Předměty

 

» Povinné « 

Biogeografie

RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Předmět se zabývá následujícími tématy: charakteristika biosféry; zákonitosti a příčiny rozšíření organizmů na Zemi; vztahy v geobiocenóze; ekologické faktory a podmínky prostředí; biogeografická charakteristika geobiocyklů; biogeografická charakteristika geobiomů; kartografické znázornění bioty; biogeografie ČR.

Geomorfologie

Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Obsahem předmětu je: začlenění geomorfologie do systému věd; geomorfologické školy a vývoj geomorfologických názorů; stavba pevného zemského tělesa (seismický model), geotektonické hypotézy; teorie litosférických desek; endogenní geomorfologické pochody (sopečná činnost a sopečné tvary, zemětřesení a vliv na vývoj reliéfu); strukturní geomorfologie – vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu, strukturní typy reliéfu, strukturní geomorfologie oceánského dna; dynamická geomorfologie – zvětrávací, svahové, fluviální, krasové, kryogenní (glaciální, nivační a periglaciální), eolické, marinní, biogenní pochody a tvary; antropogenní geomorfologie.

Hydrologie

přednášející: RNDr. Renata Pavelková Chmelová, Ph.D.

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat:

 • hydrologie – historie vědního oboru, zdroje informací a dat, metody hydrologického výzkumu, ČHMÚ
 • hydrosféra – světové zásoby vody, malý a velký vodní oběh
 • hydrometrie
 • extrémní hydrologické jevy – povodně, sucho
 • hydrografie – vodní režim řek, charakteristiky povodí

Dále fluviální tvary; říční krajina; základy vodního hospodářství; hydrologie podpovrchových vod; limnologie; vodní stavby a využívání vodních zdrojů; hydrologické modely; základy oceánografie; fyzikální a chemické vlastnosti mořské vody.

Meteorologie a klimatologie

Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Předmět se zabývá tématy: meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny a jejich význam při studiu geografie; družicová meteorologie a klimatologie; 
světová meteorologická organizace; úplný klimatický systém; distanční metody meteorologických měření a pozorování; kategorie klimatu; zemská atmosféra (ozon v atmosféře, skleníkový efekt); sluneční záření v zemské atmosféře a na aktivním povrchu; teplotní režim atmosféry; úloha vody v atmosféře; tlak vzduchu; proudění vzduchu jako fyzikální jev; systémy cirkulace atmosféry; vzduchové hmoty; základy synoptické meteorologie a předpovědi počasí; klima Země a jeho vývoj; topoklima, klima měst; klasifikace klimatu, typizace povětrnostních situací; kolísání klimatu a klimatické změny; atmosféra jako složka životního prostředí – ochrana ovzduší; klima a člověk, fenologie; klimatický informační systém; základní meteorologické přístroje; zpracování základních klimatologických charakteristik.

Základy humánní geografie 1

Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Po části zaměřené na úvod do studia humánní geografie následuje podrobné seznámení s geografií obyvatelstva a geografií sídel. Pozornost je věnována 
např. vývoji a prostorové diferenciaci obyvatelstva a sídelních systémů, přirozenému a migračnímu pohybu obyvatelstva, strukturám obyvatelstva, typologii, regionalizaci a vnitřní struktuře městských i venkovských sídel, procesu urbanizace a suburbanizace.

Anglický jazyk 1 a 2

Mgr. Nikola Medová

Předmět kromě anglické gramatiky rozvíjí také komunikační dovednosti studentů. Konverzační témata jsou zaměřena na oblast životního prostředí a příbuzných oblastí. V průběhu kurzu jsou adresována následující témata: systém AJ časů (přítomné, minulé, budoucí, předpřítomné, předminulé, prosté a průběhové), podmiňovací způsob, způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, zvratná slovesa, slovesné vazby infinitivní, gerundium, participium, vedlejší věty časové, podmínkové (všechny typy), účelové, přípustkové, nepřímá řeč, nepřímá otázka.

 

Základy obecné ekologie

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D. 

Nástin vývoje ekologie jako vědy, ekologie versus environmentalismus, základní terminologie oboru. Faktory prostředí a zdroje. Teorie ekologické niky. Natalita, mortalita a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová kompetice, predace a její význam pro populační dynamiku a strukturu společenstev, základy populační dynamiky, metapopulační modely, ekologie společenstev, potravní sítě. Druhové bohatství v čase a prostoru. Ekosystém – struktura a dynamika, základy produkční ekologie, biogeochemické cykly v ekosystému. Základy klasifikace ekosystémů. Úvod do teorie ekosystémových služeb. Nejistoty a spolehlivost ekologických dat, stručný přehled ekologické metodologie.

Environmentální ekonomie

Mgr. Miroslav Syrovátka, DiS. 

Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickým přístupem k životnímu prostředí. Tematické okruhy: ekonomie a životní prostředí (environmentální a ekologická ekonomie, vztah ekonomiky a životního prostředí); ekonomická analýza znečištění (externality a veřejné statky, efektivní míra znečištění, analýza nákladů a přínosů, oceňování životního prostředí, diskontování); environmentální politika (nástroje environmentální politiky, environmentální daňová reforma); ekonomie přírodních zdrojů (obnovitelné a neobnovitelné zdroje); udržitelný rozvoj (ekonomický růst a životní prostředí, environmentální Kuznetsova křivka, silná a slabá udržitelnost, agregované ukazatele udržitelnosti); mezinárodní dimenze (mezinárodní obchod a životní prostředí, změna klimatu); ekologická ekonomie (alternativní ekonomické směry a životní prostředí).

