Prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc.

Kontakt

Místnost: 2.030

E-mail: Mikulas.Huba@savba.sk

Pedagogická činnost

  • Integrovaný výzkum, plánování a management krajiny (MRS/VPMK)
  • Principy udržitelného rozvoje (MRS/PUR)

Vzdělání

1973–1978

Promovaný geograf

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
fyzická a regionálna geografia
(diplomová práca: Regionalizácia Podmalokarpatskej depresie na Záhorskej nížine)

1978–2000

RNDr.
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
fyzická a regionálna geografia
(rigorózna práca: Krajinný potenciál extravilánu Bratislavy)

1982 – 1987

CSc.
Geografický ústav SAV
(kandidátska dizertačná práca: Krajinná syntéza oblastí s kopaničiarskym osídlením na príklade Javorníkov)

2001

host. doc.
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava

2003

doc.
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Banská Štiavnica
(habilitačná práca: Trvalá udžateľnosť ekologických a spoločenských systémov (v teórii a praxi)).

2005 – 2006

prof.
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov

Profesní činnost

od 1978

Geografický ústav SAV
samostatný vědecký pracovník

od 2008

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studií
profesor

Další profesní aktiviy

1990 poradca podpredsedu vlády pre otázky životného prostredia

1990–1992 Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody – predseda, Federálny výbor pre životné prostredie – člen

1993–1999 University of Cambridge, Global Security Pragramme, Cambridge – regionálny koordinátor a člen poradného výboru Global Security Fellows Initiative

1995–1996 Towards Sustainable Slovakia – vedúci projektu tvoriaceho súčasť celoeurópskeho projektu Sustainable Europe, koordinovaného Friends of the Earth Europe a Wuppertal Institut – Germany.

1996 Learning from Experience Programme – Veľká Británia – študijný pobyt, ukončený certifikátom, zástupca vedúceho vedeckého grantového projektu Aplikácia geoekologických a environmentálnych výskumov pre trvalo udržateľný rozvoj na modelových územiach.

1997–1999 vedúci projektu Environmentálne indikátory trvalo udržateľných miest.

1997–2002 vedúci vedeckých grantových projektov SAV: Geograficky relevantné kritériá a indikátory pre konkretizáciu trvalo udržateľného vývoja a Vybrané časové a priestorové aspekty trvalo udržateľného vývoja na Slovensku.

1997 Eisenhower Exchange Fellowship – USA – študijno-prednáškový pobyt

2000 College of the Atlantic, USA – hosťujúci vedecký pracovník a pedagóg v rámci Fulbrightovho programu.

2003–2006 zástupca vedúceho vedeckého grantového projektu: Priestorové a časové aspekty kvality a udržateľnosti života.

od r. 2006 Regióny a ich zmeny z hľadiska kvality a udržateľnosti života (zástupca vedúceho projektu).

2007–2008 vedúci podprojektu v rámci grantovej schémy NFM.

od r. 2008 vedúci grantového projektu podporeného APVV.

Přehled publikací

Seznam publikovaných prací obsahuje cca 300 položek (vyjma příspěvků populárně-vědeckého a podobného charakteru). Výběr z publikovaných prací:

KLARER, J, MOLDAN, B, FRANCIS, P, GEORGIEVA, HUBA, M, K, MOORE, J, LEHOCKZI, Z, BALOGH, Z, VILINTIS, V, NOVICKI, M. (1996). The Environmental Challenge for Central European Economies in Transition. John Wiley and Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, 1996 p. 292

HANUŠIN, J., HUBA, M., IRA, V., KLINEC, I., PODOBA, J., SZŐLLŐS, J. (2000). Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti. STUŽ/SR, Bratislava, p..

HUBA, M., IRA, V., HANUŠIN, J., LEHOTSKY, M., SZŐLLŐS, J. (2003). Regional aspects of development towards sustainable Slovakia. Ekológia (Bratislava), Vol. 22, Supplement, Bratislava, s. 66-78.

HUBA, M. (2004). Sustainability concept and environmentally oriented integrated Sciences on landscape and society. In Ekológia (Bratislava). Vol. 23, Supplement 1, pp. 69 – 76.

HUBA, M. (ed.), BERKOVÁ, A., HANUŠIN, J., IRA, V., KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T., KOZOVÁ, M., TOPERCER, J., LACIKA, J., BETÁK, J. et. al. (2005). Smerom k trvalo udržateľnému tatranskému regiónu (nezávislá štúdia strategického charakteru). Bratislava, REC Slovensko,, 96 s. ISBN 80 969436-0-X

Odborné zájmy

  • účelové vlastnosti krajinných systémov,
  • krajinná ekológia a krajinné plánovanie,
  • environmentálna, regionálna a sídelná geografia,
  • environmentálna politika, plánovanie, prognózovanie, manažment a strategické environmentálne hodnotenie (EIA, SEA),
  • globálne problémy, environmentálne aspekty globálnej bezpečnosti,
  • geografické aspekty trvalo udržateľného rozvoja/života,
  • udržateľnosť a kvalita života.