Informace o studiu

Charakteristika studijního oboru

Studijní program: Geografie

Studijní obor: Mezinárodní rozvojová studia

Doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Doporučený studijní plán: zde

Studijní obor Mezinárodní rozvojová studia poskytuje studentům potřebné znalosti a dovednosti pro analýzu rozvoje méně rozvinutých zemí. Studijní plán oboru klade důraz na geografické zaměření oboru a na vyváženost ostatních disciplín přispívajících k porozumění vývoji v této skupině zemí. Z geografické oblasti je kladen důraz na základy fyzické a socio-ekonomické geografie, regionální geografii rozvojových regionů a environmentální studia. Společenskovědní oblast poskytuje základy relevantních disciplín, jako jsou ekonomie, sociologie a mezinárodní vztahy. Základ rozvojové specializace tvoří předměty zaměřené na rozvojové teorie, rozvojovou ekonomii a politiku a rozvojovou spolupráci. Praktická část studia je zaměřena na rozvoj dovedností, především v oblastech získávání, zpracovávání a vyhodnocování informací (kvantitativní a kvalitativní metody, práce s počítačem), jazykových kompetencí (anglický jazyk a jeden další světový jazyk) a managementu (řízení projektů).

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia je připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe. Absolventi budou ovládat znalosti a dovednosti nutné pro působení ve vládních a nevládních institucích, které se zabývají rozvojovou problematikou. Především jde o vládní a nevládní instituce, které se podílí na české a evropské rozvojové spolupráci, nevládní think-tanky a mezinárodní organizace zabývající se rozvojovou problematikou. Komplexní znalost rozvojových regionů a silná jazyková vybavenost kvalifikují absolventy také pro práci v soukromých společnostech, které obchodují s rozvojovými zeměmi. Praktické a relativně široké zaměření studijního oboru umožní absolventům uplatnění ve veřejné správě v České republice i mimo oblast rozvojové spolupráce.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského oboru Mezinárodní rozvojová studia získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti pro analýzu rozvoje méně rozvinutých zemí. Z teoretických znalostí bude disponovat hlubokými znalostmi geografického základu a rozvojových regionů, širokými znalostmi společenských věd a environmentálních studií a specializovanými znalostmi rozvojové problematiky. Díky praktickým dovednostem dokáže absolvent získané znalosti aplikovat v praxi. Jedná se především o schopnost získávání, zpracovávání a vyhodnocování informací (prostřednictvím kvantitativních i kvalitativních metod), schopnost komunikovat ve dvou světových jazycích (z nichž jeden je angličtina) a schopnost řízení projektů a týmů ve vládním, nevládním i soukromém sektoru. Získané znalosti a dovednosti budou absolventi schopni uplatnit při řešení problémů, jak samostatně tak při práci v týmu. Kompetence k dalšímu učení ve spojitosti se získanými znalostmi a dovednostmi kvalifikují absolventa pro další studium v navazujících magisterských studijních oborech podobného zaměření.