Informace o studiu

Charakteristika studijního oboru

Studijní program: Geografie
Studijní obor: Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR)
Doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční bakalářské

Doporučený studijní plán: zde

Obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR) je otevřen studentům, kteří by rádi přispěli k environmentálně zodpovědnější společnosti. Udržitelný rozvoj je koncept, který se ve světě rozvíjí a je aplikován od roku 1987, v české republice jej však donedávna nebylo možné jako samostatný obor studovat, přestože na něm naše země participuje. Právě tento nedostatek umožňuje nabízený obor vyplnit.
Zájemcům o studium nabízíme komplexní vhled do klíčových oblastí environmentální problematiky jak z hlediska věd přírodních a geografických (na nichž leží v rámci studia větší důraz), tak věd humanitních. Interdisciplinárně pojaté curriculum je sestaveno tak, aby umožnilo pochopení vzájemných vazeb a souvislostí všech tří hlavních pilířů konceptu udržitelného rozvoje: environmentálního, ekonomického a sociálního.

V oblasti fyzicko-geografických věd tak budou studenti seznámeni např. s poznatky biogeografie, klimatologie, humánní a regionální geografie, politické geografie, geografie zemědělství a průmyslu, GISu a dalších, v biologických předmětech pak se základy ekologie, krajinné ekologie, základy biologie ochrany přírody, monitoringu, EIA atd. Ve společenskovědní oblasti studia jsou zastoupeny předměty jako udržitelný rozvoj, globální problémy, environmentalistika, ekologická etika, environmentální historie, životní prostředí a rozvoj, environmentální ekonomie, alternativní ekonomické směry, právo životního prostředí a další.
Aby byla umožněna uplatnitelnost v praxi již po absolutoriu bakalářského studia, nabízíme také předměty umožňující získání aplikačních dovedností, jako jsou: veřejná správa, management NGO, projektový cyklus, ekologická výchova, základy pedagogiky a didaktiky. (Podrobný seznam vyučovaných předmětů s anotacemi je k nahlédnutí v sekci Předměty.) Obor je však koncipován tak, aby zájemcům umožnil orientaci v rozsáhlém oblasti environmentální problematiky a poskytnul tak dostatek informací k volbě specializovaného navazujícího studia. To naše katedra nabízí v podobě magisterského oboru Foresight, popř. Mezinárodní rozvojová studia.

Cíle studia a profil absolventa

Cílem studia (a z něj plynoucím profilem absolventa) je:

  • nabídnout ucelený vstupní přehled v oblasti environmentálních věd a environmentálního myšlení, zasazených do perspektivy udržitelného rozvoje
  • nabídnout jak aktuální přírodovědné znalosti, založené na relevantních „tvrdých“ datech, tak přehled a porozumění společenskovědnímu rozměru environmentálních problémů (tedy různým pohledů na to, co ekologické problémy znamenají)
  • poskytnout solidní vědomostní základ pro další specializované magisterské studium v oboru
  • uvést absolventa do základů vědecké práce
  • vytvořit vstřícné prostředí pro rozvoj otevřeného myšlení a kritické diskuse nad environmentálními otázkami, stejně jako prostředí pro rigorózní vědeckou práci (přiměřenou úrovni bakalářského studia)
  • vzdělávat odborníky s realistickým postojem k současným environmentálním výzvám, schopné podílet se na podpoře směřování k environmentálně citlivému chování a dlouhodobě udržitelnému, avšak ekonomicky životaschopnému, rozvoji