Přijímací řízení

Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:
– věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
– současný stav poznání,
– cíle práce a výzkumné otázky,
– způsob řešení projektu,
– předpokládaný časový harmonogram řešení projektu,
– použitou literaturu.
 
Tento výzkumný závěr se odevzdává spolu s dalšími podklady pro přijímací řízení.

Více informací ke studiu na PřF UP a přijímacímu řízení naleznete zde.