Absolventi

Naši absolventi pracují na zajímavých pozicích v České republice i v zahraničí. Těchto pracovních umístění dosáhli především na základě své vlastní snahy, svých dovedností a předešlých zkušeností ze studia a praxe realizovaných na Katedře rozvojových studií.

Ondřej Suchánek (Stážista v UNDP, Kambodža)

Suchanek1

„Obor MRS mi především umožnil poznat hlouběji problematiku rozvojových zemí a také širší souvislosti potřebné k pochopení příčin a řešení současných problémů světa.Jakožto ojedinělý studijní program v ČR mi Mezinárodní rozvojová studia otevřela cestu pro práci v Africe i Asii a vybavila znalostmi, které uplatňuji i při své současné stáži pro UNDP v Kambodži.“

Tereza Inková (Pracovnice Člověka v tísni)

„Navazující magisterské studium na MRS mě utvrdilInkova1o v tom, že se rozvojové problematice chci věnovat i nadále. Denně jsem tu měla možnost konfrontovat své názory s podobně zaujatými lidmi a rozšiřovat si své obzory. Díky předmětu Blok expertů, který nám umožnil setkat se s odborníky z nejrůznějších prostředí, získala moje představa o budoucím zaměstnání konkrétní podobu. Přes pozici interna na misi Člověka v tísni na Srí Lance, jsem v této organizaci získala stálou práci, která mě velmi baví. Katedře jsem vděčná i za finanční podporu mé tříměsíční cesty po Peru, kde jsem čerpala podněty ke své diplomové práci.“

Zbyněk Wojkowski (Projektový pracovník v Hebron Rehabilitation Committee, Palestina)

„Největším přínosemWojkowski1 mého studia na MRS byla možnost skloubit školu s vycestováním do zahraničí. Během bakalářského i magisterského studia jsem několikrát vyjel do zahraničí na několikaměsíční stáže, a to i v průběhu semestru. Bez vstřícnosti a podpory vyučujících, kteří mi dovolili absolvovat předměty na dálku a složit zkoušky až po mém návratu ze zahraničí, by to bylo jen stěží možné. Získal jsem tak nedocenitelné praktické zkušenosti, které mi pomohly k mému současnému zaměstnání projektového pracovníka v Palestině.“

Lenka Pánková (ředitelka ARPOK, o.p.s.)

Dudkova1

„Studium MRS mi přineslo vhled do témat jako jsou globální problémy, rozvojová spolupráce, rozvojové země a další. Získávané znalosti se mi už během studia povedlo využít v praxi lektorky globálního rozvojového vzdělávání. Teoretické informace z předmětů jsem tak mohla předávat dál  žákům na základních a středních školách, později i pedagogům při školení jak začleňovat globální témata do běžné výuky. Dnes je mým denním chlebem vedení malé neziskovky a s tím samozřejmě souvisí psaní projektových žádostí, které jsem měla možnost si ozkoušet v rámci projektového cyklu.“

Veronika Šťastná (Programová asistentka pro asijský region v Člověku v tísni)

„Motivací pro studium tohoto oboru byla především možnost ke studijnímu či pracovnímu pobytu v zahrStastna1aničí, jež fakulta svými programy a iniciativami studentům nabízí. Díky finanční podpoře Katedry v rámci Vavrouškova stipendia jsem se tak mohla účastnit pětiměsíční zahraniční stážev rámci kambodžské mise Člověka v tísni. Tato zkušenost mi nejen doplnila mé teoretické znalosti, které jsem během studia měla příležitost získat, ale mimo jiné přispěla k tomu, že jsem se tak zařadila mezi zaměstnance výše zmiňované české neziskové organizace. V současnosti působím jako Programová asistentka pro asijský region (Kambodža, Mongolsko, Myanmar a Srí Lanka) a každý den tak věnuji svému smyslu – nebýt lhostejný k těm, jejichž životy nemohou být plnohodnotně naplňovány.“