmy. Historie a současné uspořádání zahraniční pomoci v ČR. Srovnání zabezpečení zahraniční pomoci v zemích OECD a v ČR. Institucionální a legislativní zabezpečení české rozvojové pomoci. Komparativní výhody ČR při poskytování rozvojové pomoci. Efektivnost bilaterální a multilaterální pomoci. Teritoriální struktura a priority zahraniční pomoci. Plánování a management české rozvojové pomoci. Význam výchovy a vzdělávání k rozvojové pomoci. Role nevládních neziskových organizací a občanské společnosti v rozvojové spolupráci.

Social Challenges of Development

The international development cooperation and humaniterian action occupy an increasing place in the North-South relation. This seminar aims to trace out the history of foreign aid since the end of the Second World War. It helps students to familiarize with main concepts, instruments, institutions and policies of development cooperation. After the seminar, students will have a general knowledge of international cooperation system, the evolution, the logics, the policies and the nature of different provided services (financial assistance, technical aid, food aid, emergency aid). The seminar helps students to understand the place and the trend of development cooperation and humaniterian action in the today ever-changing international relations. The articulation between development cooperation and humaniterian action will be paid a particular attention.