Cíle studia

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia je připravit odborníky pro zajišťování českého programu rozvojové pomoci a spolupráce prostřednictvím vládních institucí i českých nevládních organizací. Absolventi se uplatní nejen v rámci bilaterálních projektů, ale i v rámci mezinárodních organizací (např. agentur a programů OSN), agentur a úřadů Evropské unie, mezinárodních nevládních organizací. Kromě komplexních geografických disciplín (především regionální geografie s důrazem na rozvojové příležitosti a možnosti jejich ohrožení) budou absolventi vzděláni v environmentálních disciplínách s důrazem na pochopení fungování ekosystémů, monitoringu životního prostředí a problematiky přírodních zdrojů. Ze společenskovědních disciplín bude pozornost věnována předmětům, které umožní pochopení historických, kulturně-antropologických, zdravotních, politických, ekonomických a bezpečnostních podmínek v rozvojových zemích. Studijní plán oboru je koncipován tak, že umožňuje absolventům magisterského studijního programu získat znalosti a dovednosti odpovídající standardu vzdělání na zahraničních univerzitách v obdobných oborech. Z tohoto titulu bude úroveň absolventů dostačující k samostatné práci na výzkumných projektech u nás nebo v zahraničí, ale také k získání manažerských a vedoucích pozic na mezinárodní úrovni nebo ve státním, soukromém i nestátním sektoru při zajišťování programů a projektů české zahraniční rozvojové i humanitární pomoci a spolupráce. Program magisterského studijního programu umožní absolventům pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů příbuzných oborů.