Předměty

Anglický jazyk 1

Gramatika AJ: systém A časů (přítomné, minulé, budoucí, předpřítomné, předminulé, prosté a průběhové), podmiňovací způsob, způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, slovesné vazby infinitivní, gerundium, participium, vedlejší věty časové, podmínkové (všechny typy), účelové, přípustkové, nepřímá řeč, nepřímá otázka. Kromě gramatiky bude kurz rozvíjet jazykové dovednosti studentů. Konverzační témata budou zaměřena na oblast rozvojových studií.

Politická geografie

Hlavní témata: stát (státní území, nezávislý stát, typologie států) a hranice (klasifikace a typologie hranic, hraniční konflikty), vývoj a současný stav politické mapy světa, základní geopolitické teorie (Heartland teorie, teorie panregionů, Heartland-Rimland teorie, Cohenova geopolitika, současné geopolitické koncepce), geografie moci (zájmové sféry, geoekonomická konkurence, státní bezpečnost), globální kulturní a civilizační faktory politiky a problematika panregionů, transnacionálních regionů a mezihraničních regionů.

Práce s počítačem – zpracování dat

Předmět navazuje na znalosti výpočetní techniky získané na střední škole a zaměřuje se na prohloubení dovedností při práci se základními program kancelářského balíku MS Office, konkrétně s aplikacemi MS Word, MS Excel a MS Powerpoint. Zvláštní pozornost je věnována databázím a zpracování dat v aplikaci MS Excel.

Úvod do rozvojových studií

Předmět je úvodem do studia pro studenty rozvojových studií. Předmět je rozdělen do dvou částí.
V první části se studenti seznámí s různými tématy mezinárodního rozvoje. Druhý blok poskytne studentům základy odborné práce – způsoby čtení a psaní odborného textu, práce se zdroji, metody výzkumu a prezentace výsledků.

Úvod do sociologie

Součástí výkladu je seznámení se základními sociologickými pojmy a informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Během celého výkladu je důraz kladen na ty souvislosti vývoje sociologického myšlení, které jsou významné z hlediska současné fáze modernity, včetně procesu globalizace a existence globálních problémů.

Úvod do životního prostředí

Předmět je zaměřen na pochopení základních ekologických zákonitostí a na kritické porozumění vztahu člověka a životního prostředí. Předmět má interdisciplinární povahu a integruje poznatky z přírodních i sociálních věd. Kurz zahrnuje následující témata: vývoj ochrany ŽP a environmentalismu; historie vztahu člověka a přírody; základy ekologie; lidská populace; atmosféra, globální změny klimatu, ovzduší a jeho ochrana; hydrosféra, využití vodních zdrojů a jejich ochrana; biologická rozmanitost; zemědělství, ochrana půd a produkce potravin; zdroje surovin a energie, odpady; ekonomie ŽP a základy environmentální politiky.

Anglický jazyk 2

Gramatika AJ: systém A časů (přítomné, minulé, budoucí, předpřítomné, předminulé, prosté a průběhové), podmiňovací způsob, způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, slovesné vazby infinitivní, gerundium, participium, vedlejší věty časové, podmínkové (všechny typy), účelové, přípustkové, nepřímá řeč, nepřímá otázka. Kromě gramatiky bude kurz rozvíjet jazykové dovednosti studentů. Konverzační témata budou zaměřena na oblast rozvojových studií.

Rozvojové teorie

Předmět se zaměřuje na jednotlivé teorie rozvoje. Jsou podrobně rozebrány teorie vycházející z modernity: klasické a neoliberální teorie, strukturalismus, neomarxismus a socialistické teorie. Prostor je věnován problematice vlivu kolonialismu na podobu současného světa. Část předmětu je zaměřena na sociální a kulturní dimenze rozvoje a nové rozvojové koncepty – grassroot development, gender aj.

Základy aplikované statistiky

Předmět je zaměřen nejen na tradiční statistická témata, jako jsou například kalkulace charakteristik statistických souborů vedoucí k jejich komparaci, nebo studium těsnosti závislosti veličin, ale taktéž na vybrané statistické metody aplikovatelné v dalších předmětech studijního oboru.
Předmět je strukturován do následujících kapitol:
vymezení základních statistických pojmů, primární analýza datového souboru
charakteristiky tříděných a netříděných souborů, charakteristiky úrovně, variability, šikmosti, špičatosti
komparace statistických souborů , praktické aplikace a interpretace výsledků
základy statistického usuzování, vztah výběrového a základního souboru
binomické, Poissonovo, Gaussovo, F a t-rozdělení veličin, konkrétní geografické příklady
bodové a intervalové odhady, konfidenční intervaly, testy a jejich spolehlivost
těsnost závislosti geografických proměnných, korelační korelační analýza, typické geografické příklady
regresní analýza, odhad matematického modelu vztahu závislé a nezávislé proměnné a jeho spolehlivost
vybrané statistické metody – analýza časových řad, standardizace dat, studium koncentrace jevu v prostoru, Ossanův trojúhelník, demografická standardizace aj.)

Základy ekonomie

Předmět je úvodem do ekonomie pro studenty rozvojových studií. Podává základy ekonomické teorie v oblastech mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými koncepty jako součást všeobecného přehledu a zároveň jim poskytnout základní analytický rámec pro navazující předmět rozvojové ekonomie v druhém ročníku studia. Důraz je kladen na propojení teorie s praktickými příklady a ekonomickou politikou. Předmět nevyžaduje předchozí znalosti ekonomie či pokročilé matematiky. Důraz je kladen na propojení teorie s praktickými příklady a ekonomickou politikou. Předmět zahrnuje tato hlavní témata:
Základní ekonomické koncepty
Trh, poptávka a nabídka
Firmy a konkurence
Externality a veřejné statky
Trh práce a nezaměstnanost
Ekonomická aktivita
Daně a fiskální politika
Peníze a monetární politika
Mezinárodní obchod a finance

Základy fyzické geografie 1

V průběhu kurzu budou předneseny základní poznatky z dílčích disciplín fyzické geografie: meteorologie s klimatologií a hydrologie. Studenti se seznámí s těmito okruhy problémů: definice, terminologie a metody výzkumu v uvedených disciplínách, základní procesy a pochody na zemském povrchu, v atmosféře, v hydrosféře a v biogeosféře. Pozornost bude věnována antropogennímu ovlivňování uvedených geosfér a jeho důsledkům.