Environmentální historie

Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Cílem předmětu je představení oboru environmentální historie a seznámení se s vývojem vztahu mezi civilizací a životním prostředím v průběhu lidských dějin. V rámci předmětu bude analyzována otázka vztahu lidských populací a prostředí a hledána odpověď na otázku, nakolik devastace životního prostředí a s ní spojené ekonomické a sociální krize přispěly k zániku řady vyspělých civilizací. Seminář bude sledovat dějiny environmentálních krizí (zejména antropogenních) a jejich dopad na stabilitu starověkých civilizací (Egypt, Přední východ, Dálný východ, předkolumbovské civilizace Latinské Ameriky, Řecko, Řím), společností evropského středověku stejně jako novověkých společností až po modernu. Pozornost bude věnována zároveň dobovým pokusům o ochranu přírody (náboženská tabu, environmentální zákonodárství). Základ seminární práce bude představovat studium dobových písemných i archeologických pramenů, s nimiž se studenti budou seznamovat prostřednictvím domácí četby, prezentací, videofilmů i terénní exkurze. Environmentální dějiny Českých zemí s důrazem na vývoj krajiny budou studovány i prostřednictvím terénní exkurze. Environmentální dějiny – vymezení problému, vědecké zázemí a metodologie, archeologické a písemné prameny. Environmentální problémy v dějinách a jejich dopad na vývoj společnosti, význam životního prostředí pro formování civilizace, demografické aspekty – vztah populace a zdrojů. Životní prostředí a nejstarší civilizace. Příroda jako posvátný prostor. Ekologické a přírodní katastrofy v civilizacích starověkého Středomoří, Předního východu, Indie, Dálného východu a předkolumbovské Ameriky. Mýtus o potopě a jeho historické kořeny. Životní prostředí a civilizace starověkého Řecka a Říma. Kulturní krajina antického světa. Vulkanická činnost a antické civilizace. Antické zemědělství v environmentálních souvislostech. Vztah k lesům a vodním zdrojům. Antické město a jeho environmentální problémy. Vztah k přírodě ve světle antické mytologie, literatury, filozofie a přírodních věd. Úniky do přírody, mýtus venkova, arkadská krajina a bukolská poezie. Vztah ke zvířatům a rostlinám v antické kultuře. Domácí zvířata, lov, hry. Vegetariánství v antice. Péče o životní prostředí v antice – administrativa a zákonodárství. Environmentální problémy a jejich podíl na ekonomickém, sociálním a politickém úpadku a kolapsu Západořímské říše. Životní prostředí evropské společnosti středověku – kolonizace, nové zemědělské technologie a proměna krajiny. Epidemie – jejich environmentální příčiny a důsledky. Environmentální dějiny Evropy a Ameriky v raném novověku a moderní době – kolonizace území mimo Evropu a její důsledky. Průmyslová revoluce a environmentální problémy moderního světa. Klimatické změny v historii a jejich dopad na vývoj civilizace. Environmentální migrace v dějinách a dnes. Environmentální dějiny Českých zemí a proměny české krajiny.

Environmentálně-geografická exkurze

Mgr. Simona Šafaříková

Komplexní environmentálně-geografická exkurze je zaměřena na aplikaci poznatků získaných v dílčích environmentálních a geografických disciplínách v praxi. Navštíveny jsou lokality významné z hlediska ochrany přírody a krajiny a místa problematická z hlediska antropogenního zatížení životního prostředí. Cílem exkurze je též seznámit studenty s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje na příkladu obcí a mikroregionů zapojených do národní sítě Zdravých měst ČR.

Úvod do environmentalistiky

Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Kurz je koncipován jako uvedení do jednotlivých směrů environmentální problematiky a první přiblížení většiny látky, s níž se studenti setkají ve speciálně zaměřených kurzech v průběhu studia. Ozřejmuje vzájemné vztahy a naznačuje historické souvislosti a posloupnosti vývoje environmentálního
diskurzu. Představena bude dimenze přírodovědná i společenskovědní. 

 • místo environmentálních studií ve struktuře současných věd; přehled informačních zdrojů (knihy, časopisy, elektronické zdroje)
 • výhody a limity interdisciplinárního přístupu; obecné limity vědy (paradigmata, technomorfní a sociomorfní modelování)
 • vztah přírodních věd (zejm. ekologie) a environmentalismu dříve a dnes; klíčové pojmy v ekologii, environmentalismu, ochraně přírody (biodiverzita, masové vymírání atd.) a jejich vzájemné vztahy; současná diskuse
 • koncepty místa člověka v přírodě, biologické determinismy; darwinismus, lamarckismus a kreacionismus – jejich formy a odnože; oganismální a genocentrický pohled na přírodu
 • antropologické a psychologické determinace člověka; lidské a zvířecí v člověku
 • environmentální filosofie – zrcadlo vývoje environmentálního myšlení; exkurz do oboru
 • jedna planeta – základní pojmy fyzicko-geografických věd ve vztahu k environmentálním studiím
 • politika, ekonomie a environmentalismus; liberální a konzervativní východiska; vzácnost a cena v ekonomii a environmentalismu; externality; role reklamy; role spotřebitele; role nevládních organizací; trh a monopol; otázka pokroku; zelné odstíny ekonomiky
 • právo a environmentální problémy; nepatřičnost environmentálních otázek kontextu filosofie kontinentálního práva
 • systémové přístupy – význam, cíle, úspěchy a neúspěchy systémových analýz, globálních řešení a jejich kritika; od Bruntlandové k ekosystémovým službám; kauza Lomborg
 • technologie; tvrdé a měkké (zelené), jejich podoby a charakteristiky; faktor čtyři; dostupnost a kritika technologických řešení
 • shrnutí novinek v oboru v průběhu semestru

 

