Státní závěrečné zkoušky

(platné pro studenty začínající studium od akademického roku 2011–2012)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů a obhajoby bakalářské práce. Tři předměty státní závěrečné zkoušky jsou povinné, čtvrtý předmět si student volí ze dvou nabízených dle svého zájmu.

Předměty státní závěrečné zkoušky

  1. Základy geografie (okruhy ke stažení ZDE)
  2. Regionální geografie  (okruhy ke stažení ZDE)
  3. Rozvojová studia a mezinárodní vztahy (okruhy ke stažení ZDE)
  4. Volitelný předmět:
  1.  Rozvojová ekonomie a politika (okruhy ke stažení ZDE)
  2.  Environmentální studia (okruhy ke stažení ZDE)

Náplň každého ze dvou volitelných předmětů státních závěrečných zkoušek odpovídá náplni tří předmětů – dvou povinných a jednoho povinně volitelného.

4a: Rozvojová ekonomie a politika

Ekonomické zaměření umožní studentům porozumět otázkám spojeným s ekonomickým rozvojem a chudobou méně rozvinutých zemí. Předmět Základy ekonomie (MRS/ZEK) poskytuje přehled v základních ekonomických konceptech a vztazích v oblastech mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. V předmětech Rozvojová ekonomie a politika 1 a 2 (MRS/REP1, MRS/REP2) jsou analyzovány vnitřní a vnější faktory rozvoje. Předměty zahrnují následující témata: koncept, měření a teorie ekonomického rozvoje a růstu; chudoba, nerovnost a lidské zdroje (populace, zdraví, vzdělání); strukturální transformace rozvojových ekonomik (zemědělství, industrializace) a jejich zapojení do mezinárodního obchodu; domácí a mezinárodní financování rozvoje; životní prostředí a udržitelný rozvoj. Ekonomické zaměření je určeno studentům se zájmem pochopit ekonomický přístup k rozvojovým problémům a hledat možnosti národní a mezinárodní politiky ve prospěch rozvojových zemí. Další prohloubení tohoto zaměření nabízejí ekonomicky orientované kurzy v navazujícím magisterském stupni studia.

Základní literatura

Krugman, P. R., Wells, R., Graddy, K. 2014. Essentials of economics. 3rd edition. New York, NY: Worth Publishers.

Perkins, D. H., Radelet, S., Lindauer, D. L., Block, S. A. 2013. Economics of development. 7th edition. New York, NY: Norton.

Banerjee, A. V., Duflo, E. 2011. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. New York, NY: PublicAffairs.

4b: Environmentální studia

Environmentální zaměření umožňuje prohloubení znalostí v environmentální problematice. Předmět Úvod do životního prostředí (MRS/ZP) je zaměřen na pochopení základních ekologických zákonitostí a na kritické porozumění vztahu člověka a životního prostředí. Předmět má interdisciplinární povahu a integruje poznatky z přírodních i sociálních věd. Předmět Globální environmentální problémy (MRS/GEP) podává základní charakteristiku současných globálních problémů s důrazem na globální environmentální problémy. Kromě analýzy stavu seznamuje s možnou reakcí na uvedené globální problémy. Předmět Zemědělství a rozvoj venkova (MRS/ZZLH) seznamuje s environmentálními, sociálními i ekonomickými aspekty zemědělské produkce. Předmět Environmentální studia tedy zahrnuje nejen environmentální, ale také sociální a ekonomické otázky rozvoje. Předmět Ekonomie životního prostředí (MRS/EZP) se zaměřuje na životní prostředí z pohledu neoklasické ekonomie, jejíž metody využívá k řešení otázek alokace přírodních zdrojů nebo přiměřenosti znečištění životního prostředí. Dále zkoumá ekonomické zákonitosti vztahu člověka k životnímu prostředí. Další prohloubení tohoto zaměření nabízejí environmentálně orientované kurzy v navazujícím magisterském stupni studia.

Základní literatura

Moldan, B. 2009. Podmaněná planeta. Praha: Karolinum.

Nováček, P. 2011. Sustainable development. Olomouc: Palacky University Press.

Tietenberg, T. Environmental economics and policy. 6th edition. Boston: Addison Wesley, 2010.

Bakalářské práce

Pokyny a doporučení pro vypracování bakalářských prací naleznete v přiloženém dokumentu.

Plné verze bakalářských prací (včetně posudků vedoucího a oponenta) lze dle zadaných kritérií vyhledat v systému STAG. Tento odkaz filtruje všechny práce, které spadají pod Katedru rozvojových studií.