Základy humánní geografie 1

Po části zaměřené na úvod do studia humánní geografie následuje podrobné seznámení s geografií obyvatelstva a geografií sídel. Pozornost je věnována např. vývoji a prostorové diferenciaci obyvatelstva a sídelních systémů, přirozenému a migračnímu pohybu obyvatelstva, strukturám obyvatelstva, typologii, regionalizaci a vnitřní struktuře městských i venkovských sídel, procesu urbanizace a suburbanizace.

Anglický jazyk 3

Gramatika AJ: systém A časů (přítomné, minulé, budoucí, předpřítomné, předminulé, prosté a průběhové), podmiňovací způsob, způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, slovesné vazby infinitivní, gerundium, participium, vedlejší věty časové, podmínkové (všechny typy), účelové, přípustkové, nepřímá řeč, nepřímá otázka. Kromě gramatiky bude kurs rozvíjet jazykové dovednosti studentů. Konverzační témata budou zaměřena na oblast rozvojových studií.

Globální environmentální problémy

Cílem předmětu je podat základní charakteristiku současných globálních problémů s důrazem na globální environmentální problémy. Jde o analýzu stavu, na kterou posluchači mohou navázat v předmětu „Udržitelný rozvoj“, který se bude zabývat možnostmi, jak na uvedené globální problémy (resp. globální výzvy) reagovat.
Vymezení problematiky. Vývoj života na Zemi. Základní údaje o biosféře.
Změny a „katastrofy“ v historii způsobené přírodními faktory. Vymezení životního prostředí člověka v průběhu kulturní evoluce.
Vliv a význam neolitické revoluce a industrializace.
Charakteristika vybraných současných globálních problémů: populační trendy, potravinový problém, zdravotní problémy, problém chudoby.
Charakteristika vybraných environmentálních globálních problémů: ohrožení biodiverzity, hospodaření s lesy, půdou a vodou, šíření pouští, znečištění atmosféry, narušení klimatu.
Ostatní globální problémy: energie, suroviny, odpady, lidská sídla, využití moří a oceánů, potenciální využití Antarktidy
Mezinárodní aktivity směřující ke změně stavu, problematika tzv. globálního řízení (global governance).

Rozvojová ekonomie a politika 1

Předmět je zaměřen na analýzu ekonomického rozvoje méně rozvinutých zemí. Předmět je rozdělen do čtyř částí: koncept, měření a teorie ekonomického rozvoje a růstu; chudoba, nerovnost a lidské zdroje; strukturální transformace rozvojových ekonomik a jejich zapojení do mezinárodního obchodu; domácí a mezinárodní financování rozvoje. Důraz je kladen na pochopení ekonomického přístupu k rozvojovým problémům (s využitím grafů spíše než rovnic) a možnosti národních a mezinárodních politik.

Základy fyzické geografie 2

Základy humánní geografie 2

Kvalitativní metody

Předmět je úvodem do kvalitativního výzkumu pro studenty rozvojových studií. Zaměřuje se na seznámení studentů se základními východisky kvalitativního výzkumu, popis a částečný nácvik metod sběru dat, jejich kódování, vyhodnocení i prezentaci výsledků. Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatečně kvalitní teoretický základ pro realizaci kvalitativního výzkumu a pro navazující předmět v magisterském stupni studia. Část předmětu je věnována také využití aktuálních softwarových nástrojů využívaných pro kvalitativní výzkum.

Mezinárodní vztahy

Kromě základních teoretických přístupů bude v kurzu věnována pozornost rovněž následujícím tématům: mezinárodní systém, stát jako jeho hlavní aktér, ostatní aktéři v mezinárodním politickém systému, zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, právo, režimy, organizace, mezinárodní politická ekonomie atd.

Praxe v instituci

Praxe ve vybrané vládní nebo nevládní organizaci, privátní firmě či akademické instituci zabývající se humanitární pomocí nebo rozvojovou spoluprací (např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Správa uprchlických zařízení MV ČR – uprchlické tábory, Člověk v tísni, Charita, Volonté aj.). Praxe má za cíl zvýšit připravenost studentů na budoucí profesní činnost v organizacích a institucích rozvojového zaměření.

Regionální geografie subsaharské Afriky

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, základní fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Rozvojová spolupráce

Hlavním cílem předmětu je zprostředkovat pokročilé a kritické porozumění současným tématům a trendům mezinárodní rozvojové spolupráce. První část kurzu vysvětluje hlavní koncepty rozvojové spolupráce. Druhá část analyzuje zahraniční rozvojovou spolupráci vybraných bilaterálních donorů a tzv. vynořujících se donorů, včetně České republiky. Komplexnost multilaterální spolupráce je ilustrována na příkladě Evropské unie a Organizace spojených národů. Následně jsou rozebrány klíčové problémy efektivity pomoci a jsou diskutovány nové přístupy a instituce vytvořené pro zvýšení efektivity pomoci. Poslední část kriticky posuzuje roli nevládních organizací a občanského sektoru v rozvojové spolupráci.

Bakalářský seminář 1

Předmět probíhá formou seminářů o metodologických aspektech psaní odborné práce a individuálních konzultací, kde jednotliví vedoucí prácí diskutují se svými studenty problémy a další postup jejich bakalářských prací.

Projektový cyklus

V úvodu předmětu získají studenti přehled o jednotlivých fázích projektového cyklu (programování, identifikace, formulace, implementace a evaluace). Stěžejní část předmětu je zaměřena na praktickou aplikaci přístupu logického rámce při přípravě rozvojových projektů. Formou zpracování zadané případové studie studenti aplikují analýzu stakeholderů, problému, cílů a strategií, vytváří matici logického rámce, připravují plán aktivit a rozpočet projektu. V rámci předmětu jsou studenti také prakticky seznámeni s postupem podávání projektových žádostí v rámci evropských strukturálních fondů v České republice. Předmět zahrnuje následující témata:
teorie projektového cyklu
praktická aplikace přístupu logického rámce
analýzy stakeholderů, problému, cílů a strategií
vytváření matice logického rámce
vytváření plánů aktivit a rozpočtu projektu
postupy a náležitosti podávání projektových žádostí v rámci strukturálních fondů EU

Regionální geografie Latinské Ameriky

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Regionální geografie S Afriky a Z Asie

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Bakalářský seminář 2

Předmět probíhá formou seminářů o metodologických aspektech psaní odborné práce a individuálních konzultací, kde jednotliví vedoucí prácí diskutují se svými studenty problémy a další postup jejich bakalářských prací.