Globální environmentální problémy

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Cílem předmětu je podat základní charakteristiku současných globálních problémů s důrazem na globální environmentální problémy. Jde o analýzu stavu, na kterou posluchači mohou navázat v předmětu „Udržitelný rozvoj“, který se bude zabývat možnostmi, jak na uvedené globální problémy (resp. globální výzvy) reagovat. Vymezení problematiky. Vývoj života na Zemi. Základní údaje o biosféře. Změny a „katastrofy“ v historii způsobené přírodními faktory. Vymezení životního prostředí člověka v průběhu kulturní evoluce. Vliv a význam neolitické revoluce a industrializace. Charakteristika vybraných současných globálních problémů: populační trendy, potravinový problém, zdravotní problémy, problém chudoby. Charakteristika vybraných environmentálních globálních problémů: ohrožení biodiverzity, hospodaření s lesy, půdou a vodou, šíření pouští, znečištění atmosféry, narušení klimatu. 
Ostatní globální problémy: energie, suroviny, odpady, lidská sídla, využití moří a oceánů, potenciální využití Antarktidy Mezinárodní aktivity směřující ke změně stavu, problematika tzv. globálního řízení (global governance).

Základy aplikované statistiky

Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.

Předmět je zaměřen nejen na tradiční statistická témata, jako jsou například kalkulace charakteristik statistických souborů vedoucí k jejich komparaci, nebo studium těsnosti závislosti veličin, ale taktéž na vybrané statistické metody aplikovatelné v dalších předmětech studijního oboru. Předmět je strukturován do následujících kapitol: vymezení základních statistických pojmů, primární analýza datového souboru charakteristiky tříděných a netříděných souborů, charakteristiky úrovně, variability, šikmosti, špičatosti komparace statistických souborů , praktické aplikace a interpretace výsledků základy statistického usuzování, vztah výběrového a základního souboru binomické, Poissonovo, Gaussovo, F a t-rozdělení veličin, konkrétní geografické příklady bodové a intervalové odhady, konfidenční intervaly, testy a jejich spolehlivost těsnost závislosti geografických proměnných, korelační korelační analýza, typické geografické příklady regresní analýza, odhad matematického modelu vztahu závislé a nezávislé proměnné a jeho spolehlivost vybrané statistické metody – analýza časových řad, standardizace dat, studium koncentrace jevu v prostoru, Ossanův trojúhelník, demografická standardizace aj.)

Krajinná ekologie

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Základy krajinné ekologie v pojetí severoamerické a evropské školy. Klíčové koncepty krajinné ekologie. Ekosystémy v krajinné měřítku. Ekosystémové služby a jejich hodnocení. Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody. Kulturní krajina, monitoring změn kulturní krajiny. Geografické informační systémy při analýzách krajiny. Kontroverzní téma ekologických sítí v krajině. Krajinný ráz a jeho ochrana. Klasifikační systémy biotopů ve světě a v ČR. Biotopy v krajině České republiky. Základní principy managementu biotopů. Péče o krajinu a krajinotvorné programy. Ekologie obnovy. Informační zdroje a databáze o krajině.

Ochrana přírody a krajiny

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Přehled základní terminologie oboru. Historie oboru ochrany přírody a krajiny ve světě (od ochrany přírodních památek k ekosystémovém přístupu).
Kritický pohled na příčiny ohrožení biodiverzity globálního ekosystému, teorie velkých vymírání v kontextu nejistot ve fosilním záznamu a současných znalostí globální biodiverzity. Teorie „hot spots“ a jejich stav v jednotlivých biomech. Diskuse o ochranářských prioritách. Globální změny a biodiverzita (zjištěné trendy a souvislosti). Mezinárodní konvence a instituce na ochranu biodiverzity. Ochrana přírody a krajiny v ČR: historie oboru a současnost, základní strategické dokumenty ochrany přírody a krajiny v ČR. Česká národní ochrana přírody v evropském kontextu (Natura 2000). Obecná a zvláštní ochrana přírody a metody její aplikace v ČR. Biologická a naturová hodnocení v rámci SEA/EIA. Nevládní ochrana přírody v ČR a její význam.
Komunikace a práce s veřejností v ochraně přírody. Stav biodiverzity v ČR (přehled aktuálních znalostí a známých trendů). 

Výběrová praxe

garant: Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Praxe ve vybrané vládní nebo nevládní instituci, zabývající se environmentální problematikou nebo problematikou udržitelného rozvoje (Ministerstvo životního prostředí a jeho agentury, Ministerstvo zemědělství a jeho agentury, nevládní organizace, firemní sféra). Má za cíl zvýšit připravenost absolventů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj na budoucí práci v institucích, které jsou angažovány v environmentální oblasti nebo v oblasti udržitelného rozvoje v ČR či v zahraničí. 

Práce s GIS

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

Cílem tohoto kursu je poskytnout pokročilé znalosti o geografických informačních systémech (GIS) a geoinformatice. Důraz je kladen na praktické znalosti a schopnost práce s GIS a to především v programu ArcGIS od společnosti Esri. V rámci cvičení se studenti seznámí s nadstavbovými funkcemi ArcGIS (3D analyst, SpatialAnalyst a Network analyst), s programem ArcGISScene a prací s GPS přístrojem. Kurz zahrnuje tato hlavní témata: Pokročilé analýzy v geoinformatice Alternativní datové zdroje v ČR a ve světě Open-source mapové podklady (OSM) Pokročilé operace nad Digitálním modelem reliéfu Práce s GPS.

