Moldavsko

V roce 2009 byl dokončen dokument „Cesty české rozvojové spolupráce – Moldavsko“, který plynule navazuje na již existující díl o Srbsku. Dokument je 30minutový a obsahuje i anglické titulky.

Výběr Moldavska souvisí s faktem, že je jedná o nejchudší evropskou zemi, která je na pokraji zájmu veřejnosti. Moldavsko proto patří mezi prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR). Česká republika patří v Moldavsku k nejaktivnějším donorům v oblasti rozvojové spolupráce. Ekonomická a sociální situace, dlouhodobý úpadek průmyslové výroby, vysoká nezaměstnanost a záporná migrace spolu s nestabilním politickým prostředím činí z Moldavska málo perspektivní stát, který může z rozvojové spolupráce mnoho získat.

Vytvoření tohoto dokumentu odráží i jednu z priorit předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 – spolupráci mezi členskými zeměmi EU a východní Evropou (Evropa jako globální partner). Zejména tedy posilování vztahů se zeměmi regionu a alokaci adekvátních zdrojů. Dále pak podporu procesu politické a ekonomické transformace, s níž má ČR jako bývalá komunistická země vlastní historickou zkušenost.

S ohledem na charakteristiku rozvojové spolupráce v Moldavsku je dokument vhodný například pro následující vysokoškolské obory: studenty rozvojových studií, politologie a evropských studií, environmentalistiky, sociální práce a ekonomické fakulty. V této kategorii nelze opomenout studenty žurnalistiky, které tímto dokumentem obeznámíme s problematikou rozvojové spolupráce a motivujeme je k častějšímu začlenění tohoto tématu do sdělovacích prostředků. V rámci své profese tak budou přispívat k větší informovanosti veřejnosti o rozvojových tématech.

Rozvojová spolupráce jako průřezové téma se dotýká nejrůznějších odvětví. Informovaní studenti jako budoucí zaměstnanci ve státní správě, neziskovém či soukromém sektoru mohou přispívat ke zkvalitnění rozvojové spolupráce.

Pokud máte o zaslání dokumentu ZDARMA zájem, kontaktujte Miladu Duškovou namilada.duskova@upol.cz