Regionální geografie J a V Asie

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Francouzský jazyk 1

Slovní zásoba: profese, národnosti, běžný život, zábava, popis osob – zevnějšek, charakter, výrazy množství, bydlení, stravování, oblečení, barvy, svátky a oslavy.Komunikativní dovednosti: seznámení se, představení sebe a druhých, pozvání – přijetí, odmítnutí, objednávka, popis osob, vyjádření žádosti, povinnosti a příkazu, poděkování, blahopřání, pochvala, kritika.Gramatika: člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných a přídavných jmen, otázka, zápor, časování v přítomném čase, zvratná slovesa, čas minulý – passé composé, imparfait, člen dělivý, zájmena ukazovací, přivlastňovací, osobní, předložky a příslovce místa a množství, rozkazovací způsob.

Ruský jazyk 1

Ruská azbuka, ruská výslovnost. Komunikativní dovednosti: seznámení se, představení sebe a druhých, pozvání – přijetí, odmítnutí, objednávka, vyjádření žádosti, povinnosti a příkazu, poděkování. Gramatika: rod a číslo podstatných a přídavných jmen, otázka, zápor, časování v přítomném čase, čas minulý a budoucí, zájmena osobní, ukazovací, přivlastňovací.

Španělský jazyk 1

Komunikativní dovednosti: osobní údaje, představení se, popis objektů, ubytování, místnosti, množství, místní a časové údaje, doprava, jídlo a stravování, vyjádření přání, žádosti. Gramatika: Adjektiva a substantiva, přítomný čas, slovesa ser a estar, „hay“, reflexiva a nepravidelná, imperativ, přivlastňovací zájmena, demonstrativa, číslovky řadové a základní, členy, osobní zájmena přízvučná a nepřízvučná, předložky místa.

Francouzský jazyk 2

Slovní zásoba: profese, národnosti, běžný život, zábava, popis osob – zevnějšek, charakter, výrazy množství, bydlení, stravování, oblečení, barvy, svátky a oslavy.Komunikativní dovednosti: seznámení se, představení sebe a druhých, pozvání – přijetí, odmítnutí, objednávka, popis osob, vyjádření žádosti, povinnosti a příkazu, poděkování, blahopřání, pochvala, kritika.Gramatika: člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných a přídavných jmen, otázka, zápor, časování v přítomném čase, zvratná slovesa, čas minulý – passé composé, imparfait, člen dělivý, zájmena ukazovací, přivlastňovací, osobní, předložky a příslovce místa a množství, rozkazovací způsob.

Ruský jazyk 2

Slovní zásoba: profese, národnosti, běžný život, zábava, cestování, ubytování se v hotelu. Gramatika: skloňování podstatných jmen, zvratná slovesa, čas minulý, zájmena ukazovací, přivlastňovací, osobní, předložky a příslovce místa a množství, rozkazovací způsob.

Španělský jazyk 2

Komunikativní dovednosti: popis osoby, zvyků, věk, rodina, charakteristika, zájmy a koníčky, osobní údaje, v obchodě, pozvání, sport, počasí, klimatické podmínky, turistika, omluva, schůzka, telefonní konverzace. Gramatika: Osobní zájmena nepřízvučná, vazba tener que + infinitiv, přítomný čas průběhový, gerundium, časové určení, ir a + infinitiv, neosobní výrazy, stupňování přídavných jmen, zápor ve šp. větě, ser a estar.

Francouzský jazyk 3

Gramatika: používání osobních zájmen (pronoms compléments), blízký budoucí čas (futur proche), minulé časy: passé composé a imparfait, zájmena „en“ a „y“, vztažná zájmena, srovnávání – 2. a 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas, blízký minulý a průběhový přítomný časSlovní zásoba: práce, studium, rodina, zdraví, doprava a telekomunikace, média, život ve městě, počasí a roční obdobíKomunikace – dovednosti: vyprávění, vyjádření názoru, stížnosti a požadavky, vysvětlení a zdůvodnění, vyjádření svolení a zákazu, plány, diskuse, debatováníDalší aktivity: četba s porozuměním francouzských autentických textů týkajících se společenských témat zejména frankofonních zemí

Ruský jazyk 3

Slovní zásoba: cestování vlakem, Moskva, Petrohrad, ruské svátky. Gramatika: skloňování podstatných a přídavných jmen, základní a řadové číslovky, letopočty, nepravidelná slovesa.

Španělský jazyk 3

Komunikativní dovednosti: Život v minulosti a v současnosti, formální a neformální telefonní rozhovor, plány do budoucnosti, vyprávění, geografické údaje, instrukce, sporty, životopis. Prezentace na temata vybraná studenty (reálie Španělska, země Latinské Ameriky apod.). Gramatika: Jednoduchý minulý čas, předpřítomný čas, participium, předložky (en, a, desde, entre, hasta), neurčitá zájmena a přídavná jména, přirovnání, budoucí čas, zápor ve šp. větě, imperfektum, postavení nepřízvučných zájmen, neosobní vazby, např. hay que + inf., srovnávání.

Francouzský jazyk 4

Gramatika: používání osobních zájmen (pronoms compléments), blízký budoucí čas (futur proche), minulé časy: passé composé a imparfait, zájmena „en“ a „y“, vztažná zájmena, srovnávání – 2. a 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí, budoucí čas, blízký minulý a průběhový přítomný časSlovní zásoba: práce, studium, rodina, zdraví, doprava a telekomunikace, média, život ve městě, počasí a roční obdobíKomunikace – dovednosti: vyprávění, vyjádření názoru, stížnosti a požadavky, vysvětlení a zdůvodnění, vyjádření svolení a zákazu, plány, diskuse, debatováníDalší aktivity: četba s porozuměním francouzských autentických textů týkajících se společenských témat zejména frankofonních zemí

Ruský jazyk 4

Slovní zásoba: nakupování, ruská kuchyně, charakter člověka. Gramatika: číslovky 200 ? 1000, 1000000, 10000000, částice, podmiňovací způsob, podmínkové věty, slovesa pohybu, spojky.