 

Právo životního prostředí

Mgr. Dominika Kovaříková

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práva životního prostředí jako odvětví veřejného práva, důraz bude kladen na aplikaci právních norem práva ŽP v praxi, střety veřejného zájmu na ochraně ŽP s jinými veřejnými a soukromými zájmy. Po absolvování kurzu budou mít studenti přehled o těchto oblastech : 

 • ústavní základy práva ŽP 
 • přístup k informacím o ŽP 
 • ochrana vod 
 • ochrana lesa
 • ochrana ovzduší
 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • odpady a obaly
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • integrované povolování
 • ochrana ŽP při územním plánování
 • hluk a vibrace
 • účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ŽP

Udržitelný rozvoj

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Předmět analyzuje základní principy a pilíře udržitelného rozvoje (environmentální, ekonomický, sociální, institucionální). Dále se zabývá hlavními aktéry udržitelného rozvoje v ČR a v zahraničí a indikátory udržitelného rozvoje (jak měřit, jestli se situace zlepšuje či zhoršuje).

 • historie, definice a principy udržitelného rozvoj
 • lidské hodnoty slučitelné a neslučitelné s udržitelném rozvojem, ekologická etika
 • ekonomické nástroje životního prostředí a udržitelného rozvoje, ekologická daňová reforma
 • technologie pro udržitelný rozvoj
 • politické a institucionální aspekty udržitelného rozvoje
 • sektorové aspekty udržitelného rozvoje (zejména energetika, doprava a zemědělství)
 • indikátory udržitelného rozvoje
 • strategie udržitelného rozvoje na národní a evropské úrovni
 • aktéři v oblasti udržitelného rozvoje

 

Seminář k bakalářské práci

garant: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. 

Předmět probíhá formou seminářů o metodologických aspektech psaní odborné práce a individuálních konzultací, kde jednotliví vedoucí prací diskutují se svými studenty problémy a další postup jejich bakalářských prací. 

Základy ekonomie

Mgr. Miroslav Syrovátka, DiS.

Předmět je úvodem do ekonomie pro studenty rozvojových studií. Podává základy ekonomické teorie v oblastech mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými koncepty jako součást všeobecného přehledu a zároveň jim poskytnout základní analytický rámec pro navazující předmět rozvojové ekonomie v druhém ročníku studia. Důraz je kladen na propojení teorie s praktickými příklady a ekonomickou politikou. Předmět nevyžaduje předchozí znalosti ekonomie či pokročilé matematiky. Důraz je kladen na propojení teorie s praktickými příklady a ekonomickou politikou. Předmět zahrnuje tato hlavní témata: 

 • základní ekonomické koncepty
 • trh, poptávka a nabídka
 • firmy a konkurence
 • externality a veřejné statky
 • trh práce a nezaměstnanost
 • ekonomická aktivita
 • daně a fiskální politika
 • peníze a monetární politika
 • mezinárodní obchod a finance

 

Základy geoinformatiky a GIS

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

Cílem tohoto kursu je poskytnout základní znalosti o geografických informačních systémech (GIS) a geoinformatice. Důraz je kladen na reprezentaci reality v digitálním prostředí, popis jednotlivých geoinformačních technologií (GIT), budování GIS a jejich využití v různých vědních disciplínách. V rámci cvičení se studenti seznámí se základy práce v GIS a to především v programu ArcGIS od společnost Esri, dále si studenti osvojí základní zdroje dat, terminologii a prezentaci svých výsledků formou vizualizace. Kurz zahrnuje tato hlavní témata: 

 • dějiny geoinformatiky
 • základy geoinformatiky
 • základní datové struktury
 • geoinformační technologie (GIT)
 • digitální geografická data v ČR a ve světě
 • pojetí GIS a vybavení GIS
 • základní softwarové prostředky GIS, včetně open-source
 • GIS operace
 • digitální modely reliéfu
 • dálkový průzkum Země
 • globální družicový polohový systém (GNSS)

 

» Povinně volitelné předměty «

 

Obecná geologie

Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Definice geologie, rozdělení, vztah k ostatním přírodním vědám.
Stavba Země, geofyzikální model. Zemská kůra, jádro, plášť. Litosféra a astenosféra.
Endogenní geologické pochody. Přehled hlavních geologických pochodů – magmatismus, metamorfismus, sedimentace.
Magmatismus hlubinný, podpovrchový, povrchový (vulkanizmus). Hlavní formy geologických těles, magmatismus jako proces.
Sedimentace a sedimenty. Základní charakteristika a primární geologická tělesa.
Metamorfismus. Podstata procesu, příčiny a průběh. Klasifikace metamorfních procesů.
Tektonické struktury a deformace geologických těles. Struktury spojité a nespojité. Tektonika násunová, střižných zón. Zemětřesení.
Desková tektonika, základní principy. Fixismus a mobilismus. Struktury divergentní, konvergentní a transformní.
Vztah deskové tektoniky k procesům magmatickým, metamorfním a sedimentaci. Vznik tektonických struktur.
Geotektonika. Vývoj kontinentální a oceánské kůry, kratony, tabule (platformy).
Neotektonika.
Exogenní geologické pochody. Zvětrávání, svahové pohyby, činnost dešťové vody,
vodních toků, podzemní voda.
Krasové jevy, činnost mrazu a ledu, větru, jezer a moří.
Geologie a čas, stratigrafická tabulka.
Vztah geologie a geomorfologie.

Pedologie a pedogeografie

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Přednášky podávají posluchačům základní informace o vzniku minerálního podílu půdy a jeho třídění, o organické hmotě půdy, živé složce půdního prostředí, sorpci a koloidních vlastnostech půdy, fyzikálních i chemických vlastnostech. Pozornost je věnována půdotvorným procesům a klasifikaci půd jednak z mezinárodního hlediska (FAO UNESCO) a dále klasifikačním systémům používaným v ČR. Značný důraz je kladen na otázky rozšíření půd ve světě a ČR a jeho zákonitosti. Ve cvičení si posluchači vyzkouší základní analýzu půd vč. metod využívaných v půdní biologii, seznámí se s mapami užívanými v pedologii a při terénním cvičení poznají základní půdní typy.

