Praxe v instituci

Praxe v instituci

Požadavky na absolvování předmětů „Praxe v instituci“ na Bc. a Mgr.

Systém praxí a stáží na Katedře rozvojových studií se neustále vyvíjí, s cílem lépe naplňovat potřeby studentů i institucí, se kterými katedra spolupracuje. Snažíme se posilovat zejména následující složky: příprava na praxi, management očekávání a reflexi zkušeností a získaných dovedností, aby bylo aktivněji podpořeno učení a profesionální rozvoj studentů.

S dotazy k praxím se nově obracejte na Lenku Duškovou, nejlépe v konzultačních hodinách nebo výjimečně e-mailem.

Výběr instituce/organizace pro praxi

Vybranou organizaci, ve které bude praxe probíhat, je nutno předem konzultovat s Lenkou Duškovou. Obecně by mělo jít o rozvojově relevantní vládní nebo nevládní organizaci, privátní firmu, akademickou instituci či think-tank, popř. orgány místní správy a samosprávy (např. projektově relevantní praxe na úrovni obcí). Dále lze praxi realizovat ve spolupráci se členy Katedry rozvojových studií (pomocná vědecká síla; prezentace rozvojových témat a prezentace Katedry rozvojových studií pro potencionální zájemce o studium z řad žáků středních škol).

Požadavky a dokumenty

Praxe v bakalářském programu je čtyřtýdenní. To odpovídá minimálně 120 odpracovaným hodinám. Praxe pro studenty a studentky magisterského studia je osmitýdenní, tj. alespoň 320 pracovních hodin. Je možné kombinovat pracovní činnost (praxi) pro více institucí. Praxi je nutné absolvovat v průběhu studia. Lze kombinovat praxi v České republice a zahraničí (ALE!!!) pouze pokud zahraniční praxe nebude uznána (a ohodnoceny kredity) jako jiný předmět.

Podmínkou uznání praxe v akademickém roce 2016/2017 je (a) odevzdání 3 klíčových dokumentů a (b) aktivní účast na „Okénku do praxe“:

Minimálně měsíc před nástupem na praxi do instituce je třeba konzultovat nejen vybranou organizaci ale i připravenou vstupní zprávu.

 • VSTUPNÍ ZPRÁVA (odeslat ve formátu MS Word, PdF: prijmeni_vz (napr. Novakova_vz.pdf):
  • krátký popis organizace (s ohledem na jakou dimenzi rozvoje se zaměřuje)
  • popis pracovní pozice ve vybrané organizaci
  • předpokládaná náplň práce
  • cíle/motivace a očekávání studenta: dovednosti a zkušenosti, které v rámci praxe na vybrané pozici nabude/rozvine

Nejdéle měsíc po ukončení praxe v instituci je nutno dodat formální potvrzení a vypracovanou evaluační zprávu.

 • FORMÁLNÍ POTVRZENÍ o absolvování praxe v požadovaném rozsahu, které musí obsahovat  (odeslat ve formátu MS Word, PdF: prijmeni_vz (napr. Novakova_potvrzeni.pdf):
  • hodinový/datumový rozsah praxe
  • razítko instituce
  • podpis odpovědné/kontaktní osoby
  • kontaktní údaje (absolvování praxí bude namátkově ověřováno)
 • EVALUAČNÍ ZPRÁVA (odeslat ve formátu MS Word, PdF: prijmeni_vz (napr. Novakova_ez.pdf)
  • zpracovaná studentkou/studentem v rozsahu min. 500 slov:
  • evaluace relevantních zkušeností a dovedností získaných během praxe z hlediska jejich využití při dalším studiu mezinárodního rozvoje či budoucího uplatnění na trhu práce
  • zhodnocení do jaké míry byly naplněny předem stanovené cíle, porovnání očekávání a skutečně získaných dovedností
  • reflexe silných a slabých stránek studenta ve vztahu k úkolům, které na praxi vykonával

 

 •  „OKÉNKO DO PRAXE“ – jednodenní setkání (jaro 2017) v rámci kterého budou na Univerzitu Palackého pozváni zástupci organizací zabývajících se rozvojovou problematikou a spoluprací. Studenti tak budou mít možnost získat přehled o činnosti těchto institucí a potenciálních zaměstnavatelů. Podrobnější informace o termínu, programu a požadavcích účasti budou zveřejněny na webu katedry na začátku letního semestru 2016/2017.

Zápis předmětu do STAGu/indexu

Po předložení a uznání výše uvedených dokumentů kompetentním pracovníkem katedry (Lenka Dušková) se student zapíše do STAGu na nejbližší vyhlášený termín. V tento termín (nebo později) si přijde pro zápis do indexu. Termíny budou do STAGu přidávány v průběhu semestru.

Praxe a stáže pro studenty MRS

Informace o možnostech praxí a stáží pro studenty MRS