Španělský jazyk 4

Komunikativní dovednosti: Vyprávění, životopis, inzeráty, kultura, mezilidské vztahy, instrukce, recepty, jídlo, popis cesty, dopravní nehoda, doprava, cestování, novinový článek, zpráva, u lékaře, zdraví, turistika, školství, práce, společenský život. Prezentace a diskuze na temata vybraná studenty: humanitární pomoc, řešení konfliktů, problematika ekologie, trvale udržitelného rozvoje, vzdělávání. Psaní formálních dopisů, inzerátů, esejí.Gramatika: Podmiňovací způsob, estar, llevar + gerundium, estar/ser, neosobní vazby, subjunktiv prézenta, podmiňovací způsob, předminulý čas, nepřímá řeč, předbudoucí čas, vazby „espero que“, „cuando“, neosobní vazby, vedlejší věty vztažné, subjunktiv minulý. Nepřímá řeč, rozdíl „cual – qué“, subjuntiv imperfekta a plusquamperfekta, vedlejší věty časové, podmínkové, opakování nepřízvučných zájmen, složené souvětí, opakování systému španělských časů.

Blok expertů 1

V rámci předmětu Blok expertů se studenti budou jedenkrát za 14 dní setkávat s předními odborníky z praxe a konfrontovat tak své teoretické znalosti s jejich praktickými zkušenostmi. Odborníci se jim budou snažit přiblížit praktickou stránku procesů a aktivit realizovaných v oblasti udržitelného rozvoje, ať už v neziskovém či komerčním sektoru nebo na institucionální úrovni (např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura atd.). Také se prostřednictvím odborníků budou moci seznámit s aktuálními tématy a událostmi týkajícími se rozvojových regionů, jejichž analýza jim umožní hlubší pochopení historických, kulturních, náboženských a politických podmínek či problémů udržitelného rozvoje.

Development Issues 1

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Problematika cestovní medicíny

V průběhu kurzu budou probrána následující témata: Zdravotní rizika spojená s cestováním (infekční nemoci, klimatické vlivy, úrazy). Obecná epidemiologie infekcí (proces šíření infekcí, zdroje infekcí, možnosti přenosu). Možnosti specifické a nespecifické prevence zdravotních poruch (příprava před cestou do zahraničí, očkování, ostatní možnosti prevence).

Úvod do studia geografie

Úvod do studia práva 1

Tématické okruhy zahrnují: ústavní právo (ústava, dělba moci, územní samospráva, listina základních lidských práv a svobod), občanské právo hmotné a procesní (věcná práva, vlastnictví, odpovědnost za škodu, dědění), obchodní právo (obchodní společnosti, závazkové právo, různé druhy smluv, civilní soudní řízení) a pracovní právo (úprava pracovněprávjních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli).

Veřejná správa

Předmět se zaměřuje na veřejnou správu České republiky, její historický vývoj a současné fungování. Jednotlivé bloky předmětu zahrnují:
úvod do správního práva
teorie veřejného sektoru
historický vývoj veřejné správy na území českého státu do roku 1989
reformy systému v 90. letech
vliv evropské integrace na veřejnou správu a analýzu současné situace

Blok expertů 2

V rámci předmětu Blok expertů se studenti budou jedenkrát za 14 dní setkávat s předními odborníky z praxe a konfrontovat tak své teoretické znalosti s jejich praktickými zkušenostmi. Odborníci se jim budou snažit přiblížit praktickou stránku procesů a aktivit realizovaných v oblasti udržitelného rozvoje, ať už v neziskovém či komerčním sektoru nebo na institucionální úrovni (např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura atd.). Také se prostřednictvím odborníků budou moci seznámit s aktuálními tématy a událostmi týkajícími se rozvojových regionů, jejichž analýza jim umožní hlubší pochopení historických, kulturních, náboženských a politických podmínek či problémů udržitelného rozvoje.

Civilizační změny v historickém kontextu

Hlavní vývojové trendy a krizové momenty soudobé civilizace – globalizace, kosmopolitní kultura, střet civilizací, ekologické problémy, střet mezi Severem a Jihem, spirituální krize, demografická nerovnováha, perspektivy a úskalí demokracie, migrace, vliv nových technologií a jejich analogie v průběhu světových dějin. Hlavním cílem předmětu je doložit, jakým způsobem se dnešní „globální problémy“ projevovaly v průběhu světových dějin a vymezit úspěšné i neúspěšné strategie jejich řešení. Kurs bude zaměřen zejména na tato období a fenomény: neolitická revoluce a vznik městské civilizace; krize středomořského světa a předního Východu ve 12. století př. Kr.; helénistický svět; římské impérium a zánik antické civilizace; středověká latinská civilizace – první pokus o jednotnou Evropu; předkolumbovské civilizace Latinské Ameriky a jejich střet s Evropou; renesance – antropocentrický obrat a jeho důsledky pro Evropu; svět východních civilizací a náboženství a jejich myšlenkový svět – islám, hinduismus, buddhismus, čínská filozofie; průmyslová revoluce a expanze západní kultury; dvacáté století – střet otevřené společnosti s totalitárními utopiemi.

Development Issues 2

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Úvod do studia práva 2

Tématické okruhy zahrnují: 1. Správní právo Pojem, předmět, systém a prameny správního práva. Veřejná správa – organizace a činnost. Zákon o obcích. Zákon o krajích. Správní řízení. Správní soudnictví.2. Trestní právoPostavení trestního práva v právním řádu ČR. Obecná část trestního zákona – vymezení základních pojmů, základy trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření. Trestní právo hmotné – jednotlivé druhy trestných činů. Trestní řízení – postup orgánů činných v trestním řízení.3. Finanční právo Finančněprávní instituty. Pozitivněprávní úprava jednotlivých oblastí finančního práva. Daňové zákony.

Základy ekologie

Úvod do studia ekologie: základní pojmy, definice, metody, proximální a ultimátní vysvětlení. Ekologické faktory a zdroje. Prostředí a organismy, adaptace, evoluce, konvergence, divergence, speciace. Populace, dynamika populací, interakce populací ve vztahu k prostředí. Společenstva, mezidruhové interakce, potravní sítě, diverzita, ekologické stabilita. Ekosystémy, tok energie a koloběh látek, biotocké a abiotické složky, funkční procesy, ekologické mechanismy, potravní vazby, produktivita, dekompozice. Aktuální problémy životního prostředí a ochrany přírody.

Základy kartografie

Ve cvičeních je kladen důraz na osvojení si 2 dovedností: (i) mapy číst a (ii) jednoduché mapy konstruovat. Součástí předmětu je třídenní terénní cvičení z topografie. V rámci cvičení studenti pracují s topografickou mapou 1:25 000 a sestavují čtyři mapy, jejichž správné provedení je podmínkou zápočtu. K přednášeným tématům patří: Stručné dějiny světové kartografie, Staré mapy našich zemí, Referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy, Kartografická zobrazení, Obsah a náplň mapy, Dělení map podle obsahu, Kartografické vyjadřovací metody, Vyjádření výškopisu na mapách, Barva v obsahu mapy, Popis a písmo na mapách, Jazyk mapy a znakový klíč, Kartografická generalizace, Práce při vzniku mapy, Kartografické pomůcky pro školy, Mentální mapy.