Regionální geografie ČR 1

Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Přednášky se věnují následujícím okruhům témat: geologický vývoj a geologická stavba Českého masivu a Karpat; ložiska a těžba nerostných surovin; 
geomorfologický vývoj a geomorfologické členění ČR; základní typy reliéfu (krasový reliéf, reliéf pískovcových skalních měst, vulkanický reliéf); základní charakteristiky geomorfologických celků provincií Česká vysočina, Západní Karpaty, Středoevropská nížina a Západopanonská pánev; hydrologické poměry – režimy vodních toků, jezera, přehradní nádrže, rybníkářské oblasti, problematika znečištění vodních toků, hydrologické extrémy v ČR; klimatické poměry ČR a znečištění ovzduší; pedogeografické a biogeografické poměry ČR; ochrana přírody a krajiny ČR (historie ochrany, legislativní omezení, kategorie chráněných území).

Regionální geografie ČR 2

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Geograficko-politická poloha České republiky, historicko-geografický vývoj českých zemí, veřejná správa a její vývoj, obyvatelstvo a sídelní struktura, průmysl a jeho odvětvová struktura, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, doprava, obchod, služby, cestovní ruch a rekreace, ekonomická integrace do struktur EU a globální ekonomiky, geografická regionalizace – socioekonomické regiony.

Geografie průmyslu

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Postavení průmyslu v národním hospodářství, vývoje etapy průmyslové výroby (industrializace, průmyslové revoluce, globalizace), lokalizační faktory rozmístění průmyslové výroby, lokalizační modely, klasifikace průmyslu a geografické metody hodnocení průmyslu, odvětvové přehledy – průmysl paliv a energetiky, metalurgie, strojírenství, chemický průmysl ad., vliv průmyslové výroby na životní prostředí.

Geografie zemědělství

RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Předmět se zaměřuje na obecnou geografii zemědělství – přednášená témata zahrnují vývoj a současný stav agrárního sektoru v globálním i regionálním 
měřítku, faktory způsobující diferenciaci zemědělství jak v rozdílných přírodních geografických oblastech, tak i v odlišných podmínkách politických, ekonomických a sociálních.

Komplexní geografická exkurze

garant: Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Komplexní geografická exkurze je zaměřena na aplikaci poznatků získaných v dílčích geografických disciplínách v praxi. Navštíveny jsou významné 
fyzickogeografické a sídelní lokality v modelových územích (např. Broumovsko: Adršpašsko-teplické skalní město, Broumovský klášter; Trutnovsko: žacléřskosvatoňovický revír; Krkonoše; Frýdlantsko: Jizerské hory, Lázně Libverda; Českolipsko: bývalý vojenský prostor Ralsko; Mladoboleslavsko: závod Škoda Auto a. s., Dokesko). Na jednotlivých lokalitách je hodnocen jejich přírodní a socioekonomický potenciál a možnosti jeho využití.

Politická geografie

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Hlavní témata: stát (státní území, nezávislý stát, typologie států) a hranice (klasifikace a typologie hranic, hraniční konflikty), vývoj a současný stav politické mapy světa, základní geopolitické teorie (Heartland teorie, teorie panregionů, Heartland-Rimland teorie, Cohenova geopolitika, současné geopolitické koncepce), geografie moci (zájmové sféry, geoekonomická konkurence, státní bezpečnost), globální kulturní a civilizační faktory politiky a problematika panregionů, transnacionálních regionů a mezihraničních regionů.

Regionální politika a regionální rozvoj

Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Předmět se zaměřuje na definice základních pojmů a hlavní metodologické přístupy, nejdůležitější ekonomické teorie, teorie regionálního růstu a nástroje regionální politiky. Důraz je kladen na kritéria pro vymezování periferních, zaostalých či strukturálně postižených území, na zpracování objektivní SWOT analýzy a na výběr optimálních nástrojů regionální politiky v různých typech území.

Základy demografie

Ing. Vladimír Polášek

Cílem výuky je pochopení demografického kontextu geografických jevů a procesů a získání přehledu o stavu a vývoji populace v České republice a ve světě. Výuka také podá ucelený přehled metod získání, zpracování a vyhodnocení demografických dat.

Alternativní ekonomické směry

Ing. Ivan Klinec

Předmět alternativní ekonomické směry zahrnuje následující témata: 

 • krize industrialismu a její odraz v ekonomii
 • ekonomika, příroda a globální krize současné civilizace
 • práce významných alternativních ekonomů (H. Handerson, H. Daly, N. Georgescu-Roegen aj.)
 • rozdělení alternativních ekonomických směrů: teorie zabývající se integrací
 • ekonomiky, resp. společnosti do vyšších systémů; teorie zabývající se vztahem
 • ekonomie a energie; teorie zabývající se vztahem entropie a ekonomie; teorie
 • zabývající se alternativními ekonomickými nástroji; teorie zabývající se
 • kritikou industrialismu a globalizace; teorie zabývající se kritikou světových finančních institucí).
 • alternativní ekonomické teorie podporující směřování k udržitelnému rozvoji
 • koncept ekologické daňové reformy, negawattová revoluce A.B. Lovinse, win – win strategie

 

Blok expertů

garant: Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.

V rámci předmětu Blok expertů se studenti budou jedenkrát za 14 dní setkávat s předními odborníky z praxe a konfrontovat tak své teoretické znalosti s jejich praktickými zkušenostmi. Odborníci se jim budou snažit přiblížit praktickou stránku procesů a aktivit realizovaných v oblasti udržitelného rozvoje, ať už v neziskovém či komerčním sektoru nebo na institucionální úrovni (např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura atd.). Také se prostřednictvím odborníků budou moci seznámit s aktuálními tématy a událostmi týkajícími se rozvojových regionů, jejichž analýza jim umožní hlubší pochopení historických, kulturních, náboženských a politických podmínek či problémů udržitelného rozvoje.

