Soutěž pro studenty/Student competition

Katedra rozvojových studií vyhlašuje studentskou soutěž o nejlepší propagační video

Department of Development Studies announces a student competition for the best promotional video (in English read below)

Katedra rozvojových studií se rozhodla, že pomůže mladým středoškolákům a absolventům bakalářského studia při výběru navazujícího studia tím, že jim více přiblíží svou činnost. Jen učitelské noviny a webové stránky dnes už nestačí a je důležité umět zajímavé obory také propagovat. Cílem soutěže tedy je návrh scénáře/příběhu krátkého videa, které bude propagovat Katedru rozvojových studií a její studijní obory.

Jak se zúčastnit?

Jako studenti Katedry rozvojových studií sami nejlépe víte, jaké to je vstávat na přednášky, připravovat si úkoly, skládat zkoušky, ale také bavit se, poznávat Olomouc, svět a nové obzory. Nebojte se popustit uzdu své představivosti a podělte se o Vaše pocity s dalšími mladými lidmi.

Přihlásit se může každý ze studentů Katedry rozvojových studií a to buď jako jednotlivec nebo vedoucí skupiny, která může být složena i z nestudentů KRS. Nejdůležitější je motivace, kreativita a vize představit svou Katedru netradičním atraktivním a co nejsrozumitelnějším způsobem formou krátkého animovaného nebo hraného videa.

Tři nejvydařenější návrhy na podobu krátkého videa budou oceněny částkou 500,-. Vítěz bude mít možnost realizovat videoklip za podpory KRS.

Zadání:

 • zaslat elektronicky na email jiri.hajek@upol.cz soutěžní návrh, jehož obsahem bude název klipu, autor/autoři, očekávaná délka (max. 4 min.), očekávané náklady na tvorbu (které nepřekročí 10 000,-) a doprovodný text (v rozsahu do 1000 slov), který podrobně představí myšlenku/příběh klipu a jeho ztvárnění
 • představit návrh 18. listopadu porotě
 • video by mělo inspirovat mladé lidi ke studiu na Katedře rozvojových studií a v Olomouci

Kritéria hodnocení:

 • relevance tématu a srozumitelnost jeho podání
 • vizuální kvalita
 • dramaturgie (schopnost vystavět příběh, jasná informační struktura, pointa)
 • popularizační efekt
 • zájem o následnou vlastní tvorbu videa

Harmonogram:

 • Příjem soutěžních návrhů do 14. listopadu na jiri.hajek@upol.cz
 • Představení návrhů: 18. listopadu 2014
 • Vyhlášení výsledků: 19. listopadu 2014

 Všechny návrhy obsahující témata rasismu, xenofobie, sexismu, vulgarity atd. budou automaticky vyřazeny. Porota si vymezuje právo vyřadit nerelevantní návrhy. 

eng 

Department of Development Studies announces a student competition for the best promotional video

Department of Development Studies would like to help high school students and undergraduate students when choosing their university programme by giving them insight into its activities. It is necessary to promote interesting programmes and the aim of the competition is to draft a scenario/story of a short video which will promote the Department of Development Studies and its activities.

How to take part?

Students of the Department of Development Studies know best what it is like to go to classes, pass the exams but also to go out, explore Olomouc, the world and new horizons. Do not be afraid to let your imagination roam and share your experience with other young people.

All students from the Department are eligible to take part (as individuals or as a leader of the group which can consist of the students from other departments). The most important thing is motivation, creativity and vision to present your department by the means of an attractive and comprehensible short (animated) video.

The authors of three best proposals will be awarded 500 CZK. The winner will be able to shoot the clip with the support of the department.

Instructions:

 • Send your proposal via email to jiri.hajek@upol.cz. It should include the title of the clip, author(s), expected length (4 minutes max.), expected expenses (10 000 CZK max.) and supporting text (1 000 words max.) which will present the idea/story behind the clip and its performance   
 • Present your proposal to the jury on 18th November
 • The video should inspire young people to study at the Department of Development Studies in Olomouc

Criteria for evaluation:

 • Relevance of the theme and comprehensibility of its presentation
 • Visual quality
 • Script (ability to construct a story, clear structure, punchline)
 • Popularizing effect
 • Interest in making the video

Timeframe:

 • Deadline: 14th November 2014
 • Presentation: 18th November 2014
 • Announcement of the results: 19th November 2014

Disclaimer: All proposals containing racisms, xenophobia, sexism, vulgar language, etc. will be automatically rejected. The jury reserves the right to exclude irrelevant proposals.