Zdravotní kurz

Zdravotní kurz
První pomoc: cíl první pomoci, základní dělení, technická první pomoc – bezpečnost, zhodnocení situace, vyšetření základních životních funkcí, třídění raněných, přivolání ZZS, život zachraňující úkony – krvácení, poruchy vědomí, zástava dechu a srdeční činnosti, šok, utonutí, poranění elektrickým proudem, poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, náhlá příhoda břišní, poranění pohybového aparátu, poranění menšího rozsahu, termická poranění, otravy. Úvod do horské a horolezecké medicíny:vis v laně, zasažení bleskem, poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc. Úvod do cestovní medicíny: úvod do vysokohorské turistiky, pohyb v neledovcových horách, pohyb po ledovcích, orientace v horách, problematika aklimatizace, vybavení do velehor, psychika, vedení expediční skupiny.

Development Issues 3

Předmět spočívá v cyklu seminářů na vybrané téma z oblasti rozvojových studií, který je vyučován zahraničním lektorem během krátkého časového období (obvykle jeden či dva týdny), případně jako série videopřednášek během celého semestru.

Geografická exkurze do rozvoj. regionu

Exkurze trvá 7 – 10 dní v závislosti na vybraném regionu. Obsahem exkurze jsou besedy a setkání s rozvojovými organizacemi, dále také diskuze mezi studenty navzájem.

GIS pro rozvojová studia

Předmět je úvodem do problematiky GIS a jejich využití v rozvoji. Studenti budou seznámeni se základní teorií a úvodem do GIS. Předmět je zaměřen na praktické dovednosti s GIS produkty. Ve cvičeních se studenti seznamují se základními funkcemi produktu ArcGIS 10.0 od firmy ESRI a vybraným open-source produktem. Předmět nevyžaduje předchozí zkušenost s GIS prostředím, ale uživatelská zkušenost s výpočetní technikou je výhodou. Předmět je zakončen řešením vlastního projektu ve vybraném GIS programu.

Management neziskových organizací

Předmět je úvodem do problematiky nestátních neziskových organizací (NNO), představuje studentům tuto problematiku od teoretických základů (členění NNO, důvody vzniku a historický vývoj), přes popis jejich právních forem a zejména k praktickým aspektům managementu NNO, včetně komunikace nebo fundraisingu. Část výkladu je také věnována roli NNO v rozvojové spolupráci. Předmět nevyžaduje žádnou předchozí znalost problematiky NNO, osobní zkušenost je výhodou. Výklad je ve všech částech doplňován příklady z praxe.
Úvod, účel, typologie, formy NNO
Management NNO
plánování v NNO
komunikace v NNO
finance v NNO
NNO v rozvojové spolupráci

Mezinárodní politika životního prostředí

Úvodní část kurzu se zabývá počátky environmentalismu a vývojem mezinárodní politiky životního prostředí. Ústřední část kurzu se zabývá analýzou mezinárodních environmentálních režimů. Kurz dále analyzuje problematiku současného politického uspořádání světa ve vztahu ke globálnímu rozměru ekologických problémů.

Regiony a geografická regionalizace

Předmět vychází z distribuce geografických jevů v prostoru, z jejich hierarchické povahy a opakovatelnosti. První část je věnována konceptu regionu, klasifikaci regionů, jejich hierarchii, struktuře a polohového potenciálu. Druhá část předmětu se zabývá regionální taxonomií jako speciální klasifikační metodou. Důraz je kladen na vývoj komplexní prostorové organizace České republiky a jejích regionálních struktur, je diskutován i vztah mezi regionalizacemi území ČR a jejím administrativními členěními. Představeny jsou také metody regionální taxonomie. Ve cvičeních studenti aplikují vybrané regionalizační metody, ať již částečně či ve své úplnosti.

Základy aplikované statistiky 2

Předmět poskytuje stručný přehled kvantitativních metod využitelných pro analýzy a výzkum v oblasti rozvojových studií, se zaměřením na základy ekonometrie a regresní analýzy. Předmět bude orientován zejména na praktické aplikace a interpretace výsledků ekonometrických rozvojových výzkumů. Studenti se na praktických příkladech ve statistickém programu naučí analytické práci s datovými soubory a budou vytvářet vlastní regresní analýzy.

Ekologická a globální výchova

Obsahem kurzu je seznámení s problematikou rozvojového vzdělávání. Dotýká se významně environmentální výchovy a interkulturního vzdělávání. V kurzu budou využity metody interaktivní a kooperativní výuky a metody aktivního učení.

Kulturní antropologie

Kulturní antropologie studuje společnost a kulturu, popisuje a objasňuje společenské a kulturní podobnosti a rozdíly. Zajímá se o společenské vztahy, organizaci a chování v neindustriálních společnostech. Student by si měl osvojit základní terminologii: fenomény magie, mýtu, náboženství, umění a vědy, aj. Široký prostor bude věnován problematice postmoderního obratu. Posluchači se seznámí s pojmem „kultura“ jako nekonstantní, historicky proměnlivou kategorií.

Rozvojová ekonomie a politika 2

Předmět je zaměřen na analýzu ekonomického rozvoje méně rozvinutých zemí. Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětu Rozvojová ekonomie a politika 1 (MRS/REP1). Semináře probíhají formou diskuse jednotlivých témat na základě většího množství zadané literatury.