Základy biologie ochrany přírody

Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Biodiverzita jako klíčový termín biologie ochrany přírody. Geodiverzita a biodiverzita. Hierarchické úrovně biodiverzity a jejich význam. Základní metody měření biodiverzity. Přehled faktorů, ovlivňující biodiverzitu v čase a v prostoru. Globální změny a biodiverzita. Biomonitoring, bioindikátory a jejich omezení a aplikace v praxi. Druhová ochrana – slabé a silné stránky konceptu. Kategorie zájmových ochranářských druhů. Zpracování a metody realizace záchranných programů, vybrané příklady úspěšných i neúspěšných realizací. Metody analýzy životaschopnosti populací. Metapopulační modely v ochraně biodiverzity. Základní biologické principy managementu populací. Chráněná území jako nejefektivnější nástroj ochrany biodiverzity. Metody gap-analýz při optimalizaci vymezování chráněných území. Územní ochrana přírody (kategorie IUCN a příklady jejich aplikace v ČR). Základní typy managementu biotopů a jejich praktické příklady. Aplikace krajinné ekologie v ochraně přírody, koncepty ekologických sítí a jejich slabé a silné stránky. Ekosystémový přístup v ochraně biodiverzity.

Práce s projektem v ŽP – EIA, SEA

Mgr. Jiří Bělohlávek

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou posuzování vlivů koncepcí (strategické posuzování vlivů – SEA) a projektů (projektové posouzení – EIA) na životní prostředí. Důraz je kladen na konfrontaci postupů správné praxe a praxe skutečné. Představeny budou rozdílné přístupy k posuzování v různých zemích a institucích. Proces posuzování bude představen v rámci přípravy (tvorby) koncepce a přípravy projektu. Součástí kurzu bude posouzení reálného projektu a reálné koncepce vč. simulace projednání se zainteresovanými stranami a veřejností.

Hlavní okruhy:

 • společenský (a legislativní) kontext posuzování, cíle, účel 
 • role alternativ – jejich identifikace a hodnocení
 • predikce vlivů, problematika hodnocení nepřímých a kumulativních vlivů 
 • návrh opatření a jejich praktické zapracování do koncepce a projektu
 • implementace posouzení (zpráva EIA, SEA, konzultace, účast veřejnosti)
 • vztah k dalším pilířům hodnocení udržitelnosti rozvoje (integrace)
 • praktické cvičení (posuzování) v průběhu kurzu
 • mezinárodní dění, aktivity IAIA (Mezinárodní asociace pro posuzování vlivů)

 

Ekologická výchova a environmentální vzdělávání

Ing. Aleš Máchal, Mgr. Helena Nováčková

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet znalosti a dovednosti z oblasti environmentální výchovy, které napomohou studentům v přípravě na výkon jejich budoucích profesí v ochranářské a environmentální osvětě, při práci ve střediscích ekologické výchovy. Studenti během kurzu získají nejen znalosti a praktické zkušenosti z práce na střediscích, ale rozvinou také své dovednosti při přípravě výukových programů environmentální výchovy. Kurz zahrnuje tato hlavní témata: 

 • současný stav EVVO v ČR – historie, terminologie, právní zakotvení EV
 • etické opory v EVVO
 • smysl, cíle a prostředky EVVO
 • EVVO ve střediscích EV- současný stav a struktura
 • metodika ekologických výukových programů včetně terénní výuky
 • EVVO ve školách a školských zařízeních
 • didaktická specifika výuky EVVO
 • projektová a tematická výuka v EV
 • místně ukotvené učení v EV, regionální učebnice
 • aktivizující metody pro environmentální výchovu neziskových organizací v EVVO

 

Environmetální etika

Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Prioritním cílem kurzu je seznámení studentů s nejrozšířenějšími reflexemi vztahu člověk – příroda v západním myšlení, pro které se v environmentálním 
diskurzu zažil název ekologická etika či environmentální filosofie. Hlavní náplní bude představení stěžejních přístupů v ekologické etice, jejich vzájemných historických vztahů a konceptuálních souvislostí. Ve druhé části kurzu budou přehledově představeny vybrané proudy a autoři v západním filosofickém a/nebo biologickém myšlení, kteří měli významný vliv na formování západního pojetí přírody a/nebo na jednotlivé environmentálně filosofické koncepce. 
Představen bude předně antropocentrismus, biocentrismus, zoocentrismus, teocentrismus, ekocentrismus, sociální ekologie, ekofeminismus a hlubinná ekologie, dále systémové přístupy, národní biologické školy (včetně neodarwinismu a sociobiologie), diskuse environmentalistů se současnou biologií a alternativní, environmentálně vstřícné směry v biologii. Podle zájmu a složení studentů v daném ročníku lze alternativně k biologické části nabídnout exkurz do vybraných filosofických směrů západní tradice, které měly konstitutivní vliv na současné pojetí přírody.

Environmentální monitoring

RNDr. Petr Hekera, Ph.D.

