Přijímací řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat pouze v případě, že počet přihlášených uchazečů o studium bakalářského oboru Mezinárodní rozvojová studia převýší kapacitu oboru.

Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí, obě mají shodnou váhu 50 %. První část zkoušky je ze zeměpisu v rozsahu středoškolského učiva s orientací na rozvojové regiony. Druhá část zkoušky je ze všeobecného přehledu zaměřeného, nikoli však výhradně, na současné dění ve světě a rozvojovou problematiku. Zkouška probíhá v českém jazyce. Pro lepší představu o struktuře a obsahu zkoušky nahlédněte do vzorového přijimacího testu.

Za písemnou zkoušku může uchazeč získat maximálně 90 bodů, dalších 10 bodů může získat za mimořádné aktivity (účast minimálně v krajském kole zeměpisné olympiády, středoškolská odborná činnost (SOČ), účast na projektech, spolupráce a dobrovolnictví v rámci relevantních organizací zaměřených na rozvojovou problematiku, humanitární nebo sociální práci apod.). Doklady o účasti v odborných soutěžích a další mimořádné činnosti můžete zaslat společně s přihláškou ke studiu nebo donést osobně v den přijímací zkoušky.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazeči o studium může být prominuta přijímací zkouška v těchto dvou případech:

(a) Národní srovnávací zkouška – Obecné studijní předpoklady

Uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě, že se takto přijatí studenti zapíší ke studiu, bude jim formou mimořádného stipendia vyplaceno 500,- Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

(b) Zeměpis – výsledky ze střední školy a z olympiády

Uchazeč dosáhne průměrného prospěchu z předmětů přijímací zkoušky (zeměpis) na střední škole menší nebo roven 1,80 a současně se uchazeč umístil na 1.–3. místě v celostátním kole oborové olympiády (zeměpis).

Počet dostupných míst pro uchazeče přijaté na základě přijímacích zkoušek závisí na počtu uchazečů, kterým bude prominuta přijímací zkouška.

Podrobnosti o přijímacím řízení a prominutí přijímací zkoušky naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UP zde.

Elektronickou přihlášku ke studiu na UP naleznete zde.