Úvod do prognostiky

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a historií studií budoucnosti (prognostiky) a s vybranými metodami zkoumání budoucích rozvojových příležitostí a ohrožení. Diskutovány budou vybrané světové futurologické zprávy (zprávy Římskému klubu, Millennium Project,?) zejména s ohledem na globální environmentální výzvy.
Historie a charakteristika prognostiky (studií budoucnosti)
Vybrané prognostické metody: brainstorming, defská metoda, panel expertů, participativní metody
Vybrané prognostické metody: strom významnosti a morfologická analýza, kolo budoucnosti, systémový přístup, analýza textu pro technologické předvídání
Vybrané prognostické metody: extrapolace trendů a časové řady, analýza megatrendů, cestovní mapy pro vědu a technologie
Vybrané prognostické metody: simulace a hry, scénáře, předpovědi génia, intuice a vize
Zprávy Římskému klubu a jejich odkaz
Další vybrané zprávy s globální, na budoucnost orientovanou tematikou

Základy GIS v rozvoji 2

Předmět navazuje na předmět GIS v rozvoji (MRS/GISR) a bude dále rozvíjet teoretické i praktické znalosti studentů v oblasti využití geoinformatiky v rozvoji. Studenti budou seznámeni s nadstavbovými funkcemi produktu ArcGIS a to především se Spatial Analyst, 3D Analyst a Network Analyst. Ve zbylé části semestru budou studenti seznámeni s volitelným open-source produktem a předmět bude zakončen řešením vlastního projektu ve vybraném GIS programu. Předmět vyžaduje předchozí zkušenost s GIS prostředím a uživatelskou zkušenost s výpočetní technikou.

Alternativní ekonomické směry

Předmět alternativní ekonomické směry zahrnuje následující témata:
krize industrialismu a její odraz v ekonomii
ekonomika, příroda a globální krize současné civilizace
práce významných alternativních ekonomů (H. Handerson, H. Daly, N. Georgescu-Roegen aj.).
rozdělení alternativních ekonomických směrů: teorie zabývající se integrací ekonomiky, resp. společnosti do vyšších systémů; teorie zabývající se vztahem ekonomie a energie; teorie zabývající se vztahem entropie a ekonomie; teorie zabývající se alternativními ekonomickými nástroji; teorie zabývající se kritikou industrialismu a globalizace; teorie zabývající se kritikou světových finančních institucí).
alternativní ekonomické teorie podporující směřování k udržitelnému rozvoji.
koncept ekologické daňové reformy, negawattová revoluce A.B. Lovinse, win – win strategie.

Bezpečnost, konflikt a rozvoj

Kurz „Security, Conflict and Development“ je zaměřen na pochopení a analýzu bezpečnostních hrozeb a jejich vlivu na rozvoj. Pozornost bude věnována následujícím tématům: příčiny bezpečnostních hrozeb a jejich vliv na rozvoj, studium dynamiky konfliktů, měnící se charakter bezpečnostních hrozeb, strategie a metody plánování a implementace rozvojových intervencí v nestabilních oblastech, koncept „DO NO HARM“, atd. V rámci kurzu bude také věnována pozornost potencionální roli rozvojové spolupráce jako faktoru prevence, včasného varování a transformace konfliktů.

Ekonomie životního prostředí

Předmět seznamuje studenty s ekonomickým přístupem k problematice životnímu prostředí. Probíraná témata zahrnují: ekonomické přístupy k životnímu prostředí, externality a veřejné statky, analýza nákladů a přínosů, oceňování životního prostředí, nástroje ochrany životního prostředí, ekonomie přírodních zdrojů, životní prostředí a rozvoj. Důraz je kladen na možnosti, jak lze pomocí ekonomické analýzy řešit problémy životního prostředí.

Přehled přírodních rizik a hazardů

Předmět je zaměřen na problematiku přírodních rizik a hazardů. Definovány jsou základní pojmy riziko a hazard včetně historického aspektu. Obsah přednášky je rozdělen na část věnovanou endogenním přírodním rizikům, zejména sopečné činnosti, zemětřesení a extraterestrickým vlivům, a na část věnovanou exogenním rizikovým jevům, zejména hydrologickým (povodně, zaplavení pobřežních oblastí, tsunami), klimatickým a meteorologickým (přívalové srážky, tropické cyklony, silné větry) a geomorfologickým (sesuvy, eroze). U každého z rizikových jevů je věnována pozornost příčinám vzniku, metodám hodnocení, následkům a historicky nejvýznamnějším událostem.

Rozvoj venkova

Předmět seznámí studenty s klíčovými koncepty a aspekty rozvoje venkova. Témata zahrnují analýzy role zemědělství a dalších sektorů v omezování chudoby venkovských oblastí, životní strategie obyvatel venkova, nástroje rozvoje venkovských oblastí (ekonomické, tržní nástroje a alternativní přístupy), roli institucí a politik v rozvoji venkova, potravinovou otázku a konečně disparity a vztahy mezi městskými a venkovskými oblastmi.

Rozvojová politika Evropské unie

Kurz je zaměřen na historický vývoj, současný stav a i budoucí perspektivy vzájemných politických a ekonomických vztahů a spolupráce mezi EU a rozvojovými zeměmi, se zvláštním důrazem na historické vazby a ekonomickou interdependenci na konci 20. a na počátku 21. století. Předmět poskytuje základní informace o institucionálním a právním rámci, nástroji vzájemné spolupráce, jakož i jejím financováním.

Zemědělství a rozvoj venkova

V úvodní části předmětu jsou objasněny abiotické a biotické prvky agroekosystému a principy jeho fungování. Následuje studium původu, vývoje a diversity zemědělských systémů; pozornost je věnována produkčním i mimoprodukčním funkcím zemědělství. Student identifikuje příčiny a důsledky modernizace zemědělství ve 20. století včetně fungování principů WTO a zemědělské politiky EU a jejich environmentálních a sociálních důsledků

Participativní GIS v rozvoji

Participativní geografické informační systémy jsou přístupem, který v sobě integruje participativní způsoby sběru dat a komunitního plánování s prostorovými informacemi a jejich managementem. Tento přístup vznikl spontánním splynutím participativních výzkumných metod a geografických informačních systémů. Předmět poskytuje základní přehled využití nástrojů GIS a dálkového průzkumu země v participativním výzkumu se zaměřením na rozvojové země. Studenti budou také seznámeni se základními metodami kvalitativního participativního výzkumu. Předmět zahrnuje výzkum v terénu, při kterém se studenti ověří možnosti aplikace participativních metod výzkumu a zjistí jejich případné limity. Předmět předpokládá základní znalost geografických informačních nástrojů.

Základy diplomacie

Předmět se věnuje vymezení diplomacie v systému mezinárodních vztahů, historickému vývoji a významným mezníkům v dějinách diplomacie. Bude popsána současná diplomatická praxe s ohledem na vztah k rozvojovým zemím a základní prvky a fáze procesu mezinárodního vyjednávání.