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou monitoringu životního prostředí se zaměřením na jednotlivé složky – ovzduší, voda a sedimenty, půda. 
Monitoring životního prostředí – vysvětlení základních pojmů, koncepce monitoringu, principy monitoringu, časový průběh, příklady monitorovacích 
programů v ČR Monitoring ovzduší – znečišťující látky v ovzduší, jejich zdroje, osud látek v ovzduší, vliv na zdraví člověka a na životní prostředí, obecné principy monitoringu ovzduší, metody odběry vzorků, automatické analyzátory a stanice, laboratorní stanovení, sledované ukazatele kvality ovzduší (sloučeniny síry, dusíku a uhlíku v ovzduší, prašný spad, těžké kovy, atmosférické depozice), monitoring ovzduší v ČR, mezinárodní spolupráce 
Monitoring vod a sedimentů – znečišťující látky ve vodách, jejich zdroje, osud látek ve vodě, vliv na zdraví člověka a na životní prostředí, obecné principy monitoringu vod a sedimentů, metody odběru vzorků, automatické monitorovací stanice, laboratorní stanovení, sledované ukazatele kvality vod (organoleptické vlastnosti, fyzikálně-chemické ukaztele, sloučeniny dusíku, sloučeniny fosforu, kovy, organické látky), monitoring vod a sedimentů v ČR, mezinárodní spolupráce Monitoring půd – látky znečišťující půdy, jejich zdroje, osud látek v půdě, vliv na zdraví člověka a na životní prostředí, obecné principy monitoringu půd, metody odběru vzorků, laboratorní stanovení, sledované ukazatele kvality půd (fyzikálně-chemické charakteristiky, obsah živin, obsah mikroelementů, cizorodé látky v půdě (kovy, organické látky), monitoring půd v ČR, mezinárodní spolupráce 
Biomonitoring životního prostředí – vysvětlení základních pojmů, principy biomonitoringu, požadavky na biomonitorovací organizmy, typy iomonitoringu, 
příklady biomonitorovacích programů v ČR

Globální výchova a rozvojové vzdělávání

Mgr. Eva Žwaková

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s konceptem globální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). V průběhu kurzu bude představena Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ČR a další strategické dokumenty v oblasti GRV ať už na evropské či české úrovni. Zhodnoceno bude i jejich využívání školami i neziskovými organizacemi v praxi. Přístup ke globálnímu rozvojovému vzdělávání v ČR bude také porovnáván s přístupem k tomuto proudu v ostatních evropských zemích. Kurz bude klást důraz i na praktické využití poznatků v praxi. Studenti budou vedeni k tomu, aby si sami zkusili navrhnout a realizovat aktivitu GRV zaměřenou na různou cílovou skupinu – studenty ZŠ, SŠ, dospělé lidi, veřejnost apod. Studentům budou představeny konkrétní možnosti financování aktivit zaměřených na GRV (dotační tituly – MZV, EU). V kurzu budou také představeny konkrétní úspěšné projekty GRV – nevládních organizací nebo škol. Praktická část kurzu bude zaměřena na představení publikací, které se věnují tématům GRV a které by studenti mohli využít ve své budoucí profesi. 

Kvalitativní metody

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.

Cílem tohoto kursu je seznámit studenty s kvalitativním výzkumem a jeho přednostmi a zápory. Studentům bude poskytnut kritický pohled na jednotlivé
metody kvalitativního výzkumu se zaměřením na jejich praktické využití. Kurz zahrnuje tato hlavní témata:

 • úvod do kvalitativního výzkumu, metodologie vědy, srovnání s kvantitativním výzkumem
 • vývoj a historie kvalitativního výzkumu
 • základní přístupy v kvalitativním výzkumu
 • návrh plánu výzkumu – teoretická východiska
 • výzkumný vzorek v kvalitativním výzkumu
 • jednotlivé metody získávání dat, případové studie
 • metody získávání dat – pozorování a rozhovory (praktické příklady)
 • metody získávání dat – focus group (praktické příklady), dokumenty
 • kódování a zobrazování dat
 • vyhodnocování a interpretace dat
 • hodnocení kvality výzkumu
 • etika ve výzkumu

 

Vyjednáváni, facilitace, mediace

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.

Kurz je zaměřen na teorie konsensuálních metod a strategií podpory konstruktivního dialogu či participativního rozhodování, jak na lokální tak i
mezinárodní úrovni. Pozornost bude věnována také rozvoji praktických dovedností, které jsou předpokladem kritického zkoumání konfliktních situací a hledání jejich řešení či využití alternativních metod řešení problémů v oblasti rozvojové politiky a praxe. Kurz se zaměřuje na následující hlavní témata:

 • úvod do teorie konsensuálních metod a strategií podpory konstruktivního dialogu a participativního rozhodování
 • metody a techniky efektivního vyjednávání
 • metody a techniky facilitace, facilitace jako proces, role a kvalityfacilitátora
 • využití metod a technik facilitace při poradách, participativním rozhodování a efektivním plánování rozvojových strategií
 • veřejná projednávání
 • metody a techniky mediace, mediace jako proces, role a kvality mediátora
 • využití vybraných technik a metod mediace při řešení sporů spojených s procesy participativního rozhodování či plánování rozvojových strategií

 

Management neziskových organizací

Ing. Petr Rychtecký

Předmět je úvodem do problematiky nestátních neziskových organizací (NNO), představuje studentům tuto problematiku od teoretických základů (členění NNO, důvody vzniku a historický vývoj), přes popis jejich právních forem a zejména k praktickým aspektům managementu NNO, včetně komunikace nebo fundraisingu. Část výkladu je také věnována roli NNO v rozvojové spolupráci. Předmět nevyžaduje žádnou předchozí znalost problematiky NNO, osobní zkušenost je výhodou. Výklad je ve všech částech doplňován příklady z praxe. Náplň:

 • úvod, účel, typologie, formy NNO 
 • management NNO 
 • plánování v NNO
 • komunikace v NNO
 • finance v NNO
 • NNO v rozvojové spolupráci

 

