Přijímací řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat pouze v případě, že počet přihlášených uchazečů o studium bakalářského oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj převýší kapacitu oboru.

Přijímací zkouška je písemná, přičemž jsou testovány znalosti ze tří základních okruhů: zeměpisu v rozsahu středoškolského učiva, základní orientace v oblasti biologie a ekologie a všeobecného přehledu zaměřeného, nikoli však výhradně, na současné dění u nás i ve světě, související s environmentální problematikou. Zkouška je v českém jazyce.

Za písemnou zkoušku může uchazeč získat maximálně 90 bodů, dalších 10 bodů může získat za mimořádné aktivity (účast minimálně v krajském kole zeměpisné olympiády, středoškolská odborná činnost (SOČ), účast na projektech, spolupráce a dobrovolnictví v rámci relevantních organizací zaměřených na environmentální problematiku, ochranu přírody, nevládních organizacích atp.). Doklady o účasti v odborných soutěžích a další mimořádné činnosti můžete zaslat společně s přihláškou ke studiu nebo donést osobně v den přijímací zkoušky.

Zde naleznete zadání a řešení přijímacích zkoušek:

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazeči o studium může být prominuta přijímací zkouška v těchto dvou případech:

(a) Národní srovnávací zkouška – Obecné studijní předpoklady

Uchazeč dosáhne minimálního percentilu 80 v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů v základní verzi. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

(b) Výsledky ze střední školy a z oborové olympiády

Uchazeč dosáhne průměrného prospěchu z předmětů přijímací zkoušky (zeměpis) na střední škole menší nebo roven 1,80 a současně se uchazeč umístil na 1.–3. místě v celostátním kole oborové olympiády (preferován zeměpis).

Počet dostupných míst pro uchazeče přijaté na základě přijímacích zkoušek závisí na počtu uchazečů, kterým bude prominuta přijímací zkouška.

Podrobnosti o přijímacím řízení a prominutí přijímací zkoušky naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UP zde.

Elektronickou přihlášku ke studiu na UP naleznete zde.