Exkurze do českých rozvojových institucí

Příprava na práci v rozvojových zemích

– studenti si promyslí své motivace a svá očekávání vůči práci v zahraničí
– studenti se seznámí s historií fenoménu mezinárodního dobrovolnictví, jeho rolí v rozvojové spolupráci a dokážou kriticky reflektovat vznik a existenci stereotypů souvisejících s iniciativami mezinárodních dobrovolníků a rozvojových pracovníků
– studenti se seznámí s etikou mezinárodního dobrovolnictví a práce v zahraničí
– studenti si zformulují vlastní projektový záměr a získají praktické rady a informace týkající se pobytu v dané zemi (výzkum vs. stáž/práce v hostitelské organizaci), bezpečnosti, zdraví, atd.
– studenti rozvinou své dovednosti v oblasti interkulturní komunikace a týmové spolupráce
– studenti zformulují své porozumění termínu aktivní občanství a získají přehled o možnostech využití svých zkušeností a dovedností získaných během pobytu v zahraničí po návratu zpět do ČR
– po skončení kurzu se studenti budou cítit připraveni po osobní i profesní stránce na dlouhodobější pracovní, studijní či dobrovolnický pobyt v rozvojových zemích

Personální a finanční managament

Předmět je zaměřen na základy dvou oblastí ekonomického života, nicméně i tyto dvě oblasti se velmi prolínají. V oblasti personálního managementu budou probírány postupy výběru a přijímání/propouštění zaměstnanců, motivace a hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a profesní růst, řízení pracovního výkonu, dále problematika pracovně-právních vztahů. V oblasti finančního managementu se předmět zaměřuje na základní terminologii financí, základní finanční gramotnost, základní daňovou problematiku, ale i na znalost a orientaci v základních účetních výkazech.

Exkurze do evropských institucí 3

Filmový seminář

Předmět je primárně zaměřen na rozvoj měkkých dovedností, kterým zaměstnavatelé přikládají stále větší důraz při výběru svých zaměstnanců. Z měkkých dovedností bude kladen důraz především na komunikaci, logickou argumentaci, asertivitu a týmovou spolupráci. Kromě měkkých dovedností se bude předmět zabývat i aktuálními tématy z oblasti rozvojových studií a globálních problémů. Na každém semináři bude promítán dokumentární film a po filmu budou studenti o dané problematice diskutovat, simulovat scénáře a hrát týmové hry. Filmy budou promítány především v anglickém jazyce s anglickými titulky.

Geografie cestovního ruchu a rekreace

Pozornost bude věnována teoreticko-metodologickým problémům geografie cestovního ruchu. Zabývat se budeme: předpoklady a potenciálem CR; klasifikací, typologií a prostorovou organizací CR; vztahy CR s geografickým prostředím. Pozornost bude věnována také udržitelnému cestovnímu ruchu a republikovému a světovému regionálnímu přehledu.

Geologie 1

Základy mineralogie a petrografie. Geologie a její postavení v systému přírodních věd. Základy morfologické krystalografie. Prvky souměrnosti, operace souměrnosti. Krystalové soustavy, charakteristika jejich holoedrických oddělení, tvary. Strukturní a chemická krystalografie. Fyzikální vlastnosti minerálů – barva, lesk, štěpnost, hustota, tvar agregátů. Systematická mineralogie. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, karbonáty, boráty, sulfáty, fosfáty, organolity. Systém silikátů. Důležití zástupci jednotlivých tříd a jejich charakteristika. Základy petrografie. Hlavní, vedlejší a akcesorické minerály. Horninotvorné minerály, horninotvorné fosílie. Genetická klasifikace hornin. Petrografie vyvřelých hornin, jejich geneze a nejdůležitější zástupci. Petrografie sedimentárních hornin, jejich geneze a nejdůležitější zástupci. Petrografie metamorfovaných hornin, jejich geneze a nejdůležitější zástupci. Rozšíření základních horninových typů v České republice a jejich hospodářský význam.

Krajinná ekologie

 

Regionální geografie ČR 1

Přednášky se věnují následujícím okruhům témat: geologický vývoj a geologická stavba Českého masivu a Karpat; ložiska a těžba nerostných surovin; geomorfologický vývoj a geomorfologické členění ČR; základní typy reliéfu (krasový reliéf, reliéf pískovcových skalních měst, vulkanický reliéf); základní charakteristiky geomorfologických celků provincií Česká vysočina, Západní Karpaty, Středoevropská nížina a Západopanonská pánev; hydrologické poměry – režimy vodních toků, jezera, přehradní nádrže, rybníkářské oblasti, problematika znečištění vodních toků, hydrologické extrémy v ČR; klimatické poměry ČR a znečištění ovzduší; pedogeografické a biogeografické poměry ČR; ochrana přírody a krajiny ČR (historie ochrany, legislativní omezení, kategorie chráněných území).

Religionistika

V jednotlivých blocích budou studenti krátce uvedeni nejprve do obecného pojetí religionistiky a poté do jednotlivých velkých náboženství. U každého ze světových náboženství bude ukázáno jeho současná podoba v rituálech, praktikách, zvycích a pozitivnímu vlivu na své členy. Dále bude diskutována otázka jeho vlivu na politickou situaci regionu. Jedno z témat bude zaměřeno na spojení náboženství a násilí, konflikty mezi náboženstvími a jejich dopadu na sociální a politickou sféru.

Soběstačné technologie pro rozvoj. svět

Chudí lidé v rozvojovém světě čelí mnoha environmentálním problémům a zdravotním rizikům. Problémy jsou často řešitelné pomocí zařízení, která jsou levná a zhotovitelná místními lidmi z dostupných materiálů. Šíření těchto technologií brání mj. nedostatečné povědomí v řadách osob zabývajících se rozvojovou pomocí. Předmět má za cíl tento deficit napravit a poskytnout přehled jednoduchých technických řešení konkrétních problémů rozvojového světa.

1. Sluneční vařiče – fyzikální základy slunečního záření, druhy slunečních vařičů, materiály, postup výroby, zásady efektivního vaření, solární sušírny, solární kolektory, konstrukce paraboly.

2. Kamna – druhy paliv, dřevěné uhlí, hospodaření se dřevem, produkty hoření, materiály pro stavbu kamen, měření účinnosti kamen, sušírny ovoce vytápěné dřevem, zahradní pece.

3. Agrolesnictví – odlesňování, potravinová bezpečnost, stromy vázající dusík, energetické rostliny, kompostování.

4. Biouhel – pyrolýza, působení biouhlu v půdě, biouhel pro mitigaci klimatických změn, produkce biouhlu.

5. Voda – sběr dešťové vody, paterizace, sterilizace UV zářením, písková filtrace, kompostovací toalety, prevence malárie.