Projektový cyklus

Mgr. Eva Komlossyová

V úvodu předmětu získají studenti přehled o jednotlivých fázích projektového cyklu (programování, identifikace, formulace, implementace a evaluace). Stěžejní část předmětu je zaměřena na praktickou aplikaci přístupu logického rámce při přípravě rozvojových projektů. Formou zpracování zadané případové studie studenti aplikují analýzu stakeholderů, problému, cílů a strategií, vytváří matici logického rámce, připravují plán aktivit a rozpočet projektu. V rámci předmětu jsou studenti také prakticky seznámeni s postupem podávání projektových žádostí v rámci evropských strukturálních fondů v České republice. Předmět zahrnuje následující témata: 

 • teorie projektového cyklu 
 • praktická aplikace přístupu logického rámce
 • analýzy stakeholderů, problému, cílů a strategií
 • vytváření matice logického rámce
 • vytváření plánů aktivit a rozpočtu projektu
 • postupy a náležitosti podávání projektových žádostí v rámci strukturálních fondů EU

 

Základy pedagogiky a didaktiky

Mgr. Helena Nováčková

Absolvováním předmětu studenti získají základy znalostí z pedagogiky a didaktiky především co se týká inovativních proudů ve vzdělávání. Tento kurz si neklade za cíl připravit budoucí pedagogy na praxi na školách, nýbrž uvést studenty do základů pedagogiky a didaktiky, jako přípravu pro jejich potencionální lektorskou činnost. Součástí kurzu bude také trénink studentů v lektorských a prezentačních dovednostech. Důraz bude kladem především na propojení didaktických a pedagogických poznatků s praxí. 
Kurz bude zahrnovat tato hlavní témata: 

 1. Jak se učí ve státním školství a jaké jsou výsledky, srovnání se zahraničnímu systémy
 2. Přehled inovativních proudů ve vzdělávání
 3. Montessori školy
 4. Domácí a komunitní vzdělávání
 5. Svobodné a demokratické školy
 6. Lesní a přírodní školy
 7. Technologie a děti
 8. Respektovat a být respektován, mýty ve vzdělávání
 9. Waldorfské školy
 10. Děti venku v přírodě – ohrožený druh
 11. Metodiky učení na příkladu Active citizen, Badatelství.

 

Úvod do prognostiky

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy a historií studií budoucnosti (prognostiky) a s vybranými metodami zkoumání budoucích rozvojových příležitostí a ohrožení. Diskutovány budou vybrané světové futurologické zprávy (zprávy Římskému klubu, Millennium Project) zejména s ohledem na globální environmentální výzvy. Struktur kurzu:

 • historie a charakteristika prognostiky (studií budoucnosti)
 • vybrané prognostické metody: brainstorming, defská metoda, panel expertů, participativní metody
 • vybrané prognostické metody: strom významnosti a morfologická analýza, kolo budoucnosti, systémový přístup, analýza textu pro technologické předvídání
 • vybrané prognostické metody: extrapolace trendů a časové řady, analýza megatrendů, cestovní mapy pro vědu a technologie
 • vybrané prognostické metody: simulace a hry, scénáře, předpovědi génia, intuice a vize
 • zprávy Římskému klubu a jejich odkaz
 • další vybrané zprávy s globální, na budoucnost orientovanou tematikou

 

Veřejná správa

Mgr. Jan Macháček

Předmět se zaměřuje na veřejnou správu České republiky, její historický vývoj a současné fungování. Jednotlivé bloky předmětu zahrnují: 

 • úvod do správního práva
 • teorie veřejného sektoru
 • historický vývoj veřejné správy na území českého státu do roku 1989
 • reformy systému v 90. letech
 • vliv evropské integrace na veřejnou správu a analýzu současné situace

 

Životní prostředí a rozvoj

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Cílem tohoto kursu je poskytnout kritický pohled na problematiku životního prostředí ve vztahu k rozvoji. Důraz je kladen na vzájemné interakce životního prostředí a člověka především v rozvojových zemích. Zároveň je uplatňován kritický přístup: jsou diskutovány některé „environmentální mýty“ vyskytující se environmentálně zaměřené literatuře. Sociální a politické souvislosti environmentálních problémů v rozvojovém světě jsou rozebírány v rámci dílčích témat (aridní oblasti, tropické lesy, ochrana biodiverzity aj). Kurz zahrnuje tato hlavní témata:

 • hodnotové postoje v životním prostředí v rozvojových a rozvinutých zemích
 • teoretické aspekty vztahu životní prostředí – chudoba
 • problematika chudoby a rozvoje v oblastech tropických lesů
 • problematika chudoby a rozvoje v aridních oblastech
 • problematika výstavby velkých vodních děl a managament vodních zdrojů v rozvojových zemích
 • environmentální hazardy a chudoba v městských oblastech rozvojových zemí
 • biodiverzita a její význam pro omezování chudoby a rozvoj
 • ochrana biodiverzity v rozvojových zemích – tradiční a alternativní přístupy
 • environmentální bezpečnost a environmentální spravedlnost
 • environmentální konflikty a možnosti jejich řešení

 

Zemědělství a rozvoj venkova

Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

V úvodní části předmětu jsou objasněny abiotické a biotické prvky agroekosystému a principy jeho fungování. Následuje studium původu, vývoje a diversity zemědělských systémů; pozornost je věnována produkčním i mimoprodukčním funkcím zemědělství. Student identifikuje příčiny a důsledky modernizace zemědělství ve 20. století včetně fungování principů WTO a zemědělské politiky EU a jejich environmentálních a sociálních důsledků.

» Volitelné předměty «

 

Tělesná výchova, outdoorové aktivity 1 a 2

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Obsahem kurzu je využití nejrůznějších pohybových her a poskytnutí dostatku času a prostoru pro vlastní fyzickou aktivitu studentů. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si různá sportovní odvětví a sami vést hodiny. 

 • míčové hry
 • gymnastika
 • kooperativní hry
 • aplikované pohybové aktivity
 • úpolové hry
 • outdoorové hry