6. Elektřina – fotovoltaika, větrné generátory, vodní turbíny, úsporné vařiče.

7. Udržitelné stavění – pohled do historie stavění, specifika staveb dle klimatických podmínek, výběr místa z hlediska bezpečnosti, kamenné zdivo, hliněné stavby, dřevostavby, stavění z odpadu, tepelné izolace, rekuperace.

Úvod do humanitární práce

Předmět je úvodem do humanitární práce. Všímá si základních aspektů humanitární práce resp. humanitární pomoci, a to i ve vztahu k rozvojové spolupráci a sociální pomoci. Postupně jsou probírána témata: vlastní obsah humanitární práce, její charakteristiky a vymezení, principy, její úskalí apod., humanitární pracovník – jeho kompetence (znalosti, dovednosti, chování), etické aspekty humanitární práce, ohrožení a bezpečnost při výkonu humanitární práce na humanitárních misích. Důraz je kladen na propojení teorie s praxí, využívány jsou zkušenosti z humanitárních misí přednášejícího.

Anglický jazyk 4

Kurz je zaměřen na slovní zásobu a gramatiku s cílem zlepšit konverzační dovednosti v anglickém jazyce. Zvláštní pozornost je věnována konverzačním tématům v oblasti rozvojových studií.

Filmový seminář 2

Geologie 2

Geologie, definice, předmět studia. Struktury primární a sekundární. Země a její postavení ve vesmíru. Základní fyzikální a chemické vlastnosti, geofyzikální model Země – kůra, plášť a jádro. Litosféra a astenosféra. Principy deskové tektoniky, struktury divergentní, konvergentní a transformní. Základní geologické pochody – magmatizmus a vulkanizmus, sedimentace, metamorfóza a zemětřesení, jejich základní charakteristika a vztahy ke geotektonickému prostředí litosférických desek. Wilsonův cyklus – riftogeneze, subdukce, kolize. Orogeny a pásemná pohoří. Kratony (štíty) a tabule (platformy). Exogenní geologické procesy – zvětrávání, půdotvorný proces, vlastnosti sedimentů, svahové pohyby, činnost srážkové a podzemní vody, činnost vodních toků, činnost mrazu, ledu, krasové jevy, geologická činnost větru, moří a jezer. Geologie a čas, historická časová škála a přehled geologických eratem a útvarů.

Komplexní geografická exkurze

Komplexní geografická exkurze je zaměřena na aplikaci poznatků získaných v dílčích geografických disciplínách v praxi. Navštíveny jsou významné fyzickogeografické a sídelní lokality v modelových územích (např. Broumovsko: Adršpašsko-teplické skalní město, Broumovský klášter; Trutnovsko: žacléřsko-svatoňovický revír; Krkonoše; Frýdlantsko: Jizerské hory, Lázně Libverda; Českolipsko: bývalý vojenský prostor Ralsko; Mladoboleslavsko: závod Škoda Auto a. s., Dokesko). Na jednotlivých lokalitách je hodnocen jejich přírodní a socioekonomický potenciál a možnosti jeho využití.

Pohybové aktivity pro MRS

Obsahem kurzu je využití pohybových her v různém kulturním a jazykovém kontextu. Studenti si vyzkouší sami pohybové aktivity připravit a vést. Výuka během semestru obsáhne následující témata – pohybové aktivity v oblastech po katastrofě, hry a hračky ve slumu, pohybové a kooperativní hry, hry bez přípravy, hry bez pomůcek, hry pro účastníky s handicapem, hry bez mluvení, hry v cizím jazyce a fair play fotbal.

Regionální geografie ČR 2

Geograficko-politická poloha České republiky, historicko-geografický vývoj českých zemí, veřejná správa a její vývoj, obyvatelstvo a sídelní struktura, průmysl a jeho odvětvová struktura, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, doprava, obchod, služby, cestovní ruch a rekreace, ekonomická integrace do struktur EU a globální ekonomiky, geografická regionalizace – socioekonomické regiony.

Úvod do inf. a komunikačních technologií

V úvodní části předmětu se studenti seznámí se základními pojmy digitalizace obrazu. Následuje seznámení s funkcemi digitálního fotoaparátu v souvislosti s různými možnostmi jeho využití. Další část je věnována zpracování fotografií v počítači. Pokračuje blok věnovaný zvuku, jeho záznamu, digitalizaci a reprodukci. Na probrané učivo navazuje blok videotechniky opět se zaměřením na přiměřenost techniky pro konkrétní účely. Součástí výuky jsou praktické ukázky a částečně i možnost si některé technologie osobně vyzkoušet.

Program výuky:
1. Úvodní pojmy
2. Digitální fotografie a fotoaparáty
3. Základy fotografické kompozice
4. Zpracování digitální fotografie
5. Princip přenosu zvuku
6. Záznam, digitalizace a reprodukce zvuku
7. Princip přenosu obrazu, video versus počítač
8. Záznam a digitalizace videozáznamu.
9. Základy zpracování videozáznamu
10. Praktické cvičení práce s videozáznamem

Úvod do psychologie, psychohygiena

Hlavním cílem je uvést studenty do obecné problematiky psychologie s hlavním důrazem na moderní psychohygienu a to především na praktické metody péče o duševní zdraví. Absolvování předmětu by mělo nejen usnadnit studentům orientaci v metodách (často komerčně nabízených a ne vždy seriózních), především je ale také vybavit schopností kritického posouzení toho, co je důležité pro jejich vlastní duševní zdraví.

Struktura předmětu: Předmět psychologie. Její historie, metodologie, základní směry v psychologii. Obecná psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie. Co je to duševní hygiena? Historie a současný pohled. Kritérie duševního zdraví a duševní rovnováhy. Člověk a životní prostředí. Adaptace a stres. Zvyšování odolnosti vůči stresu. Komplexní pohled na člověka. Tělo a mysl. Některé modely. Holistické přístupy. Význam tělesných cvičení pro duševní rovnováhu. Životospráva. Meditace a její význam, užití. Duševní hygiena a etické zásady. Psychohygiena a hledání smyslu života.

Úvod do žurnalistiky, práce s médii

Vymezují se vzájemné vztahy jako žurnalistika a zábava, reklama, politika, veřejnost, právo, etika. Charakterizují se žurnalistické žánry, postupy a jazyk. Pojednává se také o profesích souvisejících s žurnalistikou, o zdrojích informací a jejich získávání, ověřování, zpracování a uchování, dále o tiskových agenturách a využívání jejich informačního servisu.